Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 201-220 av 102370 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny forskningsrapport vil ha bedre utnyttelse av hele fisken

  04.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren har fått en ny rapport fra Nofima. Den peker på hindre som næringsaktører og forskere møter i arbeidet med utnytte hele fisken, marine restråstoffer og nye arter.

 • Tilskudd for etablering av en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen

  04.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det bevilget to millioner kroner til en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen. Interesserte bes søke innen 27. oktober 2021.

 • Restråstoff og matavfall blir til verdifull olje

  04.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En ny metode tar i bruk sopp for å omdanne restråstoff og matavfall til fôroljer. Matforskere i Nofima jobber bredt med å redusere matavfall. Nå har de funnet en løsning for to «problematiske» kategorier restråstoff: Innvollene som blir til overs

 • Første fagskole i landet med landbruksakkreditering

  04.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fagskolen Innlandet er den første fagskolen i Norge som får akkreditering fra NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, for fagområdet landbruk. Det betyr at de selv kan opprette nye landbruksfag eller gjøre vesentlige endringer i

 • Inntektsutvalget for jordbruket ønsker innspill

  04.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen Solberg oppnevnte den 13. august et ekspertutvalg som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Les de første innspillene.

 • Statsministerens program veke 40

  04.10.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Utjevningsmandatene for stortingsvalget 2021 er fordelt

  04.10.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Riksvalgstyret fordelte utjevningsmandatene for valget i et møte 28. september 2021. I tillegg behandlet riksvalgstyret klager på valget og skrev under på fullmakter til alle de valgte representantene og vararepresentantene.

 • Koordineringsgruppa for tenestetilbodet til sårbare barn og unge under covid-19 har levert den 14. statusrapporten sin til regjeringa

  01.10.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Koordineringsgruppa melder at kommunane no har barn og unge øvst på prioriteringslista i deira handtering av pandemien, og at dei fleste tenestene er tilbake til normalt nivå.

 • Oppretter internasjonalt verneområde for sjøfugl

  01.10.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Sjøfugl er blant verdens mest truede virveldyr. De reiser over lange avstander og møter utfordringer både i sine leveområder til havs og på land. 15 europeiske land har nå gått sammen om å opprette det hittil største verneområdet for sjøfugl nordøst

 • Etiopia: Uttalelse fra utenriksministeren

  01.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etiopias utvisning av syv representanter fra FN-organisasjoner er uakseptabel, og vi støtter fullt opp om FNs generalsekretærs klare uttalelse og bestrebelser for at de FN-ansatte kan fortsette sitt viktige arbeid. Etiopia må umiddelbart trekke

 • Høring om endringer i utredningsinstruksen

  01.10.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i utredningsinstruksen og dens veileder.

 • Rapporter – områdegjennomgang av utenrikstjenesten

  01.10.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Det pågår en områdegjennomgang av utenrikstjenesten for å identifisere tiltak for et mer formåls- og kostnadseffektivt fremme av norske interesser overfor utlandet. Det anbefales flere tiltak innenfor en modell der utenrikstjenesten og

 • Forslag til endringar i behandlinga av konkurransesaker på høyring

  01.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa ønsker tilbakemeldingar på korleis det kan leggast til rette for best mogleg behandling av konkurransesaker. Forslaga inneber enten endringar i behandlinga av klager i Konkurranseklagenemnda eller ei utgreiing av om nemnda bør avviklast.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 40

  01.10.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2021.

 • Alle grenseovergangene åpnes 6. oktober

  01.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å åpne alle grenseoverganger til Norge fra midnatt, natt til onsdag 6. oktober. Fra samme tidspunkt gjøres det en mindre endring for reisende som har plikt til å teste seg.

 • Landvurdering uke 40: Endringer i innreiseregler for land og områder

  01.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen innfører krav om innreisekarantene fra Slovakia og tre regioner i Finland. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 4. oktober.

 • Ringeriksbanen: Regjeringen foreslår 1 milliard kroner til ny låneordning for Nye Veier AS

  01.10.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - En driftskreditt betyr at Nye Veier enklere kan håndtere svingninger i bevilgningsbehovet til Ringeriksbanen. Det gir større forutsigbarhet, og bidrar til at pengene som staten betaler til Nye Veier raskere går dit de skal, nemlig til bygging av

 • Ny openheitslov frå 1. juli neste år

  01.10.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Openheitslova pålegg større verksemder arbeide aktivt med å avdekke og handtere negativ påverknad på menneskerettar og arbeidstilhøve i leverandørkjedene sine. Forbrukartilsynet har fått ansvaret for å føre tilsyn med og gi rettleiing om lova. Lova

 • Framlegg om revidert Bømlopakke skal behandlast av Stortinget

  01.10.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa legg i dag fram ein proposisjon om revidert Bømlopakke. Den reviderte pakka gjer det mogleg med utbygging av tre fylkesvegprosjekt. Den består òg av mindre utbetringsprosjekt på fylkesvegane i Bømlo kommune, dersom det står att midlar i

 • 12 ukers intervall mellom vaksinedosene til 16- og 17-åringer

  01.10.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  16- og 17-åringer tilbys i dag koronavaksine med 8 til 12 ukers intervall mellom første og andre dose. Folkehelseinstituttet har vurdert doseintervallet på nytt, og anbefaler at intervallet strekker seg til 12 uker. Regjeringen støtter anbefalingen.