Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 201-220 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 50 millionar kroner til skognæringa

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å avhjelpe situasjonen i skogsektoren foreslår regjeringa at det blir løyvd 50 millionar kroner til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa.

 • Styrker satsinga på næringsretta forsking

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Investeringar i forsking og utvikling er avgjerande for næringslivet si framtidige konkurranseevne. Regjeringa foreslår derfor å styrke den næringsretta forskinga med 38,1 millionar kroner til 1 452 millionar kroner.

 • Starter opp nye farled og havneutbygginger

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 468,68 millionar kroner til statleg utbygging av fiskerihamner og farleier og 61,98 millionar kroner i tilskot til fiskerihamneprosjekt.

 • 20 millionar meir i auka drifsstøtte til Redningsselskapet

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til Redningsselskapet med 20 millionar kroner.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Full kraft i veteransatsingen

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Regjeringen har styrket innsatsen for å ivaretakelse og verdsetting av våre veteraner. Dette arbeidet har blitt fulgt opp målrettet og på bred front og vil følges opp med full kraft i 2014, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 • Statsbudsjettet 2014: Flere psykologer og bedre tjenester i kommunene

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke det psykiske helsearbeidet i kommunene i budsjettet for 2014.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Forsterket beredskap og tilstedeværelse i nordområdene

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Nordområdene er regjeringens fremste strategiske satsingsområde. Regjeringen satser innenfor forsvarssektoren både hva gjelder aktivitet, tilstedeværelse samt investeringer i fremtidsrettet infrastruktur i nord. Dette følger vi opp i

 • To milliarder kroner til marin forskning og innovasjon

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Med 300 millioner til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy, og flere forslag om økte bevilgninger over Fiskeri - og kystdepartementes budsjett for 2014, styrker regjeringen innsatsen for marin kunnskapsutvikling. Den samlede bevilgningen

 • Nytt norsk design- og arkitektursenter

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å styrkje innsatsen på design og arkitektur foreslår regjeringa å setje av 75,2 millionar kroner til Norsk design- og arkitektursenter i 2014.

 • 64,13 millionar til regional utvikling i Telemark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Telemark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 64,13 millionar kroner i 2014.

 • 123,55 millionar til regional utvikling i Finnmark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Finnmark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 123,55 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: I mål med momskompensasjon for frivillige organisasjonar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjonar med 252 millioner kroner til 1,2 milliardar kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Satsing på musea

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet legg vekt på konsolidering, samlingsforvalting, drift og bygningsvern når driftstilskota til musea i Det nasjonale museumsnettverket blir auka med i alt 76,2 millionar kroner; dette inneber ein auke på 7,9 prosent.

 • Økt bidragsforskott for barn over 11 år i lavinntektsfamilier

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet med 4 320 kroner per år til barn over 11 år av foreldre som har lav inntekt. Styrkingen av ordningen vil koste 28 millioner kroner netto per år.

 • Statsbudsjettet 2014: Vegutbygging: Mindre bruk av bompenger i 2014 – i tråd med Nasjonal transportplan

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  For 2014 foreslår regjeringen å bevilge om lag 11,7 milliarder koner til investeringer på riksvegnettet. I tillegg er det regnet med om lag 9,3 milliarder kroner i ”annen finansiering”, i all hovedsak bompenger.

 • Statsbudsjettet 2014: : Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - økt satsing på telesikkerhet og -beredskap

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Det er satt av til sammen 150 millioner kroner til ordningen.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Økt satsing på beredskap og samfunnssikkerhet

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Regjeringen vil i 2014 fortsatt prioritere å videreutvikle forsvarssektorens evne til å støtte sivil krisehåndtering med tilgjengelige ressurser gjennom dialog med sivile myndigheter, planlegging og øvelser, sier forsvarsminister Anne-Grete

 • Styrker CLIMITS arbeid med CO2-håndtering

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT skal bidra til utvikling av nye og mer effektive teknologiløsninger for CO2-håndtering. Som en del av omleggingen av regjeringens arbeid med CO2-håndtering, foreslås det at CLIMIT styrkes

 • Styrker teknologisenteret på Mongstad

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 legger regjeringen opp til å styrke teknologisenteret på Mongstad (TCM) med 450 millioner for perioden 2014 til 2017. 150 millioner kroner foreslås bevilget i 2014.

 • Økte miljøavgifter

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen styrker den nasjonale klimapolitikken ved en markert økning i avgiftene på klimagasser fra 2014. - Regjeringen legger vekt på prinsippet om at forurenser skal betale og foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje og