Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 101-120 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: Jernbaneinvesteringene økes med 63 prosent og kollektivtransporten i storbyene styrkes

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Siden 2005 har regjeringen femdoblet jernbaneinvesteringene, fra om lag 2 milliarder kroner i 2005 til om lag 10 milliarder kroner i 2014. Foreslått bevilgning til jernbaneinvesteringer for 2014 er 63 prosent større enn i budsjettet for 2013. Det

 • 50 millioner til regionale tiltak i Asia

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil sette av 50 millioner kroner til regionale samarbeidstiltak i Asia.

 • Statsbudsjettet 2014: Mer bruk av straff som virker

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil gjøre hjemmesoning med elektronisk kontroll mulig over hele landet og øker antall plasser med mer enn 40 prosent. I tillegg innføres bøtetjeneste, som gjør det mulig å gjøre opp for en bot gjennom samfunnsnyttig tjeneste. Dette

 • Omvendt merverdiavgiftsplikt ved omsetning av gull

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår å innføre omvendt merverdiavgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av gull. - Ved å endre oppkrevingsmetoden ved omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, reduseres muligheten for svindel, sierSigbjørn

 • Inntil 4 millioner til kommunene for hver oppdrettstillatelse

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  - Havbruksnæringen bidrar til arbeidsplasser og viktig verdiskaping. Regjeringen ønsker at en større del av verdiene fra havbruk skal gå tilbake til lokalsamfunnene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at en andel av vederlaget fra tildelingen av

 • Vil vurdere pensjonsutfordringane til ideelle leverandørar

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringa vil sette ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere pensjonsutfordringane til ideelle organisasjonar som leverer tenester på helse- og sosialfeltet. Organisasjonane skal involverast i arbeidet.

 • 164,27 millionar til regional utvikling i Troms

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Troms fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 164,27 millionar kroner i 2014.

 • 17,44 millionar til regional utvikling i Akershus

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Akershus fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 17,44 millionar kroner i 2014.

 • 83,20 millionar til regional utvikling i Hordaland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hordaland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 83,20 millionar kroner i 2014.

 • 11,50 millionar til regional utvikling i Oslo

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Oslo fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 11,50 millionar kroner i 2014.

 • Tilførsel av egenkapital til Statnett SF

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å tilføre Statnett SF 3 250 mill. kroner i egenkapital. Videre foreslår regjeringen at utbyttet settes til null for regnskapsåret 2013 og til 25 pst av utbyttegrunnlaget for regnskapsårene 2014-2016.

 • Styrkjer arbeidet med likestilling mellom kjønn

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa føreslår 11,9 millionar kroner til ein ny landsdekkjande statleg struktur for likestilling. Samstundes blir trepartssamarbeid for likestilling og innsatsen mot seksuell trakassering styrkt med til saman 14 millionar kroner.

 • Styrkjer arbeidet mot vald i nære relasjonar

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa styrkjer arbeidet retta mot sårbare barn, unge og familiane deira.

 • Statsbudsjettet 2014: Folkehelse: Satser på barn og unge

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Kompetansen om fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen skal styrkes og det settes av midler til en informasjonskampanje om fysisk aktivitet.

 • Regjeringen trapper opp arbeidet for global helse

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den globale vaksinealliansen (Gavi) og Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria (GFATM) får til sammen 330 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2014. Regjeringen ønsker å intensivere kampen for barne- og mødrehelse globalt,

 • To og en halv milliard til nordområdene i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Opptrappingen av midler til Nordområde-satsingen fortsetter. Innfrysing av forskningsskipet Lance i polisen, startbevilgning til nytt bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø og nybygg for Framsenteret i Tromsø er blant de viktigste

 • Statsbudsjettet 2014: IKT-satsingen i justissektoren trappes opp

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - IKT-løsningene i hele justissektoren skal fornyes, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Med budsjettforslaget for 2014 trapper regjeringen opp satsingen og foreslår nye IKT-tiltak med 493,8 millioner kroner. 233 millioner kroner av

 • Statsbudsjettet 2014: Kraftig satsing på skogvern

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår å auke løyvingane til skogvern med 100 millionar kroner til 331 millionar kroner i 2014. Vidare legg regjeringa, i tråd med veksten i skogvernbudsjettet i 2012-2014, opp til å auke løyvingane med 100 millionar kroner i året fram

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringa styrker satsinga på friluftsliv

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa vil styrke arbeidet med friluftsliv, og aukar løyvinga med 15,8 millionar kroner. Av dette skal 11 millionar nyttast til å styrke løyvinga til friluftsaktivitet.

 • 44,89 millionar til regional utvikling i Vest-Agder

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Vest-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 44,89 millionar kroner i 2014.