Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 181-200 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utgreiing av nytt havromsenter i Trondheim

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår avsatt 15 millionar kroner til vidare utgreiing av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli eit internasjonalt kunnskapsnav innan havromsteknologi.

 • Auka reiselivssatsing også i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa styrkjer satsinga på reiselivet, og foreslår å løyve nær 300 millionar kroner til reiselivsformål over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når regjeringa foreslår å styrke løyvinga til klyngeutvikling.

 • Statsbudsjettet 2014

  14.10.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Inntektsvekst i jordbruket. Bredskapslagring av korn. Strategi for skogsektoren, SKOG 22. Meir til forsking og kunnskapsformidling. Tre nasjonale senter for landbrukskunnskap.

 • Statsbudsjettet 2014: Statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjer framlegg om å tildele nye statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner. Statsstipendet er på 421 100 kroner årleg fram til fylte 67 år.

 • Statsbudsjettet 2014: Musikkfeltet aukar med over 64 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår ei total løyving til musikkfeltet på nesten 1,1 milliard.

 • Tre millionar kroner til offentleg gjeldsregister

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår å sette av 3 millionar kroner til å etablere eit offentleg gjeldsregister. Gjeldsregisteret skal gi bankar og andre som yter kreditt, tilgang til opplysningar om enkeltpersonar si gjeld hos andre kredittføretak ved

 • Bilavgiftene reduseres og miljøprofilen styrkes

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen fortsetter omleggingen av bilavgiftene. For 2014 foreslår Regjeringen å legge enda sterkere vekt på bilens miljøegenskaper og mindre på motoreffekt.

 • Sikring av den jødiske synagogen

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den jødiske minoriteten i Norge er utsatt for trusler, og det er behov for særlig sikring ved synagogen i Oslo. Regjeringen har satt av 1 million kroner til drift av sikringstiltakene i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Nye områdesatsinger for indre Oslo øst og Fjell i Drammen

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen foreslår å bruke 40 millioner kroner til områdesatsing for indre Oslo øst og Fjell i Drammen. - Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Styrker kulturvirksomheten i Forsvaret

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvarets kulturvirksomhet med til sammen 5,7 millioner kroner.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Nye kampfly i rute - seks nye F-35 - flyprisen går ned

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Anskaffelsen av nye kampfly er i rute. Byggingen av det første norske flyet er i gang. Dette sikrer at moderniseringen av en av de viktigste operative kapasitetene til Forsvaret som helhet de nærmeste årene går etter planen, sier forsvarsminister

 • Statsbudsjettet 2014: Kvalitet og pasientsikkerhet

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å styrke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet med 30 millioner kroner. Midlene skal gå til det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet, og til å sikre pasienter, brukere og pårørende

 • Regjeringa satsar på europeisk satellittnavigasjon

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ei aktiv norsk deltaking i satellittnavigasjonsprogramma Galileo og EGNOS, og foreslår å løyve 258,5 millionar kroner til slik deltaking i budsjettet for 2014.

 • 50 millionar kroner til skognæringa

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å avhjelpe situasjonen i skogsektoren foreslår regjeringa at det blir løyvd 50 millionar kroner til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa.

 • Styrker satsinga på næringsretta forsking

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Investeringar i forsking og utvikling er avgjerande for næringslivet si framtidige konkurranseevne. Regjeringa foreslår derfor å styrke den næringsretta forskinga med 38,1 millionar kroner til 1 452 millionar kroner.

 • 20 millionar meir i auka drifsstøtte til Redningsselskapet

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til Redningsselskapet med 20 millionar kroner.

 • Starter opp nye farled og havneutbygginger

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 468,68 millionar kroner til statleg utbygging av fiskerihamner og farleier og 61,98 millionar kroner i tilskot til fiskerihamneprosjekt.

 • Statsbudsjettet 2014: Løftet om dobling av støtta til dataspel overoppfylt

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til utvikling av dataspel med 5 millionar til 25 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Kulturfondet aukar med over 50 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Auken gjer det no mogeleg å satse meir på til dømes kor, scenekunst og arrangørar på det visuelle kunstfeltet.