Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72701-72720 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endringer i heimevernsloven

  05.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget den 4. april enkelte endringer i heimevernsloven, for å ivareta rettsgrunnlaget for å innkalle soldater fra Heimevernet (HV) til å gjennomføre oppgaver de er pålagt gjennom HV-reformen.

 • På norske hender

  05.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I dag overtas den første av de nye fregattene. Forsvarets største materiellprosjekt går dermed over i en ny fase.

 • Ny handlingsplan for holdninger og ledelse

  05.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarets øverste ledelse var i går samlet for å diskutere et utkast til det som skal bli en ny handlingsplan for holdninger og ledelse i Forsvaret. Initiativet er tatt av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 • Sikring av landets kritiske infrastruktur

  05.04.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  Et utvalg har kartlagt og utredet virkemidler for beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. Utvalget har vurdert alle typer virksomheter som er nødvendige for at samfunnet skal fungere normalt, og har

 • Oppretter rømmingskommisjon

  05.04.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ber Fiskeridirektoratet å iverksette nødvendige skritt for snarlig etablering av en fast kommisjon for rømming av oppdrettsfisk.- Den viktigste oppgaven for Rømmingskommisjonen blir å foreta undersøkelser

 • Merkevarestrategi for Noreg som turistreisemål

  05.04.2006 Nyheit Nærings- og handelsdepartementet

  Innovasjon Norge har revidert merkevarestrategien for Noreg som turistreisemål. Måndag 3. april vart strategien overrekt til nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

 • Vil forby kvikksølv i produkter

  05.04.2006 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Miljøvernminister Helen Bjørnøy ber SFT utarbeide forslag til forbud mot bruk av miljøgiften kvikksølv i produkter.

 • Statsråden oppnevner granskningsutvalg

  05.04.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har i dag, i samråd med regjeringen, besluttet å oppnevne et uavhengig granskningsutvalg som skal gjennomgå saksbehandlingen av de såkalte MUF-sakene i UDI og i AID.

 • Kulturlandskap og identitet

  05.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kulturlandskap og kulturell identitet er tema for Internasjonal bygdelivskongress i Seljord 15.-16.06. Landbruks- og matdepartementet bidrar med midler til kongressen, som er en del av prosjektet Farmers for Nature.

 • Norges deltakelse på EXPO 2005 i Japan

  04.04.2006 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  De nordiske landene deltok med en felles paviljong med navnet ”Oasis in the North”. 2,3 millioner besøkte den nordiske paviljongen. På forhånd var det estimert i overkant av 1 million besøkende. Les sluttrapportene.

 • Lokaldemokratikommisjonen har lagt fram NOU

  04.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Lokaldemokratikommisjonen under Leif Johan Sevland si leiing la i dag fram si andre utgreiing NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken.

 • Riis-Johansen til Karasjok

  04.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen skal onsdag 05.04. bl.a. ha møte med Sametinget. På ettermiddagen besøker han en siida.

 • Jordbruk: Dagens sonegrenser bør opprettholdes

  04.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruk: Dette er konklusjonen fra en arbeidsgruppe som har utredet en forenkling av sonegrensene for distriktstilskudd til kjøtt og melk.

 • Meir nynorsk frå departementa

  04.04.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Nynorskprosenten i proposisjonar og meldingar til Stortinget kom siste året opp i 22,3% Nynorskprosenten har aldri vore høgare enn dette. Men framleis er nivået lågare enndet forskriftsfesta minstekravet på 25 %. Gjennomsnittet for dei tre siste

 • Fugleinfluensa: Statusrapport tirsdag

  04.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fugleinfluensa: I løpet av den siste uken har Danmark og Sverige rapportert om flere nye funn av døde villfugler med høypatogen fugleinfluensa H5.

 • Jordbruk: Auke i fjørfekjøt

  04.04.2006 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruk: 283 400 tonn norsk kjøt passerte den offentlege kjøtkontrollen i 2005. Det er ein auke på 2 100 tonn i høve til året før. Det var særleg produksjonen av fjørfekjøt som auka, syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Infrastrukturutvalget leverer utredning

  04.04.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  Utvalget som har kartlagt og utredet virkemidler for beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner overleverer sin utredning onsdag 5. april kl. 10.

 • Vektlause planter i rommet styrt frå NTNU

  04.04.2006 Nyheit Nærings- og handelsdepartementet

  Forskarar ved eit nytt kontrollsenter i Trondheim skal overvåka forsøk med vektlause planter på Den internasjonale romstasjonen. Senteret vart offisielt opna av nærings- og handelsminsteren fredag 31. mars.

 • Nordisk utanriksministermøte på Svalbard 18. - 20. april

  04.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Priv. til red Nr.: Unr./06 Dato: 04.04.06 Nordisk utanriksministermøte på Svalbard 18. - 20. april Det er Nordisk utanriksministermøte på Svalbard 18. - 20. april. Tema blir mellom anna utfordringane i nordområda, situasjonen i Midtausten, FN-reform

 • Programutkast Nordisk utenriksministermøte Svalbard 18. - 20. april 2006

  04.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  UTENRIKSMINISTERMØTET PÅ SVALBARD 18.-20. APRIL Tirsdag 18 april 09.25 Avreise fra Oslo lufthavn Gardermoen 13.55 Ankomst Longyearbyen lufthavn Omgående avreise med buss til Radisson SAS Polar Hotel 14.45 Lunsj. Photo-op. ved starten av lunsjen.