Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 141-160 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt norsk design- og arkitektursenter

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  For å styrkje innsatsen på design og arkitektur foreslår regjeringa å setje av 75,2 millionar kroner til Norsk design- og arkitektursenter i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Kraftig satsing på skogvern

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår å auke løyvingane til skogvern med 100 millionar kroner til 331 millionar kroner i 2014. Vidare legg regjeringa, i tråd med veksten i skogvernbudsjettet i 2012-2014, opp til å auke løyvingane med 100 millionar kroner i året fram

 • 400 nye studieplassar og auka satsing på bygg

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår å opprette om lag 400 nye studieplassar i 2014 til fagområde med spesielt stort behov for meir kompetanse. Regjeringa foreslår òg å løyve 1,3 milliardar kroner til bygg i universitets- og høgskolesektoren.

 • En million kroner til kvensk språk og kultur

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  - Regjeringen ønsker å støtte opp om gode tiltak som er med på å styrke og videreutvikle kvensk språk og kultur. Vi har derfor satt av 1 million kroner ekstra til dette formålet i 2014, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

 • Økte bevilgninger til samiske formål

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 912 millioner kroner til samiske formål i 2014, en økning på 26 millioner kroner fra 2013. - Samlet har det vært en økning på 317 millioner kroner til samiske formål siden regjeringen tiltrådte i 2005. Jeg er

 • Statsbudsjettet 2014: Jernbaneinvesteringene økes med 63 prosent og kollektivtransporten i storbyene styrkes

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Siden 2005 har regjeringen femdoblet jernbaneinvesteringene, fra om lag 2 milliarder kroner i 2005 til om lag 10 milliarder kroner i 2014. Foreslått bevilgning til jernbaneinvesteringer for 2014 er 63 prosent større enn i budsjettet for 2013. Det

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Styrker kulturvirksomheten i Forsvaret

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvarets kulturvirksomhet med til sammen 5,7 millioner kroner.

 • Styrkjer arbeidet mot vald i nære relasjonar

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa styrkjer arbeidet retta mot sårbare barn, unge og familiane deira.

 • Styrkjer integreringa

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa styrkjer integreringsarbeidet også neste år. Integreringstilskotet til kommunane er auka med 250 millionar kroner i regjeringas budsjettforslag for 2014.

 • 20 millionar kroner til styrkt beredskap mot akutt forureining

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  -Med denne bevillinga til beredskap og overvaking, vil vi styrke sjøtransporten og sikre ei god miljø- og ressursforvaltning, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 • Holder løftet om en prosent til bistand

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil bevilge 31,522 milliarder kroner til utviklingssamarbeid i 2014. Dette er en økning på 1,314 milliarder kroner fra saldert budsjett 2013. Med dette videreføres prinsippet om å gi 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt til

 • Omvendt merverdiavgiftsplikt ved omsetning av gull

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår å innføre omvendt merverdiavgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av gull. - Ved å endre oppkrevingsmetoden ved omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, reduseres muligheten for svindel, sierSigbjørn

 • Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014 er et nytt steg i retning av mer omfordeling, mindre muligheter for skattetilpasning, mer likebehandling og et bedre miljø. Det samlede skatte- og avgiftsnivået holdes uendret i tråd med

 • Et budsjett for arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er godt tilpasset en situasjon der

 • Statsbudsjettet 2014: Innfrir Kulturløftet: 1 prosent av statsbudsjettet i 2014

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vår regjering lova at innan 2014 skulle ein prosent av statsbudsjettet gå til kultur. No innfrir me lovnaden, seier kulturminister Hadia Tajik.

 • Statsbudsjettet 2014: I mål med momskompensasjon for frivillige organisasjonar

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjonar med 252 millioner kroner til 1,2 milliardar kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Auke til nasjonale kulturbygg

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjer framlegg om 215 millionar kroner i tilskot til nasjonale kulturbygg. Auken er på 19,5 millionar - om lag 10 prosent meir enn løyvinga i 2013.

 • Miljøtiltak ved Søve Gruver

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 20,5 millionar kroner til opprydding av forureina massar ved Søve i Nome kommune i Telemark i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringa styrker satsinga på friluftsliv

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa vil styrke arbeidet med friluftsliv, og aukar løyvinga med 15,8 millionar kroner. Av dette skal 11 millionar nyttast til å styrke løyvinga til friluftsaktivitet.

 • Statsbudsjettet 2014: : Vegformål: 22,7 milliardar kroner – aukar med 1,7 milliardar kroner

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ein sterk vekst i vegløyvingane betyr tryggare trafikk, betre vegstandard og kortare reisetid for folk og næringsliv. 17 større riksvegprosjekt blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millionar kroner, seier samferdselsminister