Historisk arkiv

FNs Brahimi-rapport om internasjonale fredsoperasjoner: Norske statsningsområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs Brahimi-rapport om internasjonale fredsoperasjoner:
Norske satsingsområder

Innledning:

FNs generalsekretær Kofi Annan satte våren 2000 ned et internasjonalt panel med mandat til å legge fram forslag til tiltak for å bedre FNs evne til å planlegge og gjennomføre internasjonale fredsoperasjoner. Bakgrunnen for dette var blant annet problemer FN har hatt både med å få klarlagt styrkebidrag fra medlemslandene og utplassert disse i ulike konfliktområder. Panelet, som ble ledet av Algeries tidligere utenriksminister Lakhdar Brahimi, la frem sin rapport i slutten av august 2000. Rapporten var et sentralt tema under FNs generalforsamling samme høst. Brahimi-panelets rapport inneholder en lang rekke forslag og anbefalinger som kan støttes fra norsk side. Norge sitter i Sikkerhetsrådet i perioden 2001-2002.

FNs sikkerhetsråd har et spesielt ansvar for fred og sikkerhet og utarbeider mandater for praktisk talt alle internasjonale fredsoperasjoner. Man skiller mellom fredsbevarende (peacekeeping) operasjoner etter kap. VI i FN-pakten og fredsopprettende (peace enforcement) operasjoner etter kap. VII. For eventuelt å kunne anvende militær makt utover selvforsvar, kreves et FN-mandat med referanse til kap. VII. FN-sekretariatets avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO) planlegger og administrerer operasjonene.

Siden den første fredsbevarende FN-operasjonen i 1947 har Norge vært en av de største og mest trofaste bidragsytere. Mer enn 60.000 norske kvinner og menn har i denne perioden deltatt i 37 av totalt 53 internasjonale fredsoperasjoner med FN-mandat.

Norske satsingsområder:

Regjeringens strategi for oppfølging av Brahimi-rapporten inkluderer et sett av konkrete tiltak som vil bli lagt fram i Sikkerhetsrådet, FNs Generalforsamling og i andre relevante fora.

Norge vil:

Helhetlig tilnærming

 • som medlem av FNs sikkerhetsråd og i FN generelt arbeide for at det legges en helhetlig tilnærming til grunn for fredsarbeid. Konfliktforebygging og fredsbygging etter konfliktenes avslutning bør supplere og bygge ut konfliktløsning og fredsoperasjoner i begge ender av et bredt spekter av virkemidler for konflikthåndtering.

FNs mandater

 • engasjere seg aktivt i arbeidet med en styrking og forbedring av Sikkerhetsrådets mandater og engasjementsreglene for internasjonale fredsoperasjoner tilpasset de ulike konfliktsituasjoner. Vi vil også arbeide for å bedre kommunikasjonen mellom Sikkerhetsrådet og de troppebidragsytende land, herunder regionale organisasjoner. Dette vil føre til at operasjonene raskere kan settes i verk enn tilfellet er i dag.

Nasjonal beredskap

 • justere og utvide våre nasjonale sivile beredskapssystemer for personell og materiell som brukes av blant annet FN i forbindelse med fredsoperasjoner. Her inngår også lister med personell som på kort varsel kan settes inn i forbindelse med konflikter. Dette vil bidra til å høyne FNs beredskap og redusere utplasseringstiden. Vårt personell vil også kunne inngå i FNs nye planlagte tverrfaglige planleggingsgrupper for fredsoperasjoner.

Menneskerettigheter og forebyggende arbeid

 • fortsette sin støtte i form av humanitær bistand og intensivere og styrke arbeidet for menneskerettigheter i forbindelse med konflikter. Vi vil arbeide aktivt i Sikkerhetsrådet for å integrere menneskerettighetsperspektivet i mandater og engasjementsregler. Vi vil også arbeide for at Høykommissæren for menneskerettigheter deltar i alle faser av planlegging og gjennomføring av internasjonale fredsoperasjoner. Vi vil tilby Høykommissæren og FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner norske eksperter på menneskerettigheter fra den nasjonale beredskapslisten vi har opprettet.
  Når det gjelder hiv/aids-problemet i forbindelse med konflikter, vil vi fra norsk side også i vår internasjonale virksomhet legge vekt på forebyggende arbeid. Vi tar sikte på å arrangere et internasjonalt hiv/aids-seminar i Norge høsten 2001 med deltakelse av politi, forsvar og frivillige organisasjoner.

