Historisk arkiv

Omlegging av riksveg 4 forbi Raufoss: Skal delvis finansieres av bompenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Etter planen skal arbeidet i all hovedsak gjennomføres innen 2005, går det fram av et forslag som regjeringen la fram i statsråd i dag. (27.04.01)

Pressemelding

Nr.: 35/2001
Dato: 27.04.01

Omlegging av riksveg 4 forbi Raufoss: Skal delvis finansieres av bompenger

Omlegging av riksveg 4 forbi Raufoss i Oppland skal delvis finansieres av bompenger. Etter planen skal arbeidet i all hovedsak gjennomføres innen 2005, går det fram av et forslag som regjeringen la fram i statsråd i dag.

Forslaget gjelder fase 1 i en plan for framskyndet utbygging av riksveg 4 i Oppland. Fase 1 omfatter omlegging av riksveg 4 forbi Raufoss, det vil si strekningen Reinsvoll – Hunndalen. I fase 1 inngår dessuten bygging av forbikjøringsfelt på strekningen Lygna N – Einavoll, på riksveg 4.

Utbyggingen av fase 1 er beregnet å koste til sammen 295 millioner kroner. Regjeringen foreslår at utbyggingen av fase 1 finansieres med 140 millioner kroner i statlige midler og 155 millioner kroner i bompenger.

Omleggingen av riksveg 4 forbi Raufoss omfatter bygging av 13 kilometer ny veg på østsiden av Raufoss sentrum, med tre planskilte kryss, to kryssinger av Gjøvikbanen og bygging av om lag ni kilometer lokalveger.

- Strekningen Reinsvoll – Hunndalen er svært ulykkesbelastet, og trafikken fører til støy og andre ulemper for beboerne langs vegen. Ved å legge vegen utenom Raufoss sentrum får fjerntrafikken bedre framkommelighet, trafikksikkerheten blir bedre, og det blir færre ulemper for beboerne i området. Utbyggingen er også viktig for å utvikle et godt sentrumsmiljø i Raufoss, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Fase 2 omfatter omlegging av riksveg 4 på strekningen Roa – Jaren, omlegging av riksveg 4 med bygging av forbikjøringsfelt på strekningen Amundrud – Lygna S og utbedring av riksveg 34 på strekningen Grime – Vesleelva. Regjeringen tar sikte på at den seinere skal komme tilbake til Stortinget med et endelig forslag om utbygging av fase 2.

Begge utbyggingsfasene foreslås finansiert med en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det legges opp til å finansiere minst 50 prosent av utbyggingskostnadene ved bompenger. Det er forutsatt at bompengeinnkrevingen skal skje mens utbyggingen pågår, såkalt parallellinnkreving. Bomstasjonen skal flyttes mellom fase 1 og fase 2. Når innkrevingen for fase 1 er avsluttet, forutsettes det at bommen tas ned. Innkrevingspunktet for fase 1 kan dermed ikke benyttes til å kreve inn bompenger for fase 2, går det fram av regjeringens forslag.

Kartskisse (Ta kontakt med Informasjonskontoret, tlf. 22 24 38 16, dersom det er behov for elektronisk kartskisse i TIF-format)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland.