Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72661-72680 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Esben Schlytter avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet

  07.04.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Esben Schlytter er i statsråd utnemnd til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet. Schlytter skal arbeide i Avdeling for kystforvaltning.

 • Styrking av pasientrettigheter i det psykiske helsevernet

  07.04.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har i dag fremlagt for Stortinget en odelstingsproposisjon med forslag til endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven. Regjeringen foreslår å fjerne et forbehold i psykisk helsevernloven som har

 • Minnemarkering etter Scandinavian Star-ulykka

  07.04.2006 Nyheit Nærings- og handelsdepartementet

  Fredag 7. april kl. 18 vert det avduka eit minnesmerke etter Scandinavian Star-ulykka. Statssekretær Karin Yrvin representerer regjeringa ved minnemarkeringa.

 • Lovforslag om endringar i biobanklova

  07.04.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram forslag til Stortinget om endringar i biobanklova § 12 som inneheld samtykkeføresegner for forskingsbiobankar.

 • Helsehjelp til personar utan samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelpa

  07.04.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I Ot.prp. nr. 64 (2005-2006) blir det foreslått nye reglar i pasientrettslova om helsehjelp til personar som ikkje har samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelpa. Endringane vil difor kunne gjelde for pasientar som er senil demente,

 • Bioenergi: Millionsatsing på flisfyring

  07.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bioenergi: Gartner Svein Olsen i Grimstad satser en million kroner for å spare penger til oppvarming. Landbruks- og matdepartementet økte tidligere i år satsingen på bioenergi ved bl.a. å åpne for tilskudd til gartnerier.

 • Forutsigbarhet for opplæring i helseinstitusjoner

  07.04.2006 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som vil gi mer forutsigbare rammer for skolevirksomhet ved barnevern- og helseinstitusjoner.

 • Startskot for ny maritim strategi

  07.04.2006 Nyheit Nærings- og handelsdepartementet

  Noreg skal vera ein leiande maritim nasjon også i framtida. Denne veka inviterte nærings- og handelsministeren dei maritime næringane til eit møte i Strategisk råd for MARUT (Maritim utvikling).

 • Oppnevning av uavhengig granskningskommisjon

  07.04.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det er i statsråd i dag oppnevnt en uavhengig granskingskommisjon som skal gjennomgå Utlendingsdirektoratets (UDI) håndtering av 182 saker, hvor arbeidstillatelse er innvilget i medhold av utlendingsloven § 8 annet ledd til nord irakere som

 • Kommunesektoren har styrket sin finansielle stilling uten at tjenestetilbudet er rammet

  07.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Kommunesektoren har styrket den økonomiske balansen i 2005. Samtidig har barnehageutbyggingen fortsatt. I grunnskolen og pleie- og omsorgstjenesten har tjenesteproduksjonen i 2005 vokst om lag i takt med elevtallet og antall eldre.

 • Restaurering av eldre trehus

  07.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark har i samarbeid med Skogeierforeningen utarbeidet en ny veileder for restaurering av eldre trebygninger.

 • Gode muligheter for bruk av biodrivstoff

  07.04.2006 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Statens forurensningstilsyn (SFT) har lagt frem en rapport med klare anbefalinger om hvordan Regjeringen kan oppfylle målsettingen i Soria Moria-erklæringen om økt bruk av biodrivstoff.

 • Regjeringen vil ha bedre kommunale tjenester

  07.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - Det kommunale tjenestetilbudet er ennå ikke godt nok, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Regjeringen mener at kvaliteten på kommunale tjenester må heves, og vil legge forholdene til rette gjennom en styrking av kommuneøkonomien.

 • Regjeringen oppnevner granskningskommisjon

  07.04.2006 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil presentere mandat og sammensetning av granskningskommisjonen i dag, kl. 11.30 i Plenumssalen, R4.

 • Nasjonal satsing på informasjonssikkerhet

  07.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Onsdag 5. april markerte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen starten på en nasjonal satsing på informasjonssikkerhet.

 • Norge er pådriver for biologisk mangfold

  07.04.2006 Nyhet Miljøverndepartementet

  I forhandlingene på partsmøtet i Brasil om konvensjonen for biologisk mangfold, var Norge en pådriver i flere viktige saker. Forbudet mot en teknologi som gjør frø spiringsudyktige (terminatorteknologi) ble opprettholdt. Det ble også enighet om

 • Tolkningsuttalelse om UDI-saken

  06.04.2006 Nyhet Justis- og politidepartementet

  Lovavdelingen har i sin uttalelse ikke tatt stilling til hvorvidt UDI har handlet i strid med politiske signaler eller instrukser, eller i hvilken grad UDIs saksbehandling og praksis er kritikkverdig. Det er viktig å skille mellom politisk

 • Jordbruk: For mye svinekjøtt

  06.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruk: I dag blir det produsert for mye norsk svinekjøtt. Overskuddet for 2006 er beregnet til 8 350 tonn. Nå bevilger Omsetningsrådet ekstra midler for å få produksjonen ned og forbruket opp.

 • Fugleinfluensa: Statusrapport torsdag

  06.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fugleinfluensa: Mistanke om høypatogen fugleinfluensa H5 i Skottland kan ha stor betydning for Norge. I Tyskland ble det tirsdag påvist fugleinfluensa i en stor fjørfebesetning.

 • Jordbruk: Årsveksten i 2005

  06.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruk: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning er ute med Melding om årsveksten 2005, som gir foreløpige beregninger av avlingene for en del av jordbruksvekstene i Norge.