Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 181-200 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker legevakten med 50 millioner

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten.

 • Statsbudsjettet 2014: Økt satsing på forskning i sykehusene

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene.

 • Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til flom- og skredforebyggende arbeid med om lag 70 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) sitt budsjett.

 • Budsjettmålet for trosopplæringsreformen innfris

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den norske kirke er en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Bevilgningene til kirken foreslås økt med 109 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 6,6 prosent fra 2013. Det er satt av mer penger til

 • 621 millioner til sikring og drift av erstatningslokaler

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 621 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett som følge av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Midlene skal brukes til husleie og sikringstiltak i departementenes

 • Sterk satsing på digitalisering

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen har som mål at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som hovedregel skal skje digitalt. I budsjettforslaget for 2014 legger regjeringen opp til å øke bevilgningene til IKT- og digitaliseringstiltak på en rekke områder

 • Regjeringen styrker innsatsen for et seriøst og sikkert arbeidsliv

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 12 millioner kroner for å bedre forholdene for personer som er nye i arbeidslivet. Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet styrkes med i alt 4 millioner kroner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av

 • Statsbudsjettet 2014: Nye områdesatsinger for indre Oslo øst og Fjell i Drammen

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen foreslår å bruke 40 millioner kroner til områdesatsing for indre Oslo øst og Fjell i Drammen. - Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner til gratis kartdata

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  I september friga Miljøverndepartementet en rekke sentrale kartdatasett for gratis nedlasting. Det omfatter blant annet alle datasett som inngår i den landsdekkende hovedkartserien Norge 1:50.000, detaljerte data over alle kommunegrenser, en

 • Statsbudsjettet 2014: Styrket klima– og miljøforskning i Arktis og Antarktis

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen styrker klima- og miljøforskningen både i nord og i sør i 2014 med til sammen 31 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Vegutbygging: Mindre bruk av bompenger i 2014 – i tråd med Nasjonal transportplan

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  For 2014 foreslår regjeringen å bevilge om lag 11,7 milliarder koner til investeringer på riksvegnettet. I tillegg er det regnet med om lag 9,3 milliarder kroner i ”annen finansiering”, i all hovedsak bompenger.

 • Statsbudsjettet 2014: : Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - økt satsing på telesikkerhet og -beredskap

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Det er satt av til sammen 150 millioner kroner til ordningen.

 • Styrker sjøtransporten med 110 millioner kroner

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til utbygging av havner og farleder, og følge opp kystdelen av nasjonal transportplan med 110 millioner. Regjeringen holder dermed rammene slik de er skissert i NTP.

 • Forenklet selvangivelse for næringsdrivende

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge midler til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. - Den forenklede selvangivelsen vil være mye lettere å fylle ut, og jeg er glad vi på denne måten kan bidra til å

 • Satsar på kunnskap – frå barnehagar til forsking

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsbudsjettet for 2014 inneholder betydelige satsinger på hele kunnskapsfeltet. Blant annet utvider regjeringen retten til barnehageplass og foreslår omfattande tiltak for å heve kvaliteten i yrkesfagopplæringen og øke gjennomføringen i

 • Statsbudsjettet 2014: Fleire og betre stipend for kunstnarar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa fleire stipend for å betre levekåra for kunstnarane. Fleire kunstnarar vil få høve til skapande verksemd gjennom betra stipend- og vederlagsordningar.

 • Statsbudsjettet 2014: Satsing på musea

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet legg vekt på konsolidering, samlingsforvalting, drift og bygningsvern når driftstilskota til musea i Det nasjonale museumsnettverket blir auka med i alt 76,2 millionar kroner; dette inneber ein auke på 7,9 prosent.

 • Statsbudsjettet 2014: Brei satsing på forsking

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa styrker satsinga på forsking og foreslår nærare 28 millionar kroner til nye forskingstiltak innan kultur, media og frivillig sektor i statsbudsjettet for 2014.

 • 17,44 millionar til regional utvikling i Akershus

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Akershus fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 17,44 millionar kroner i 2014.

 • 39,28 millionar til regional utvikling i Buskerud

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Buskerud fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 39,28 millionar kroner i 2014.