Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 141-160 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 44,89 millionar til regional utvikling i Vest-Agder

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Vest-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 44,89 millionar kroner i 2014.

 • 64,13 millionar til regional utvikling i Telemark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Telemark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 64,13 millionar kroner i 2014.

 • 106,06 millionar til regional utvikling i Sogn og Fjordane

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Sogn og Fjordane fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 106,06 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Innfrir Kulturløftet: 1 prosent av statsbudsjettet i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vår regjering lova at innan 2014 skulle ein prosent av statsbudsjettet gå til kultur. No innfrir me lovnaden, seier kulturminister Hadia Tajik.

 • Statsbudsjettet 2014: I mål med momskompensasjon for frivillige organisasjonar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjonar med 252 millioner kroner til 1,2 milliardar kroner.

 • Satsar på unge forskarar og stipendiatar

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Med budsjettforslaget for 2014 har regjeringa auka den offentlege forskingsinnsatsen reelt med over 34 prosent sidan 2005. I 2014 vil regjeringa øyremerkje 50 millionar kroner til talentfulle unge forskarar. Regjeringa vil òg opprette 60 nye

 • 42,81 millionar til regional utvikling i Aust-Agder

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Aust-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 42,81 millionar kroner i 2014.

 • Miljøtiltak ved Søve Gruver

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 20,5 millionar kroner til opprydding av forureina massar ved Søve i Nome kommune i Telemark i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringa styrker satsinga på friluftsliv

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa vil styrke arbeidet med friluftsliv, og aukar løyvinga med 15,8 millionar kroner. Av dette skal 11 millionar nyttast til å styrke løyvinga til friluftsaktivitet.

 • Statsbudsjettet 2014: : Vegformål: 22,7 milliardar kroner – aukar med 1,7 milliardar kroner

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ein sterk vekst i vegløyvingane betyr tryggare trafikk, betre vegstandard og kortare reisetid for folk og næringsliv. 17 større riksvegprosjekt blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millionar kroner, seier samferdselsminister

 • 130,29 millionar til regional utvikling i Møre og Romsdal

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Møre og Romsdal fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 130,29 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: 7,7 milliardar kroner meir til velferd og utvikling i kommunane

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at kommunane og fylkeskommunane får ein reell inntektsvekst på 7,7 milliardar kroner i 2014. - Inntektsauken legg til rette for framleis vekst i kommunale tenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Statsbudsjettet 2014

  14.10.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Inntektsvekst i jordbruket. Bredskapslagring av korn. Strategi for skogsektoren, SKOG 22. Meir til forsking og kunnskapsformidling. Tre nasjonale senter for landbrukskunnskap.

 • Heilskapleg næringspolitikk

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Næringsretta forsking, utvida garantirammer for eksportkredittar, tiltak for skogindustrien og romforsking er blant hovudprioriteringane i Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett for 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Auke til nasjonale kulturbygg

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjer framlegg om 215 millionar kroner i tilskot til nasjonale kulturbygg. Auken er på 19,5 millionar - om lag 10 prosent meir enn løyvinga i 2013.

 • Styrkjer arbeidet mot vald i nære relasjonar

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa styrkjer arbeidet retta mot sårbare barn, unge og familiane deira.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Styrker kulturvirksomheten i Forsvaret

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvarets kulturvirksomhet med til sammen 5,7 millioner kroner.

 • En million kroner til kvensk språk og kultur

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  - Regjeringen ønsker å støtte opp om gode tiltak som er med på å styrke og videreutvikle kvensk språk og kultur. Vi har derfor satt av 1 million kroner ekstra til dette formålet i 2014, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

 • Økte bevilgninger til samiske formål

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 912 millioner kroner til samiske formål i 2014, en økning på 26 millioner kroner fra 2013. - Samlet har det vært en økning på 317 millioner kroner til samiske formål siden regjeringen tiltrådte i 2005. Jeg er

 • Styrkjer integreringa

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa styrkjer integreringsarbeidet også neste år. Integreringstilskotet til kommunane er auka med 250 millionar kroner i regjeringas budsjettforslag for 2014.

Til toppen