Historisk arkiv

Tiltak mot piratdrosjer: Lovendring skal sikre mer effektiv håndheving

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsloven skal endres for å sikre en mer effektiv håndheving av bestemmelser som kan bidra til å redusere omfanget av transport med piratdrosjer. (27.04.01)

Pressemelding

Nr.: 36/2001
Dato: 27.04.01

Tiltak mot piratdrosjer: Lovendring skal sikre mer effektiv håndheving

Samferdselsloven skal endres for å sikre en mer effektiv håndheving av bestemmelser som kan bidra til å redusere omfanget av transport med piratdrosjer. Endringen vil bety at flere tilfeller av transportvirksomhet heretter vil falle inn under ordningen med transportløyve, går det fram av et forslag som regjeringen la fram i statsråd i dag.

Ifølge gjeldende samferdselslov kreves det løyve fra fylkeskommunen for den som mot vederlag skal drive persontransport med motorvogn i såkalt "trafikk utenom rute", det vil i hovedsak si drosjetransport. Med den foreslåtte endringen av samferdselsloven, vil kravet om løyve fra fylkeskommunen også gjelde for den som utfører persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje, når tilbudet om transport blir rettet mot allmennheten på offentlig plass. Dette betyr at det blir enklere å håndheve bestemmelser som kan nyttes for å redusere transport med piratdrosjer.

- Skal vi greie å få bort ulovlig persontransport, er det viktig med innsats både fra drosjenæringen selv og fra myndighetene. Drosjenæringen kan på sin side bidra ved å påse at alle som har drosjeløyve overholder den kjøreplikten som følger av drosjeløyvet. Forskjellige former for mer tydelig merking av drosjene er også blant tiltakene som kan være med på å redusere kjøringen med piratdrosje, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Innstramming av løyvekrav - også for godstransport

Forslaget til justeringer i samferdselsloven betyr også en innstramming av kravene om løyve for godstransport mot vederlag. Justeringen omfatter transport med kjøretøy som er registrert i egentransport, men som foretas for andre mot vederlag.

Regjeringen understreker i forslaget at den vil holde fast med ordningen med løyvefritak for transport av eget gods, såkalt egentransport. Muligheten til å drive egentransport er et naturlig alternativ for næringslivet framfor kjøp av eksterne transporttjenester. Regjeringen foreslår derfor ingen innskrenkninger i retten til å drive egentransport. Men i de tilfeller kjøretøy i egentransport utfører transportoppdrag for andre mot vederlag, vil også enkelttransporter bli omfattet av løyvekrav, på lik linje med det som gjelder for yrkesmessig godstransport med motorvogn over 3,5 tonn. Endringen vil føre til mer ordnede forhold for godstransporten og er i tråd med ønsker fra transportnæringen.

Ot.prp. nr. 82 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel