Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 141-160 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 106,06 millionar til regional utvikling i Sogn og Fjordane

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Sogn og Fjordane fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 106,06 millionar kroner i 2014.

 • 10 milliardar til GIEK

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å styrke eksportindustrien gjer regjeringa framlegg om å utvide garantiramma for eksportkredittar med 10 milliardar kroner.

 • Utvidar retten til barnehageplass

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil utvide retten til barnehageplass. Barn som fyller eitt år i september eller oktober i 2014, skal få ein lovfesta rett til barnehageplass.

 • 11 månaders utdanningsstøtte og 1300 nye studentbustader

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil innføre 11 månaders utdanningsstøtte. Det vil gjere det enklare å studere på heiltid. I tillegg foreslår regjeringa å løyve pengar til om lag 1300 nye studentbustader i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Brei satsing på forsking

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa styrker satsinga på forsking og foreslår nærare 28 millionar kroner til nye forskingstiltak innan kultur, media og frivillig sektor i statsbudsjettet for 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Bevilgningene til veg og bane har økt med 90 prosent siden 2005

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 milliarder kroner til samferdsel i 2014 - en økning på 6,3 milliarder eller 16, 3 prosent fra saldert budsjett 2013. Bevilgningene til veg og bane har alene økt med nær 90 prosent siden regjeringen tok over i 2005.

 • Statsbudsjettet 2014: Meir forenkling og innovasjon i bustad- og byggsektoren

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - Forenkla søknads- og byggjeprosessar, satsing på forsking og innovasjon og auka bruk av IKT er sentrale føresetnader for god kvalitet og kostnadseffektivitet i all byggjeverksemd, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

 • Statsbudsjettet 2014: Bustader til fleire vanskelegstilte

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - I Noreg skal alle bu trygt og godt. Difor gjer regjeringa framlegg om å løyve 20 milliardar kroner til lån frå Husbanken og til saman 4,2 milliardar kroner til bustøtte og tilskot til ulike bustadtiltak i 2014, seier kommunal- og regionalminister

 • Statsbudsjettet 2014: 7,7 milliardar kroner meir til velferd og utvikling i kommunane

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at kommunane og fylkeskommunane får ein reell inntektsvekst på 7,7 milliardar kroner i 2014. - Inntektsauken legg til rette for framleis vekst i kommunale tenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Englevekst i gründerbedrifter

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Noreg ligg i verdstoppen i talet på nyetableringar, men det er få av dei som blir til vekstbedrifter. Regjeringa ber Innovasjon Noreg prøve ut tiltak knytt til såkalla ”forretningsenglar”.

 • Heilskapleg næringspolitikk

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Næringsretta forsking, utvida garantirammer for eksportkredittar, tiltak for skogindustrien og romforsking er blant hovudprioriteringane i Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett for 2014.

 • Auka fiskarfrådrag for å kompensere for auka CO2-avgift for fiskeflåten

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å auke fiskarfrådraget, samtidig som at satsen for CO2-avgifta blir auka. - Forslaget vil stimulere til eit meir energieffektivt fiske. Avgiftsauken blir kompensert med auke i fiskarfrådraget, seier

 • Statsbudsjettet 2014: Auka mediestøtte og ny støtteordning

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - For demokratiet vårt er det avgjerande at nyhendemedia kan oppretthalde si rolle som produsentar og formidlarar av kvalitetsjournalistikk og vere arena for samfunnsdebatt. Regjeringa ønskjer difor å vidareføre sitt bidrag til mediemangfaldet,

 • Statsbudsjettet 2014: Auke på 97 millionar kroner til scenekunst

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  I budsjettframlegget for 2014 er den samla løyvinga til scenekunst nær 2 milliardar kroner.

 • Regjeringen styrker innsatsen for et seriøst og sikkert arbeidsliv

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 12 millioner kroner for å bedre forholdene for personer som er nye i arbeidslivet. Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet styrkes med i alt 4 millioner kroner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av

 • Statsbudsjettet 2014: Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

 • Vekstpakken for næringslivet følges opp

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen følger opp vekstpakken som ble varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Vi foreslår endringer i skattesystemet som vil bedre konkurransekraften, fremme lønnsomheten og styrke investeringene i fastlandsbedriftene. Vi setter ned

 • Forenklet selvangivelse for næringsdrivende

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge midler til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. - Den forenklede selvangivelsen vil være mye lettere å fylle ut, og jeg er glad vi på denne måten kan bidra til å

 • 55 millioner i tiltakspakke til torskenæringa i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa foreslår økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner til å følge opp tiltakspakken for torskenæringa.

 • Statsbudsjettet 2014: : Vegformål: 22,7 milliardar kroner – aukar med 1,7 milliardar kroner

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ein sterk vekst i vegløyvingane betyr tryggare trafikk, betre vegstandard og kortare reisetid for folk og næringsliv. 17 større riksvegprosjekt blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millionar kroner, seier samferdselsminister