Historisk arkiv

Jernbaneverket: BaneTele skal omdannes til statlig aksjeselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag foreslått at Jernbaneverkets forretningsenhet BaneTele skal omdannes til et eget aksjeselskap, fullt ut eid av staten, ved Jernbaneverket. (11.05.01)

Pressemelding

Nr.: 63/2001
Dato: 11.05.01

Jernbaneverket: BaneTele skal omdannes til statlig aksjeselskap

Regjeringen har i statsråd i dag foreslått at Jernbaneverkets forretningsenhet BaneTele skal omdannes til et eget aksjeselskap, fullt ut eid av staten, ved Jernbaneverket.

Formålet med omdanningen til statlig aksjeselskap er å legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av de kommersielle mulighetene for å tilby tele- og datatjenester til andre enn Jernbaneverket. Disse mulighetene er hovedsakelig knyttet til utnyttelse av ledig kapasitet i Jernbaneverkets fiberkabelnett og utnyttelse av Jernbaneverkets føringsveger for tele- og datatrafikk.

BaneTele leverer i dag tjenester både til Jernbaneverket og til andre, og forretningsenheten forvalter et tele- og datanett (fiberkabelnett) for leveranse til jernbanesektoren. Fiberkabelnettet har en betydelig høyere kapasitet enn det som i dag er nødvendig for å dekke jernbanesektorens behov for tele- og datatjenester. BaneTeles muligheter til kommersiell utnyttelse av overkapasitet og videre utbygging av nettet og tjenester blir i dag begrenset av de fullmakter som Jernbaneverket har som forvaltningsorgan. Kommersiell televirksomhet inngår ikke som en naturlig del av Jernbaneverkets virksomhetsområde, og utskillelse av BaneTele til aksjeselskap vil bidra til at Jernbaneverket kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Dessuten vil det overfor konkurrerende virksomheter være mest ryddig at Jernbaneverkets kommersielle utnyttelse av overskuddskapasiteten i fiberkabelanlegget blir organisert i et eget selskap. En samordning av kommersiell utbygging av teleinfrastruktur, og utbygging som er begrunnet i jernbaneformål vil også kunne gi en forbedring av sikkerheten på jernbanen, går det fram av forslaget.

- En utskillelse legger forholdene til rette for å kunne finansiere og drive kommersielt begrunnet utbygging av telenettet og for å kunne rekruttere og beholde kvalifisert personell i BaneTele. Det er derfor riktig at BaneTele får rammebetingelser som er mer på linje med private konkurrerende aktører i telemarkedet, heter det i forslaget.

Utnyttelse av overskuddskapasitet i fiberkabelnett

Det nye statlige aksjeselskapet vil videreføre den virksomhet som i dag utøves av Jernbaneverkets interne forretningsenhet, BaneTele. Det betyr blant annet at det nye selskapet vil få rett til å utnytte overskuddskapasitet i Jernbaneverkets fiberkabler og føringsveger. Selskapet vil også få rett til å bygge ut ny telekommunikasjonsinfrastruktur på Jernbaneverkets anlegg, innenfor de begrensninger som gjelder for virksomhet langs jernbanenettet. Selskapet vil ved opprettelsen få eierrettigheter til en del transmisjonsutstyr og til fiberkabler som ikke er plassert langs jernbanens traseer. Avtaler inngått mellom tredjepart og Jernbaneverket/BaneTele skal videreføres gjennom det nye selskapet. Alle fiberkabler langs jernbanenettet og alt kommunikasjonsutstyr som er viktig for sikkerheten vil fortsatt bli eid av Jernbaneverket. Det nye selskapet får langsiktige leierettigheter til overskuddskapasiteten i fibernettet og føringsvegen.

I forslaget blir det ellers framhevet at hensynet til sikker og effektiv togframføring skal settes foran den kommersielle bruken av nettet.

Personalmessige forhold

I forslaget er det lagt til grunn at den enkelte arbeidstakers tilsettingsforhold løper uavbrutt videre inn i det nyopprettede aksjeselskapet, da selskapet er å anse som en videreføring av eksisterende virksomhet. Det blir også forutsatt at ansatte i BaneTele for en periode på tre år, regnet fra overgangstidspunktet, skal være omfattet av tjenestemannslovens bestemmelser om fortrinnsrett til statlige stillinger og ventelønnsrettigheter. En slik videreføring av rettigheter etter tjenestemannsloven må lovreguleres. Et lovforslag om slike rettigheter er derfor samtidig lagt fram i statsråd i dag.


For nærmere opplysninger:
St.prp. nr. 80 (2000-2001) Omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneTele til aksjeselskap
Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap.