Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 161-180 av 72657 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Satsar på unge forskarar og stipendiatar

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Med budsjettforslaget for 2014 har regjeringa auka den offentlege forskingsinnsatsen reelt med over 34 prosent sidan 2005. I 2014 vil regjeringa øyremerkje 50 millionar kroner til talentfulle unge forskarar. Regjeringa vil òg opprette 60 nye

 • 42,81 millionar til regional utvikling i Aust-Agder

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Aust-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 42,81 millionar kroner i 2014.

 • 130,29 millionar til regional utvikling i Møre og Romsdal

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Møre og Romsdal fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 130,29 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: 7,7 milliardar kroner meir til velferd og utvikling i kommunane

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at kommunane og fylkeskommunane får ein reell inntektsvekst på 7,7 milliardar kroner i 2014. - Inntektsauken legg til rette for framleis vekst i kommunale tenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Heilskapleg næringspolitikk

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Næringsretta forsking, utvida garantirammer for eksportkredittar, tiltak for skogindustrien og romforsking er blant hovudprioriteringane i Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett for 2014.

 • Statsbudsjettet 2014

  14.10.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Inntektsvekst i jordbruket. Bredskapslagring av korn. Strategi for skogsektoren, SKOG 22. Meir til forsking og kunnskapsformidling. Tre nasjonale senter for landbrukskunnskap.

 • Statsbudsjettet 2014: Løftet om dobling av støtta til dataspel overoppfylt

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til utvikling av dataspel med 5 millionar til 25 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka mediestøtte og ny støtteordning

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - For demokratiet vårt er det avgjerande at nyhendemedia kan oppretthalde si rolle som produsentar og formidlarar av kvalitetsjournalistikk og vere arena for samfunnsdebatt. Regjeringa ønskjer difor å vidareføre sitt bidrag til mediemangfaldet,

 • Statsbudsjettet 2014: 5 millionar for å få fleire unge med

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Ny ordning skal gjere det lettara for born og unge i familiar med låg inntekt til å delta i kultur- og organisasjonslivet. Regjeringa set av 5 millionar kroner til den nye ordninga.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når Regjeringa foreslår å styrkje løyvinga til klyngeutvikling.

 • Statsbudsjettet 2014: Bustader til fleire vanskelegstilte

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - I Noreg skal alle bu trygt og godt. Difor gjer regjeringa framlegg om å løyve 20 milliardar kroner til lån frå Husbanken og til saman 4,2 milliardar kroner til bustøtte og tilskot til ulike bustadtiltak i 2014, seier kommunal- og regionalminister

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringa aukar innsatsen på kulturminnefeltet

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår ei satsing på kulturminne og kulturmiljø på i alt 620 millionar kroner, ei auke på om lag 49 millionar kroner eller 8,7 prosent frå 2013.

 • Statsbudsjettet 2014: Tippenøkkelen vert endra – meir til idretten

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å endre tippenøkkelen. Framlegget inneber at overskotet til Norsk Tipping i 2014 blir fordelt med 56 prosent til idrettsformål, 14,9 prosent til kulturformål utanfor statsbudsjettet og 18 prosent til humanitære og

 • Styrkjer yrkesfaga og tiltaka for auka gjennomføring

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa følgjer opp stortingsmeldinga «På rett vei» med totalt 156 millionar kroner til å heve kvaliteten i yrkesopplæringa og auke gjennomføringa i den vidaregåande skolen.

 • Satsar på kunnskap – frå barnehagar til forsking

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsbudsjettet for 2014 inneholder betydelige satsinger på hele kunnskapsfeltet. Blant annet utvider regjeringen retten til barnehageplass og foreslår omfattande tiltak for å heve kvaliteten i yrkesfagopplæringen og øke gjennomføringen i

 • Statsbudsjettet 2014: Eit distriktspolitisk lyft

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa har halde fram med sitt distriktspolitiske lyft gjennom heile regjeringsperioden. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å løyve 2,76 milliardar kroner til ein ekstrainnsats i distrikts- og regionalpolitikken. Fylkeskommunane skal

 • 83,20 millionar til regional utvikling i Hordaland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hordaland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 83,20 millionar kroner i 2014.

 • Vil gje norsk næringsliv betre tilgjenge til europeiske marknader

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår å setje av 35 millionar kroner til norsk deltaking i EU sitt program for konkurransekraft i næringslivet og for små og mellomstore verksemder i 2014.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når regjeringa foreslår å styrke løyvinga til klyngeutvikling.

 • Auka fiskarfrådrag for å kompensere for auka CO2-avgift for fiskeflåten

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å auke fiskarfrådraget, samtidig som at satsen for CO2-avgifta blir auka. - Forslaget vil stimulere til eit meir energieffektivt fiske. Avgiftsauken blir kompensert med auke i fiskarfrådraget, seier