Historisk arkiv

Store omstillinger i Posten - bedre kundeservice og lavere kostnader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Omstillingene i Posten skal gjennomføres slik at det ikke går ut over kvaliteten på posttjenestene og slik at motivasjonen og serviceinnstillingen til de ansatte opprettholdes, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen. (09.03.2001)

Pressemelding

Nr.: 18/2001
Dato: 09.03.01

Store omstillinger i Posten – bedre kundeservice og lavere kostnader

- Omstillingene i Posten skal gjennomføres slik at det ikke går ut over kvaliteten på posttjenestene og slik at motivasjonen og serviceinnstillingen til de ansatte opprettholdes. Dette sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen i forbindelse med at regjeringen i dag legger fram en stortingsmelding om virksomheten til Posten Norge BA, den såkalte "eiermeldingen". I meldingen orienteres Stortinget blant annet om de store utfordringene Posten står overfor og de omfattende omstillingene som skjer i selskapet. En slik eiermelding blir lagt fram annet hvert år.

Fokus på kundebehov og kundekrav

Posten går for tiden gjennom de største omstillingene i selskapets historie. Endringene skjer i alle deler av virksomheten og i alle deler av landet. Økt konkurranse i postmarkedet, teknologisk utvikling og nedgang i fysisk brevpost gjør at postbransjen står overfor betydelige utfordringer som også stiller store krav til Postens evne til omstilling, fornyelse og utvikling. Det vil imidlertid ta noe tid før nye forretningsområder og nye produkter og tjenester kan kompensere for bortfall av inntekter som følge av blant annet nedgang i det fysiske brevmarkedet. Det er derfor viktig å redusere driftskostnadene i selskapet. Driftsresultatet i Posten i 2000, som var betydelig dårligere enn i 1999, viser at dette er helt nødvendig.

Selskapet satser offensivt på videreutvikling av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester som støtter opp under postvirksomheten. Gjennom forbedring av service og kvalitet, utvikling av nye tjenester og kostnadseffektivitet i alle deler av produksjonen, skal Posten stå godt rustet til å møte de store utfordringene selskapet står overfor. Kundebehov og kundekrav settes i fokus.

- God service og oppfylling av kundekravene vil være nøkkelen til fremtidig suksess for Posten, understreker samferdselsministeren.

Omlegging av ekspedisjonsnettet

Viktige elementer i de omstillingene som nå skjer i Posten er omleggingen av ekspedisjonsnettet - som totalt sett gir flere betjeningssteder og vesentlig lengre åpningstider, omleggingen av sorteringsterminalstrukturen og forbedring av transport- og logistikknettet. I tillegg kommer den økte satsingen i netthandelsmarkedet. Posten vurderer også å inngå allianser og samarbeidsavtaler og eventuelt foreta oppkjøp for å sikre effektiv drift og et konkurransedyktige tjenestetilbud. Siden omgivelsene stadig forandrer seg, vil også omstillinger måtte være kontinuerlige prosesser i Posten som skal bidra til å gjøre selskapet så konkurransedyktig som mulig.

Posten Norge BA er et særlovselskap som har stor frihet til å utvikle sin organisasjon og effektivisere virksomheten. Ved konsesjon er det imidlertid fastsatt at Posten skal tilby grunnleggende post- og banktjenester til alle i Norge. Konsesjonsvilkårene angir også krav til den kvalitet og service posttjenestene skal ha, blant annet når det gjelder framsendingstider og omdelingshyppighet. Det er først og fremst konsesjonen til Posten som setter grenser for hvor langt selskapet kan gå i omorganisering og effektivisering av virksomheten. Samferdselsdepartementet er som eier av Posten opptatt av at selskapet oppfyller de samfunnspålagte oppgavene på en så god og kostnadseffektiv måte som mulig. En nærmere orientering om Postens oppfylling av konsesjonskravene, går ellers fram av stortingsmeldingen.

Gjennom ordningen med statlige kjøp av posttjenester skal staten betale for de merkostnadene konsesjonsforpliktelsene påfører selskapet. For 2001 er det bevilget 540 millioner kroner til kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester. Det går fram av stortingsmeldingen at Samferdselsdepartementet for tiden gjennomgår modellen for statlig kjøp av posttjenester.

Omstilling og tilbud til de ansatte

Omorganiseringene i Posten innebærer en omfattende reduksjon i antall ansatte. Blant annet fører omleggingen av ekspedisjonsnettet til overtallighet. Ikke alle som blir overtallige som følge av redusert behov for arbeidskraft vil kunne få tilbud om ny jobb i Posten. Totalt er det beregnet en reduksjon på rundt 5000 årsverk eller 6000 ansatte i perioden fram til 2005. Posten har etablert et omstillingsapparat for å hjelpe dem som blir overtallige. Det er i regnskapet for 2000 foretatt en avsetning på 1,2 milliarder kroner til nødvendige omstillingstiltak.

- Jeg er opptatt av at omstillingene i Posten skjer i nært samarbeid med de ansatte og at kommunene trekkes inn i prosesser som berører dem, sier samferdselsministeren.

Betydelige investeringer

Posten regner med betydelige investeringer de neste årene, blant annet som følge av tilpasninger til strukturendringer i Postens hovedmarkeder og til kostnadsreduserende tiltak. Staten som eier vurderer til enhver tid selskapets egenkapitalsituasjon for å sikre den fremtidige verdiskapningen i selskapet.

- Posten må ha en finansiell stilling som står i samsvar med de krav som stilles til utviklingen av selskapet, sier samferdselsministeren. Styret i Posten har foreløpig ikke kommet med konkret forslag om økning av egenkapitalen i selskapet.

Som ledd i eieroppfølgingen gjennomfører Samferdselsdepartementet annet hvert år en verdivurdering av Posten for å synliggjøre endringer i selskapets formuesverdi og for å vurdere hvilke avkastningskrav staten skal stille til Posten. En ekstern verdivurdering som ble foretatt våren 2000, ga konsernet en verdi på 4,8 milliarder kr.
St.meld. nr. 26 (2000-2001) Om virksomheten til Posten Norge BA