Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 201-220 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Starter opp nye farled og havneutbygginger

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 468,68 millionar kroner til statleg utbygging av fiskerihamner og farleier og 61,98 millionar kroner i tilskot til fiskerihamneprosjekt.

 • Statsbudsjettet 2014: Fleire og betre stipend for kunstnarar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa fleire stipend for å betre levekåra for kunstnarane. Fleire kunstnarar vil få høve til skapande verksemd gjennom betra stipend- og vederlagsordningar.

 • Statsbudsjettet 2014: Satsing på musea

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet legg vekt på konsolidering, samlingsforvalting, drift og bygningsvern når driftstilskota til musea i Det nasjonale museumsnettverket blir auka med i alt 76,2 millionar kroner; dette inneber ein auke på 7,9 prosent.

 • Statsbudsjettet 2014: Brei satsing på forsking

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa styrker satsinga på forsking og foreslår nærare 28 millionar kroner til nye forskingstiltak innan kultur, media og frivillig sektor i statsbudsjettet for 2014.

 • Englevekst i gründerbedrifter

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Noreg ligg i verdstoppen i talet på nyetableringar, men det er få av dei som blir til vekstbedrifter. Regjeringa ber Innovasjon Noreg prøve ut tiltak knytt til såkalla ”forretningsenglar”.

 • Vil vurdere pensjonsutfordringane til ideelle leverandørar

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringa vil sette ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere pensjonsutfordringane til ideelle organisasjonar som leverer tenester på helse- og sosialfeltet. Organisasjonane skal involverast i arbeidet.

 • Statsbudsjettet 2014: Meir til nasjonalparkar

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår å styrke arbeidet med verdiskaping knytt til nasjonalparkane med 25 millionar kroner i statsbudsjettet for 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Meir forenkling og innovasjon i bustad- og byggsektoren

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - Forenkla søknads- og byggjeprosessar, satsing på forsking og innovasjon og auka bruk av IKT er sentrale føresetnader for god kvalitet og kostnadseffektivitet i all byggjeverksemd, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka skatteinntekter for kommunane i 2013

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Nye berekningar indikerer at kommunesektoren vil få 1,8 milliardar kroner meir i skatteinntekter i 2013 enn tidlegare varsla

 • 17,44 millionar til regional utvikling i Akershus

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Akershus fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 17,44 millionar kroner i 2014.

 • 39,28 millionar til regional utvikling i Buskerud

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Buskerud fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 39,28 millionar kroner i 2014.

 • 123,55 millionar til regional utvikling i Finnmark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Finnmark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 123,55 millionar kroner i 2014.

 • Folketrygdens utgifter

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Folketrygdens totale utgifter for 2014 under Arbeidsdepartementet er budsjettert til 339,4 milliarder kroner. Det er en samlet økning på 13,6 milliarder kroner fra saldert budsjett 2013.

 • Statsbudsjettet 2014: Ti prosents økning i Miljøverndepartementets budsjett

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Miljøverndepartementets budsjett øker med 551,4 millioner kroner til 6 004,1 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 10,1 prosent fra budsjettet for 2013. Blant annet blir det mer penger til skogvern, klimaforskning, klimatilpasning,

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Full kraft i veteransatsingen

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Regjeringen har styrket innsatsen for å ivaretakelse og verdsetting av våre veteraner. Dette arbeidet har blitt fulgt opp målrettet og på bred front og vil følges opp med full kraft i 2014, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Forsterket beredskap og tilstedeværelse i nordområdene

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Nordområdene er regjeringens fremste strategiske satsingsområde. Regjeringen satser innenfor forsvarssektoren både hva gjelder aktivitet, tilstedeværelse samt investeringer i fremtidsrettet infrastruktur i nord. Dette følger vi opp i

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Økt satsing på beredskap og samfunnssikkerhet

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Regjeringen vil i 2014 fortsatt prioritere å videreutvikle forsvarssektorens evne til å støtte sivil krisehåndtering med tilgjengelige ressurser gjennom dialog med sivile myndigheter, planlegging og øvelser, sier forsvarsminister Anne-Grete

 • Kraftig satsing på kompetanseutvikling – 150 nye stillingar til det kommunale barnevernet

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår ytterlegare styrking av barnevernet i forslaget til statsbudsjettet for 2014. Mellom anna blir det føreslått auka satsing på kompetanseutvikling og 150 nye stillingar til det kommunale barnevernet. Satsinga i perioden 2010-2014

 • Statsbudsjettet 2014: Mer bruk av straff som virker

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil gjøre hjemmesoning med elektronisk kontroll mulig over hele landet og øker antall plasser med mer enn 40 prosent. I tillegg innføres bøtetjeneste, som gjør det mulig å gjøre opp for en bot gjennom samfunnsnyttig tjeneste. Dette

 • Bilavgiftene reduseres og miljøprofilen styrkes

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen fortsetter omleggingen av bilavgiftene. For 2014 foreslår Regjeringen å legge enda sterkere vekt på bilens miljøegenskaper og mindre på motoreffekt.