Historisk arkiv

Lokalisering, styreoppnevning og arbeidsgivertilknytning for de regionale helseforetakene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Pressemelding

Nr.: 54
Dato: 06.07.01

Lokalisering, styreoppnevning og arbeidsgivertilknytning
for de regionale helseforetakene

Regjeringen har i dag fastsatt lokalisering for de fem nye regionale helseforetakenes administrasjoner, utpekt styreledere og medlemmer i styrene. Regjeringen har også fastsatt arbeidsgivertilknytningen for de regionale helseforetakene. Dette er forberedelser til den formelle stiftelsen av foretakene som vil skje i høst.

Stortinget vedtok for en måned siden at staten fra årsskiftet skal overta eieransvaret for de offentlige sykehusene i Norge og organisere dem i helseforetak. I henhold til den vedtatte loven skal det opprettes et regionalt helseforetak med ansvar for sykehus og annen spesialisthelsetjeneste i hver av de fem helseregionene.

Lokalisering

Regjeringen har bestemt at administrasjonene legges til Bodø, Stjørdal, Stavanger, Hamar og Skien. Dette er steder med gode kommunikasjonsforhold og rekrutteringsmuligheter.

Styrene

Regjeringen har bestemt at de regionale styrene skal ha seks medlemmer oppnevnt av staten. I tillegg oppnevnes tre representanter for ansattes organisasjoner. I utvelgelsen har man lagt vekt på at styrene representerer erfaringsbasert kunnskap innen helse, samfunnsliv, organisasjoner og ledelse. Det er også lagt vekt på brukerkompetanse, herunder god forståelse for de utfordringer som knytter seg til eldres forhold i helsevesenet. Det er dessuten tilstrebet en rimelig geografisk balanse mellom fylkene. Av de 30 styremedlemmene staten har utpekt, er det 16 menn og 14 kvinner. Listen over medlemmer/leder i styrene fremgår av vedlegg.

Arbeidsgivertilknytning

Regjeringen har vedtatt at NAVO skal være felles arbeidsgiverforening for de fem regionale helseforetakene. NAVO ble i sin tid opprettet for å være arbeidsgiverforening for offentlig virksomheter som er skilt ut av forvaltningen.

Vedlegg 1

Regionale helseforetak med administrasjonssteder og styrer. (Styrene oppnevnes for perioden 2001-2003).

Helseregion Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud)

Administrasjonssted for regionalt helseforetak:

Skien

Styre

 • Rådmann Nils Fredrik Wisløff, Asker – leder
 • Adm. dir. Jon Jacobsen, Kristiansand – nestleder
 • Universitetsrektor Kaare Norum, Oslo
 • Gen. sekr. Einfrid Halvorsen, Skien
 • Lærer Anne Mo Grimdalen, Grimstad
 • Seksjonsoverlege Ingeborg Lyngstad Vik, Røyken
 • Overlege Terje Keyn, Porsgrunn
 • Intensivsykepleier Morten Falkenberg, Nøtterøy
 • Hjelpepleier Anne Lise Krogh Robak, Horten

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Helseregon Øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland)

Administrasjonssted for regionalt helseforetak:

Hamar

Styre

 • Dir. Siri Beate Hatlen, Bærum - leder
 • Konsulent Harald Norvik, Nesodden – nestleder
 • Prof. emeritus Dr. med. Bjarne Waaler, Oslo
 • Dir. Gro Balas, Oslo
 • Fylkesrådmann Tor Berge, Gjøvik
 • Høgskolerektor Irene Dahl Andersen, Sarpsborg
 • Seksjonsoverlege Kåre Løvstakken, Oppegård
 • Sykepleier Kristin Rødahl, Oslo
 • Spesialarbeider Egil Hverven, Oslo

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Helseregion Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)

Administrasjonssted for regionalt helseforetak:

Stavanger

Styre:

 • Adm. dir. Anne Kverneland Bogsnes, Bergen – leder
 • Siv. ing. Arne Norheim, Sandnes - nestleder
 • Helse- og sosialsjef Anni Felde, Byrkjelo
 • Pensjonist Steinar Andersen, Lund
 • Prof. Dr. med. Jon Lekven, Bergen
 • Dir. Gerd Kjellaug Berge, Selje
 • Overlege Øyvind Watne, Førde
 • Avdelingssykepleier Inger Skjæveland, Stavanger
 • Spesialkonsulent Sverre Ormøy, Stavanger

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Helseregionen Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)

Administrasjonssted:

Stjørdal

Styre:

 • Forskningsdirektør Paul Hellandsvik, Stjørdal - leder
 • Adm. dir. Gry Hege Sølsnes, Herøy - nestleder
 • Divisjonsdirektør Kolbjørn Almlid, Verran
 • Kommunejordmor Jonhild Joma, Trones
 • Rektor Greta K. Herje, Ålesund
 • Prof. Dr. med. Gunnar Bovim, Trondheim
 • Overlege Dr. med. Helge Haarstad, Trondheim
 • Anestesisykepleier Ellen Marie Wøhni, Trondheim
 • Assistent Ingegjerd S. Sandberg, Namsos

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Helseregion Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

Administrasjonssted:

Bodø

Styre:

 • Prof. Dr. med. Olav Helge Førde, Tromsø - leder
 • Adm. dir. Nils Moe, Bodø – nestleder
 • Dir. Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino
 • Kommunelege I Daniel Haga, Alta
 • Adm. dir. Åse Annie Opsjøn, Stokmarknes
 • Adm. dir. Johan Petter Barlindhaug, Tromsø
 • Ass. lege Stig Arild Stenersen, Bodø
 • Sykepleier Aud Lillian Utstrand, Hammerfest
 • Hjelpepleier Gerd Kristiansen, Tromsø

De tre siste representantene er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i tråd med særskilt avtale.

Vedlegg 2

Milepæler, sykehusreformen

6. juni 2000. Statsministeren lovet i en tale i Bergen å etablere en modell for mer robust og mer effektiv sykehusdrift.


12. november 2000: Vedtak på Aps landsmøte om at sykehusene overføres til staten og organiseres i statlige foretak.

18. januar 2001. Høringsnotat om statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten med forslag til lov om helseforetak.


6. april 2001. Forslag til lov om helseforetak.

6. juni 2001. Odelstingets behandling av lov om helseforetak.

6. juli 2001. Regjeringen fastsetter administrasjonssteder, utpeker styrer og fastsetter arbeidsgivertilknytning for de regionale helseforetakene.