Historisk arkiv

Endringer i jernbaneloven: Jernbaneulykker skal undersøkes av fast kommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen ønsker å endre jernbaneloven med sikte på å få hjemmel til å kunne opprette en fast kommisjon for jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser. (27.04.01)

Pressemelding

Nr.: 37/2001
Dato: 27.04.01

Endringer i jernbaneloven: Jernbaneulykker skal undersøkes av fast kommisjon

Regjeringen ønsker å endre jernbaneloven med sikte på å få hjemmel til å kunne opprette en fast kommisjon for jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser. Dette går fram av et forslag i statsråd i dag.

Det finnes i dag ingen fast havarikommisjon for etterforskning av jernbaneulykker og alvorlige hendelser på jernbanen. På bakgrunn av de alvorlige jernbaneulykker og -hendelser i den senere tid, går regjeringen inn for å utvide mandatet for Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) til også å omfatte jernbanesektoren. Det nåværende HSL vil bli utvidet med personell med kompetanse på jernbaneområdet.

- Undersøkelser på jernbaneområdet foreslås lagt opp på samme måte som for luftfarten fordi den kompetansen HSL har når det gjelder undersøkelsesmetodikk også kan anvendes ved jernbaneulykker og -hendelser. Erfaring viser at HSLs metoder fungerer godt i ulykkesforebyggende arbeid, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Videre foreslås det mindre endringer i jernbaneloven som omfatter blant annet klargjøring av tilsynsmyndighetens oppgaver og ansvar og en hjemmel til å kunne ilegge tvangsmulkt ved unnlatelse av å etterkomme pålegg fra tilsynsmyndighetene.

Ot.prp. nr. 73 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

Høring: Endringer i jernbaneloven (saksoversikt)