Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 101-120 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: Auka tilskot til visuell kunst

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvinga til området visuell kunst med 23 millionar kroner i tråd med tiltak i stortingsmeldinga om visuell kunst. Meldinga, som vart handsama i 2012, var den fyrste i sitt slag og legg opp til den største satsinga på

 • Statsbudsjettet 2014: Statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjer framlegg om å tildele nye statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner. Statsstipendet er på 421 100 kroner årleg fram til fylte 67 år.

 • Statsbudsjettet 2014: Musikkfeltet aukar med over 64 millionar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår ei total løyving til musikkfeltet på nesten 1,1 milliard.

 • Utvidar retten til barnehageplass

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil utvide retten til barnehageplass. Barn som fyller eitt år i september eller oktober i 2014, skal få ein lovfesta rett til barnehageplass.

 • Norsk deltaking i Erasmus+

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa går inn for norsk deltaking i Erasmus+. Det vil gi nordmenn nye høve til å samarbeide og ha kontakt med andre på tvers av landegrensene innanfor utdanning, idrett og barne- og ungdomsarbeid.

 • 11 månaders utdanningsstøtte og 1300 nye studentbustader

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil innføre 11 månaders utdanningsstøtte. Det vil gjere det enklare å studere på heiltid. I tillegg foreslår regjeringa å løyve pengar til om lag 1300 nye studentbustader i 2014.

 • 94,09 millionar til regional utvikling i Hedmark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hedmark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 94,09 millionar kroner i 2014.

 • Inntil 4 millioner til kommunene for hver oppdrettstillatelse

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  - Havbruksnæringen bidrar til arbeidsplasser og viktig verdiskaping. Regjeringen ønsker at en større del av verdiene fra havbruk skal gå tilbake til lokalsamfunnene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at en andel av vederlaget fra tildelingen av

 • 55 millioner i tiltakspakke til torskenæringa i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner til å følge opp tiltakspakken for torskenæringa.

 • To milliarder kroner til marin forskning og innovasjon

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Med 300 millioner til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy, og flere forslag om økte bevilgninger over Fiskeri - og kystdepartementes budsjett for 2014, styrker regjeringen innsatsen for marin kunnskapsutvikling. Den samlede bevilgningen

 • Statsbudsjettet 2014: Folkehelse: Satser på barn og unge

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Kompetansen om fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen skal styrkes og det settes av midler til en informasjonskampanje om fysisk aktivitet.

 • Bedre mulighet til arbeid og en aktiv hverdag for personer med funksjonsnedsettelser

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke ulike tiltak for personer med funksjonsnedsettelser med 51 millioner kroner. - Dette vil gjøre det enklere for denne gruppen både å være i arbeid og å ha en aktiv fritid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

 • Statsbudsjettet 2014: Innfører vaksine mot rotavirus

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

 • Tilførsel av egenkapital til Statnett SF

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å tilføre Statnett SF 3 250 mill. kroner i egenkapital. Videre foreslår regjeringen at utbyttet settes til null for regnskapsåret 2013 og til 25 pst av utbyttegrunnlaget for regnskapsårene 2014-2016.

 • Sikring av den jødiske synagogen

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den jødiske minoriteten i Norge er utsatt for trusler, og det er behov for særlig sikring ved synagogen i Oslo. Regjeringen har satt av 1 million kroner til drift av sikringstiltakene i 2014.

 • Styrker CLIMITS arbeid med CO2-håndtering

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT skal bidra til utvikling av nye og mer effektive teknologiløsninger for CO2-håndtering. Som en del av omleggingen av regjeringens arbeid med CO2-håndtering, foreslås det at CLIMIT styrkes

 • Satsing på økt oljeutvinning og petroleumsforskning i nord

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2013 å fortsette satsingen på økt oljeutvinning og utviklingen av petroleumsnæringen i Nord-Norge. Bevilgningene til Petoro og Oljedirektoratet økes derfor med henholdsvis 6 og 4 millioner kroner for å styrke

 • Økt bidragsforskott for barn over 11 år i lavinntektsfamilier

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet med 4 320 kroner per år til barn over 11 år av foreldre som har lav inntekt. Styrkingen av ordningen vil koste 28 millioner kroner netto per år.

 • Statsbudsjettet 2014: Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

 • Nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter