Historisk arkiv

Tiltak mot piratdrosjer: Lovendring trer i kraft 1. oktober i år.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Fra og med 1.oktober i år vil myndighetene få et sterkere lovgrunnlag for å få en mer effektiv håndheving av bestemmelser som kan bidra til å redusere omfanget av transport med piratdrosjer. (31.08.01)

Pressemelding

Nr.: 88/2001
Dato: 31.08.2001

Tiltak mot piratdrosjer: Lovendring trer i kraft 1. oktober i år.

Fra og med 1.oktober i år vil myndighetene få et sterkere lovgrunnlag for å få en mer effektiv håndheving av bestemmelser som kan bidra til å redusere omfanget av transport med piratdrosjer. Endringen betyr at flere tilfeller av transportvirksomhet heretter vil falle inn under ordningen med transportløyve. Regjeringen har i statsråd i dag gjort vedtak om iverksetting av endringen.

Endringen er i tråd med regjeringens forslag fra mai i år om endring i samferdselsloven. Forslaget ble behandlet i Stortinget i juni.

Ifølge gjeldende samferdselslov kreves det løyve fra fylkeskommunen for den som mot vederlag skal drive persontransport med motorvogn i såkalt ”trafikk utenom rute”, det vil i hovedsak si drosjetransport. Med endringen av samferdselsloven, vil kravet om løyve fra fylkeskommunen også gjelde for den som utfører persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje, når tilbudet om transport blir rettet mot allmennheten på offentlig plass. Dette betyr at det blir enklere å håndheve bestemmelser som kan nyttes for å redusere transport med piratdrosjer.

- Skal vi greie å få bort ulovlig persontransport, er det viktig med innsats både fra drosjenæringen selv og fra myndighetene. Drosjenæringen kan på sin side bidra ved å påse at alle som har drosjeløyve overholder den kjøreplikten som følger av drosjeløyvet. Forskjellige former for mer tydelig merking av drosjene er også blant tiltakene som kan være med på å redusere kjøringen med piratdrosje, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Innstramming av løyvekrav - også for godstransport

I statsråd i dag er det også bestemt at det fra 1. oktober i år skal settes i verk en endring av samferdselsloven som betyr en innstramming av kravene om løyve for godstransport mot vederlag. Justeringen omfatter transport med kjøretøy som er registrert for egentransport, men som utfører transportoppdrag for andre mot betaling. Forslaget om en slik endring ble lagt fram av regjeringen i mai i år og ble behandlet av Stortinget i juni.

Til redaksjonen

For nærmere opplysninger – se:

Ot.prp. nr. 82 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel