Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 181-200 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når Regjeringa foreslår å styrkje løyvinga til klyngeutvikling.

 • Utgreiing av nytt havromsenter i Trondheim

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår avsatt 15 millionar kroner til vidare utgreiing av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli eit internasjonalt kunnskapsnav innan havromsteknologi.

 • Auka reiselivssatsing også i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa styrkjer satsinga på reiselivet, og foreslår å løyve nær 300 millionar kroner til reiselivsformål over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når regjeringa foreslår å styrke løyvinga til klyngeutvikling.

 • Statsbudsjettet 2014

  14.10.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Inntektsvekst i jordbruket. Bredskapslagring av korn. Strategi for skogsektoren, SKOG 22. Meir til forsking og kunnskapsformidling. Tre nasjonale senter for landbrukskunnskap.

 • Statsbudsjettet 2014: Innfører vaksine mot rotavirus

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

 • En million kroner til kvensk språk og kultur

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  - Regjeringen ønsker å støtte opp om gode tiltak som er med på å styrke og videreutvikle kvensk språk og kultur. Vi har derfor satt av 1 million kroner ekstra til dette formålet i 2014, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Nye kampfly i rute - seks nye F-35 - flyprisen går ned

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Anskaffelsen av nye kampfly er i rute. Byggingen av det første norske flyet er i gang. Dette sikrer at moderniseringen av en av de viktigste operative kapasitetene til Forsvaret som helhet de nærmeste årene går etter planen, sier forsvarsminister

 • Sikring av den jødiske synagogen

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den jødiske minoriteten i Norge er utsatt for trusler, og det er behov for særlig sikring ved synagogen i Oslo. Regjeringen har satt av 1 million kroner til drift av sikringstiltakene i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Nye områdesatsinger for indre Oslo øst og Fjell i Drammen

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen foreslår å bruke 40 millioner kroner til områdesatsing for indre Oslo øst og Fjell i Drammen. - Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 • Tre millionar kroner til offentleg gjeldsregister

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår å sette av 3 millionar kroner til å etablere eit offentleg gjeldsregister. Gjeldsregisteret skal gi bankar og andre som yter kreditt, tilgang til opplysningar om enkeltpersonar si gjeld hos andre kredittføretak ved

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Styrker kulturvirksomheten i Forsvaret

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvarets kulturvirksomhet med til sammen 5,7 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Kvalitet og pasientsikkerhet

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å styrke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet med 30 millioner kroner. Midlene skal gå til det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet, og til å sikre pasienter, brukere og pårørende

 • Bilavgiftene reduseres og miljøprofilen styrkes

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen fortsetter omleggingen av bilavgiftene. For 2014 foreslår Regjeringen å legge enda sterkere vekt på bilens miljøegenskaper og mindre på motoreffekt.

 • Satsar på unge forskarar og stipendiatar

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Med budsjettforslaget for 2014 har regjeringa auka den offentlege forskingsinnsatsen reelt med over 34 prosent sidan 2005. I 2014 vil regjeringa øyremerkje 50 millionar kroner til talentfulle unge forskarar. Regjeringa vil òg opprette 60 nye

 • Statsbudsjettet 2014: Løftet om dobling av støtta til dataspel overoppfylt

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til utvikling av dataspel med 5 millionar til 25 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Kulturfondet aukar med over 50 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Auken gjer det no mogeleg å satse meir på til dømes kor, scenekunst og arrangørar på det visuelle kunstfeltet.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka skatteinntekter for kommunane i 2013

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Nye berekningar indikerer at kommunesektoren vil få 1,8 milliardar kroner meir i skatteinntekter i 2013 enn tidlegare varsla

 • 39,28 millionar til regional utvikling i Buskerud

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Buskerud fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 39,28 millionar kroner i 2014.

 • Regjeringa satsar på europeisk satellittnavigasjon

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ei aktiv norsk deltaking i satellittnavigasjonsprogramma Galileo og EGNOS, og foreslår å løyve 258,5 millionar kroner til slik deltaking i budsjettet for 2014.