Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 181-200 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: Økt satsing på forskning i sykehusene

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene.

 • Styrkjer yrkesfaga og tiltaka for auka gjennomføring

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa følgjer opp stortingsmeldinga «På rett vei» med totalt 156 millionar kroner til å heve kvaliteten i yrkesopplæringa og auke gjennomføringa i den vidaregåande skolen.

 • Satsar på kunnskap – frå barnehagar til forsking

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsbudsjettet for 2014 inneholder betydelige satsinger på hele kunnskapsfeltet. Blant annet utvider regjeringen retten til barnehageplass og foreslår omfattande tiltak for å heve kvaliteten i yrkesfagopplæringen og øke gjennomføringen i

 • Vil gje norsk næringsliv betre tilgjenge til europeiske marknader

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår å setje av 35 millionar kroner til norsk deltaking i EU sitt program for konkurransekraft i næringslivet og for små og mellomstore verksemder i 2014.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når regjeringa foreslår å styrke løyvinga til klyngeutvikling.

 • Auka fiskarfrådrag for å kompensere for auka CO2-avgift for fiskeflåten

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å auke fiskarfrådraget, samtidig som at satsen for CO2-avgifta blir auka. - Forslaget vil stimulere til eit meir energieffektivt fiske. Avgiftsauken blir kompensert med auke i fiskarfrådraget, seier

 • Statsbudsjettet 2014: Løftet om dobling av støtta til dataspel overoppfylt

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til utvikling av dataspel med 5 millionar til 25 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka mediestøtte og ny støtteordning

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - For demokratiet vårt er det avgjerande at nyhendemedia kan oppretthalde si rolle som produsentar og formidlarar av kvalitetsjournalistikk og vere arena for samfunnsdebatt. Regjeringa ønskjer difor å vidareføre sitt bidrag til mediemangfaldet,

 • Statsbudsjettet 2014: 5 millionar for å få fleire unge med

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Ny ordning skal gjere det lettara for born og unge i familiar med låg inntekt til å delta i kultur- og organisasjonslivet. Regjeringa set av 5 millionar kroner til den nye ordninga.

 • Statsbudsjettet 2014: Bustader til fleire vanskelegstilte

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - I Noreg skal alle bu trygt og godt. Difor gjer regjeringa framlegg om å løyve 20 milliardar kroner til lån frå Husbanken og til saman 4,2 milliardar kroner til bustøtte og tilskot til ulike bustadtiltak i 2014, seier kommunal- og regionalminister

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringa aukar innsatsen på kulturminnefeltet

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår ei satsing på kulturminne og kulturmiljø på i alt 620 millionar kroner, ei auke på om lag 49 millionar kroner eller 8,7 prosent frå 2013.

 • Statsbudsjettet 2014: Tippenøkkelen vert endra – meir til idretten

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å endre tippenøkkelen. Framlegget inneber at overskotet til Norsk Tipping i 2014 blir fordelt med 56 prosent til idrettsformål, 14,9 prosent til kulturformål utanfor statsbudsjettet og 18 prosent til humanitære og

 • Statsbudsjettet 2014: Eit distriktspolitisk lyft

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa har halde fram med sitt distriktspolitiske lyft gjennom heile regjeringsperioden. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å løyve 2,76 milliardar kroner til ein ekstrainnsats i distrikts- og regionalpolitikken. Fylkeskommunane skal

 • 83,20 millionar til regional utvikling i Hordaland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hordaland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 83,20 millionar kroner i 2014.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når Regjeringa foreslår å styrkje løyvinga til klyngeutvikling.

 • 344 milliarder fra petroleumsvirksomheten til fellesskapet

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2014 anslått til nærmere 344 milliarder kroner i 2013. Av dette utgjør skatter og avgifter 207 milliarder kroner. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med

 • Folketrygdens utgifter

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Folketrygdens totale utgifter for 2014 under Arbeidsdepartementet er budsjettert til 339,4 milliarder kroner. Det er en samlet økning på 13,6 milliarder kroner fra saldert budsjett 2013.

 • Statsbudsjettet 2014: Ti prosents økning i Miljøverndepartementets budsjett

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Miljøverndepartementets budsjett øker med 551,4 millioner kroner til 6 004,1 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 10,1 prosent fra budsjettet for 2013. Blant annet blir det mer penger til skogvern, klimaforskning, klimatilpasning,

 • Kraftig satsing på kompetanseutvikling – 150 nye stillingar til det kommunale barnevernet

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår ytterlegare styrking av barnevernet i forslaget til statsbudsjettet for 2014. Mellom anna blir det føreslått auka satsing på kompetanseutvikling og 150 nye stillingar til det kommunale barnevernet. Satsinga i perioden 2010-2014

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Full kraft i veteransatsingen

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Regjeringen har styrket innsatsen for å ivaretakelse og verdsetting av våre veteraner. Dette arbeidet har blitt fulgt opp målrettet og på bred front og vil følges opp med full kraft i 2014, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Til toppen