Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 101-120 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 86,04 millionar til regional utvikling i Oppland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Oppland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 86,04 millionar kroner i 2014.

 • Utgreiing av nytt havromsenter i Trondheim

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår avsatt 15 millionar kroner til vidare utgreiing av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli eit internasjonalt kunnskapsnav innan havromsteknologi.

 • Regjeringa satsar på europeisk satellittnavigasjon

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ei aktiv norsk deltaking i satellittnavigasjonsprogramma Galileo og EGNOS, og foreslår å løyve 258,5 millionar kroner til slik deltaking i budsjettet for 2014.

 • 50 millionar kroner til skognæringa

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å avhjelpe situasjonen i skogsektoren foreslår regjeringa at det blir løyvd 50 millionar kroner til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa.

 • 10 milliardar til GIEK

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å styrke eksportindustrien gjer regjeringa framlegg om å utvide garantiramma for eksportkredittar med 10 milliardar kroner.

 • Styrker satsinga på næringsretta forsking

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Investeringar i forsking og utvikling er avgjerande for næringslivet si framtidige konkurranseevne. Regjeringa foreslår derfor å styrke den næringsretta forskinga med 38,1 millionar kroner til 1 452 millionar kroner.

 • 20 millionar meir i auka drifsstøtte til Redningsselskapet

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til Redningsselskapet med 20 millionar kroner.

 • Sikring av den jødiske synagogen

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den jødiske minoriteten i Norge er utsatt for trusler, og det er behov for særlig sikring ved synagogen i Oslo. Regjeringen har satt av 1 million kroner til drift av sikringstiltakene i 2014.

 • Styrker CLIMITS arbeid med CO2-håndtering

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT skal bidra til utvikling av nye og mer effektive teknologiløsninger for CO2-håndtering. Som en del av omleggingen av regjeringens arbeid med CO2-håndtering, foreslås det at CLIMIT styrkes

 • Satsing på økt oljeutvinning og petroleumsforskning i nord

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2013 å fortsette satsingen på økt oljeutvinning og utviklingen av petroleumsnæringen i Nord-Norge. Bevilgningene til Petoro og Oljedirektoratet økes derfor med henholdsvis 6 og 4 millioner kroner for å styrke

 • Økt bidragsforskott for barn over 11 år i lavinntektsfamilier

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet med 4 320 kroner per år til barn over 11 år av foreldre som har lav inntekt. Styrkingen av ordningen vil koste 28 millioner kroner netto per år.

 • Statsbudsjettet 2014: Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

 • Statsbudsjettet 2014: Folkehelse: Satser på barn og unge

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Kompetansen om fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen skal styrkes og det settes av midler til en informasjonskampanje om fysisk aktivitet.

 • Bedre mulighet til arbeid og en aktiv hverdag for personer med funksjonsnedsettelser

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke ulike tiltak for personer med funksjonsnedsettelser med 51 millioner kroner. - Dette vil gjøre det enklere for denne gruppen både å være i arbeid og å ha en aktiv fritid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

 • Statsbudsjettet 2014: Innfører vaksine mot rotavirus

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

 • Tilførsel av egenkapital til Statnett SF

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å tilføre Statnett SF 3 250 mill. kroner i egenkapital. Videre foreslår regjeringen at utbyttet settes til null for regnskapsåret 2013 og til 25 pst av utbyttegrunnlaget for regnskapsårene 2014-2016.

 • Nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter

 • Økte miljøavgifter

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen styrker den nasjonale klimapolitikken ved en markert økning i avgiftene på klimagasser fra 2014. - Regjeringen legger vekt på prinsippet om at forurenser skal betale og foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje og

 • To milliarder kroner til marin forskning og innovasjon

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Med 300 millioner til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy, og flere forslag om økte bevilgninger over Fiskeri - og kystdepartementes budsjett for 2014, styrker regjeringen innsatsen for marin kunnskapsutvikling. Den samlede bevilgningen

 • Inntil 4 millioner til kommunene for hver oppdrettstillatelse

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  - Havbruksnæringen bidrar til arbeidsplasser og viktig verdiskaping. Regjeringen ønsker at en større del av verdiene fra havbruk skal gå tilbake til lokalsamfunnene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at en andel av vederlaget fra tildelingen av

Til toppen