Opplæring, utdanning og trening

 • bidra til en styrking av FNs evne til å planlegge og gjennomføre særlig kompliserte fredsoperasjoner. Vi vil bistå land i den tredje verden med utdanning og forberedelse til å kunne gå inn i stillinger i FN-systemet. Norge vil også fortsette å intensivere sin bistand til opplæring av militært og sivilt personell for fredsbevarende tjeneste. Dette gjør vi ved å videreføre og utvide et vellykket treningsprogram for landene i det sørlige Afrika (Training for Peace in Southern Africa) som startet i 1995. Dette programmet vil vi også utvide geografisk ved å tilby det først og fremst til andre regioner i Afrika.

Overgang til fred

 • bidra til å avslutte konflikter og lette overgangen til fred ved å engasjere seg enda sterkere i tiltak for avvæpning, demobilisering og reintegrering av væpnede styrker i samfunnet. Dette vil vi gjøre ved å bistå med økonomisk støtte og fagpersonale til treningsaktiviteter, men også ved å tilby tverrfaglige rådgivnings- og innsatsgrupper, først og fremst til FN. I Sikkerhetsrådet vil vi arbeide for utvikling av mer forpliktende og omfattende normer og regelverk for reduksjon i tilgjengeligheten av håndvåpen i konfliktområder og til destruksjon av slike våpen. Vi vil også fortsette arbeidet i FN med å få full oppslutning om et totalforbud mot antipersonellminer.

Gjenoppbygging

 • bistå med fagpersonell, utstyr og økonomisk støtte i arbeidet med reformer og gjenoppbygging av politi, rettsvesen og fengselsvesen ved avslutningen av konflikter. Støtte til institusjoner og samfunnsreform ved avslutningen av en konflikt er i denne fasen helt avgjørende for at man skal lykkes med å opprettholde fred og sikkerhet i et samfunn etter en væpnet konflikt. Norge har en spesiell kompetanse og bred erfaring i utdanning og trening av politi i konfliktområder, et arbeid som vi vil fortsette å intensivere.Vi legger stor vekt på å legge inn informasjon om menneskerettigheter i denne utdannelsen.

Fokus på Afrika

 • sette et spesielt fokus på Afrika i vårt arbeid i Sikkerhetsrådet. Vi vil fortsette å bistå afrikanske land i å bygge opp kapasitet innen konflikthåndtering og deltakelse i fredsoperasjoner. Dette vil vi blant annet gjøre ved å arbeide for å bringe afrikanske organisasjoner sterkere med i fredsprosesser på sitt eget kontinent. Først og fremst gjelder dette organisasjoner som Organisation of African Unity (OAU), Southern African Development Community (SADC) og Economic Community of Western African States (Ecowas).

Kvinner i fredsarbeid

 • arrangere et internasjonalt ekspertseminar i Norge om sikkerheten for kvinner i flyktningeleirene og for internt fordrevne. Vi har fra norsk side tatt initiativ til et forskningsprosjekt om problemer som kvinnelige deltakere i konflikter møter i reintegreringsfasen, i sine lokalsamfunn i Afrika. Kvinner er en uutnyttet ressurs i fredsprosesser. Man har hittil bare sett på kvinner og barn som ofre i kriger og konflikter, men ikke som en helt nødvendig ressurs i alle faser av fredsprosessen. FN er nå inne i en bevisstgjøringsfase når det gjelder viktigheten av blant annet å rekruttere kvinner til sentrale stillinger i FN-sekretariatet for planlegging og gjennomføring av fredsoperasjoner.

Informasjon

Utenriksdepartementet vil, gjennom Internett ( http://odin.dep.no/ud), pressebriefinger, seminarer etc., formidle informasjon om det videre arbeid med oppfølgingen av Brahimi-panelets anbefalinger.