Historisk arkiv

Midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i statsråd i dag fått fullmakt til å inngå avtaler om midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart, som følge av krigs- og terrorhandlinger. (05.10.01)

Pressemelding

Nr.: 99/2001
Dato: 05.10.01

Midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner

Samferdselsdepartementet har i statsråd i dag fått fullmakt til å inngå avtaler om midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart, som følge av krigs- og terrorhandlinger.

Samferdselsdepartementet har allerede inngått slike avtaler, men med forbehold om Stortingets seinere samtykke. Forslag om et slikt samtykke ble lagt fram i statsråd 28. september (St.prp. nr. 103 (2000-2001)). Forslaget er ennå ikke behandlet i Stortinget. Fra et selskap som driver med utleie av fly til norske flyselskaper, et såkalt leasingselskap, er det nå påpekt at den norske stats tilbud om midlertidig statlig forsikringsansvar ved krig og terrorhandlinger er gitt med forbehold om Stortingets samtykke, noe som utleieselskapet ikke anser som en juridisk bindende forsikringsordning.

For å få en sikkerhet som leasingselskapene betrakter som tilfredsstillende, er derfor det statlige midlertidige forsikringsansvaret vedtatt ved en kongelig resolusjon i statsråd i dag.

Vedtaket betyr at Samferdselsdepartementet har fullmakt til å inngå avtaler om midlertidig statlig forsikringsansvar på de vilkår som er beskrevet i St.prp. nr. 103 (2000-2001). Det statlige forsikringsansvaret som er gitt i medhold av fullmakten skal gjelde inntil Stortinget har truffet vedtak på grunnlag av St.prp. nr. 103 (2000-2001).

For nærmere opplysninger se: St.prp. nr. 103 (2000-2001) Om midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger.