Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 321-340 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

  04.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vedtok i dag forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Forskriften gjennomfører Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk rett. Den foreslåtte forskriften får anvendelse på

 • Tilskudd til tømmerkaier i 2013

  04.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kaieiere kan sammen med skogbruket søke om tilskudd til tømmerkaier og tilhørende terminaler. Det er avsatt 30 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Søknadsfrist er 15.oktober.

 • Norge kutter støtten til Afghanistan

  04.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å kutte den sivile bistanden til Afghanistan fra 750 til 700 millioner kroner i 2014.

 • Forskning på klimasmart landbruk

  04.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  18 land har gått sammen om å lyse ut midler til klimasmart landbruk. I denne utlysningen er det totalt 18 millioner euro tilgjengelig. Søknadsfrist er 2. desember.

 • Stortingsmelding om Sametinget si verksemd i 2012 er lagt fram

  04.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  - Sametinget framstår som ein livskraftig institusjon som har stor tydning for utviklinga av samisk språk, kultur og samfunnsliv, seier statsråd Rigmor Aasrud i samband med at stortingsmelding om Sametinget si verksemd i 2012 blir lagt fram i dag.

 • Stortingsmelding om nordisk samarbeid

  04.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Arbeidet i det nordiske regjeringssamarbeidet har vore prega av omstilling i 2013. Budsjettet for 2014 vart beslutta redusert med 5 prosent og alle fagministerråda er omfatta av kuttet. I tillegg oppretta samarbeidsministrane eit

 • Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012

  04.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem den årlige meldingen til Stortinget om norsk eksport av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid.

 • Historisk vern i Oslomarka

  04.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa har vedteke vern av fire område som friluftslivsområde. Områda er dei første som vernast mot hogst og andre store inngrep for å sikre gode naturopplevingar.

 • Nytt utvalg skal utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole

  04.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal utrede hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider i barnehage og skole best kan gjennomføres for å styrke folkehelsen.

 • Foreslår å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring

  04.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår en ny lov som gjør det mulig å stanse utbetalingen av offentlige ytelser og barnebidrag når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet i strid med foreldreansvaret. -Offentlige ytelser og barnebidrag skal ikke

 • Ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte

  04.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Arbeidsdepartementet har lagt fram forslag om en ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger. -Forslaget gir en enklere og trygg uføreordning, som gir økonomisk sikkerhet for offentlig ansatte som blir uføre, sier

 • Utvalg skal utrede akutt helsehjelp utenfor sykehus

  04.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

 • Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer

  04.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag fastsatt forskrift om motsyklisk kapitalbuffer. Som et ledd i arbeidet med å styrke kapitalkravene fastsettes nå nærmere regler om opplegget med motsyklisk kapitalbuffer. Dette er også en oppfølging av EUs nye regler.

 • Nytt kollektivt alderspensjonsprodukt i privat sektor

  04.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt fram lovforslag om et nytt skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt for privat sektor. Det nye alderspensjonsproduktet vil være et alternativ til dagens ytelsespensjonsordninger og

 • Skal utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole

  04.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Blant de viktigste oppgavene i samfunnet er å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Regjeringen har derfor i dag nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal utrede hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider i barnehage og skole

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 41

  04.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jens Stoltenberg møter denne veka mellom anna vinnaren av Nansenprisen for 2013, Angélique Namaika.

 • Elisabeth Strengen Gundersen ny leder av FUG

  04.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) får ny leder tirsdag 15. oktober. Elisabeth Strengen Gundersen fra Eidsberg kommune i Østfold overtar etter Christopher Beckham.

 • Utbygging av E6 Korgen – Bolna: Koster vel 1,6 milliarder kroner, anleggsstart høsten 2014

  04.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Utbyggingen av E6 mellom Korgen og Bolna betyr tryggere og raskere trafikk på en veg som er svært viktig for både Helgeland og hele Nord-Norge. Utbyggingen av ti delstrekninger og det meste av driften og vedlikeholdet på strekningen skal lyses ut

 • Hastetiltak for syriske flyktninger

  04.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å komme raskt i gang med uttak av syriske flyktninger i tråd med ønsket fra FNs Høykommissær. Regjeringen foreslår derfor å bevilge vel 16 millioner på inneværende års budsjett.

 • Politiets Data- og materielltjeneste (PDMT) avvikles som særorgan

  04.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Politidirektoratet oppretter to enheter - en forvaltningstjeneste for IKT og en fellestjeneste for øvrig materiell. Avviklingen av PDMT som særorgan rokker ikke ved dagens lokalisering på Jaren.