Historisk arkiv

Bredbånd: Den som ikke graver en grøft for andre, faller selv deri....

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Framføringsveger for telenett må likestilles med annen infrastruktur som veg, strømforsyning, vann- og avløp. Det bør finnes et bredt tilbud av framføringsveger med god kapasitet og til rimelig pris. (17.08.2001)

Pressemelding

Nr.: 82/2001
Dato: 17.08.2001

Bredbånd: Den som ikke graver en grøft for andre, faller selv deri....

Framføringsveger for telenett må likestilles med annen infrastruktur som veg, strømforsyning, vann- og avløp. Det bør finnes et bredt tilbud av framføringsveger med god kapasitet og til rimelig pris. Statlige, kommunale, næringsmessige og private behov må i størst mulig grad samordnes ved planlegging og framføring av telenett.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten "Den som graver en grøft for andre, faller selv deri…". Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet, og er et ledd i oppfølgingen av regjeringens bredbåndsplan.

Effektiv og rimelig tilgang

For å kunne tilby hele landet bredbåndstjenester, er de som bygger ut teleinfrastruktur avhengige av framføringsveger. Dersom ikke tilgangen til framføringsveger er effektiv og rimelig, vil tilbudet av bredbåndstjenester til publikum forvanskes og forsinkes.

Arbeidsgruppen påpeker at aktørene hittil stort sett har vært lite samkjørte om utbygging av framføringsveger for telenett– det graves "på kryss og tvers". Det er flere grunner til dette, blant annet at utbyggerne av forretningsmessige hensyn ikke ønsker å synliggjøre sine utbyggingsplaner tidlig nok til at samarbeid om framføringsveger blir praktisk mulig, og at kommunene i liten grad har tatt initiativ og stilt krav til koordinering av utbyggingen. Gruppen fremhever at det samlet sett dannes et inntrykk av at etablering av framføringsveger for telenett ikke blir samordnet på den samfunnsøkonomiske beste måten.

For å få til en mer helhetlig og samordnet utbygging av framføringsveier for telenett foreslår arbeidsgruppen et sett av tiltak. Tiltakene krever et bredt samarbeid mellom stat, kommune og aktørene i bransjen.

Rapporten vil bli sendt ut på bred høring. Av hensyn til den raske utviklingen på feltet, vil imidlertid Samferdselsdepartementet sette igang forberedende arbeid umiddelbart. Arbeidet vil likevel bli lagt opp slik at tiltak ikke settes ut i livet før høringsmerknadene har kommet inn og kan bli tatt hensyn til.

Les hele rapporten - forslag til tiltak finnes i kapitlene 1 og 8.

Se høringsdokumentene

Nærmere opplysninger ved ekspedisjonssjef Eva Hildrum, Post- og teleavdelingen, tlf. 22 24 82 00.