Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 101-120 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sikring av den jødiske synagogen

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den jødiske minoriteten i Norge er utsatt for trusler, og det er behov for særlig sikring ved synagogen i Oslo. Regjeringen har satt av 1 million kroner til drift av sikringstiltakene i 2014.

 • Styrker CLIMITS arbeid med CO2-håndtering

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT skal bidra til utvikling av nye og mer effektive teknologiløsninger for CO2-håndtering. Som en del av omleggingen av regjeringens arbeid med CO2-håndtering, foreslås det at CLIMIT styrkes

 • Statsbudsjettet 2014: Tilskot til filmformidling og regionale filmtiltak for born og unge

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 11 millionar kroner til filmfestivalar og cinematek i 2014. Det vert òg foreslått 5 millionar kroner til filmtiltak for born og unge i regionane. Satsinga på film held fram med eit forslag om løyving på 771 millionar

 • Statsbudsjettet 2014: Kulturfondet aukar med over 50 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Auken gjer det no mogeleg å satse meir på til dømes kor, scenekunst og arrangørar på det visuelle kunstfeltet.

 • Statsbudsjettet 2014: Auke på 97 millionar kroner til scenekunst

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  I budsjettframlegget for 2014 er den samla løyvinga til scenekunst nær 2 milliardar kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka tilskot til visuell kunst

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvinga til området visuell kunst med 23 millionar kroner i tråd med tiltak i stortingsmeldinga om visuell kunst. Meldinga, som vart handsama i 2012, var den fyrste i sitt slag og legg opp til den største satsinga på

 • Statsbudsjettet 2014: Statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjer framlegg om å tildele nye statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner. Statsstipendet er på 421 100 kroner årleg fram til fylte 67 år.

 • Statsbudsjettet 2014: Musikkfeltet aukar med over 64 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår ei total løyving til musikkfeltet på nesten 1,1 milliard.

 • Norsk deltaking i Erasmus+

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa går inn for norsk deltaking i Erasmus+. Det vil gi nordmenn nye høve til å samarbeide og ha kontakt med andre på tvers av landegrensene innanfor utdanning, idrett og barne- og ungdomsarbeid.

 • 11 månaders utdanningsstøtte og 1300 nye studentbustader

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil innføre 11 månaders utdanningsstøtte. Det vil gjere det enklare å studere på heiltid. I tillegg foreslår regjeringa å løyve pengar til om lag 1300 nye studentbustader i 2014.

 • Utvidar retten til barnehageplass

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil utvide retten til barnehageplass. Barn som fyller eitt år i september eller oktober i 2014, skal få ein lovfesta rett til barnehageplass.

 • 86,04 millionar til regional utvikling i Oppland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Oppland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 86,04 millionar kroner i 2014.

 • 94,09 millionar til regional utvikling i Hedmark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hedmark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 94,09 millionar kroner i 2014.

 • 247,79 millionar til regional utvikling i Nordland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Nordland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 247,79 millionar kroner i 2014.

 • 164,27 millionar til regional utvikling i Troms

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Troms fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 164,27 millionar kroner i 2014.

 • Utgreiing av nytt havromsenter i Trondheim

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår avsatt 15 millionar kroner til vidare utgreiing av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli eit internasjonalt kunnskapsnav innan havromsteknologi.

 • Regjeringa satsar på europeisk satellittnavigasjon

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ei aktiv norsk deltaking i satellittnavigasjonsprogramma Galileo og EGNOS, og foreslår å løyve 258,5 millionar kroner til slik deltaking i budsjettet for 2014.

 • 50 millionar kroner til skognæringa

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å avhjelpe situasjonen i skogsektoren foreslår regjeringa at det blir løyvd 50 millionar kroner til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa.

 • 10 milliardar til GIEK

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å styrke eksportindustrien gjer regjeringa framlegg om å utvide garantiramma for eksportkredittar med 10 milliardar kroner.

 • Styrker satsinga på næringsretta forsking

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Investeringar i forsking og utvikling er avgjerande for næringslivet si framtidige konkurranseevne. Regjeringa foreslår derfor å styrke den næringsretta forskinga med 38,1 millionar kroner til 1 452 millionar kroner.

Til toppen