Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 161-180 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 94,09 millionar til regional utvikling i Hedmark

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hedmark fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 94,09 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Tilskot til filmformidling og regionale filmtiltak for born og unge

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 11 millionar kroner til filmfestivalar og cinematek i 2014. Det vert òg foreslått 5 millionar kroner til filmtiltak for born og unge i regionane. Satsinga på film held fram med eit forslag om løyving på 771 millionar

 • Styrkjer integreringa

  14.10.2013 Pressemelding Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa styrkjer integreringsarbeidet også neste år. Integreringstilskotet til kommunane er auka med 250 millionar kroner i regjeringas budsjettforslag for 2014.

 • Forsterket innsats for barn i lavinntektsfamilier

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen styrker i 2014 ordninger som gir barn i lavinntektsfamilier muligheter til aktivitet og deltakelse, og foreslår å etablere en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tiltak rettes også inn mot å bedre økonomien til barnefamilier

 • Statsbudsjettet 2014: Økt satsing på omsorgstjenestene

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil fortsette den sterke satsingen på omsorgstjenestene i kommunene, og foreslår å bevilge 101 millioner kroner til 2000 heldøgns plasser i 2014. I tillegg foreslås 100 millioner kroner til Omsorgsplan 2020.

 • Nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter

 • Fem milliarder kroner til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen tilfører Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging 5 milliarder kroner i 2014. Avkastningen av disse midlene vil bli benyttet til regjeringens energi- og klimateknologisatsing som forvaltes av Enova.

 • En million ekstra til Seniornett

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen øker bevilgningen til Seniornett Norge med en million kroner neste år. Tilskuddet skal innrettes mot å fremme aktiv bruk av IKT og internett blant seniorer over 65 år. Seniornett får 3,182 millioner kroner over statsbudsjettet neste år.

 • 344 milliarder fra petroleumsvirksomheten til fellesskapet

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2014 anslått til nærmere 344 milliarder kroner i 2013. Av dette utgjør skatter og avgifter 207 milliarder kroner. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med

 • Satsing på økt oljeutvinning og petroleumsforskning i nord

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2013 å fortsette satsingen på økt oljeutvinning og utviklingen av petroleumsnæringen i Nord-Norge. Bevilgningene til Petoro og Oljedirektoratet økes derfor med henholdsvis 6 og 4 millioner kroner for å styrke

 • Sterk satsing på digitalisering

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen har som mål at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som hovedregel skal skje digitalt. I budsjettforslaget for 2014 legger regjeringen opp til å øke bevilgningene til IKT- og digitaliseringstiltak på en rekke områder

 • Folketrygdens utgifter

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Folketrygdens totale utgifter for 2014 under Arbeidsdepartementet er budsjettert til 339,4 milliarder kroner. Det er en samlet økning på 13,6 milliarder kroner fra saldert budsjett 2013.

 • Styrkjer yrkesfaga og tiltaka for auka gjennomføring

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa følgjer opp stortingsmeldinga «På rett vei» med totalt 156 millionar kroner til å heve kvaliteten i yrkesopplæringa og auke gjennomføringa i den vidaregåande skolen.

 • 89,17 millionar til regional utvikling i Sør-Trøndelag

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Sør-Trøndelag fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 89,17 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Eit distriktspolitisk lyft

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa har halde fram med sitt distriktspolitiske lyft gjennom heile regjeringsperioden. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å løyve 2,76 milliardar kroner til ein ekstrainnsats i distrikts- og regionalpolitikken. Fylkeskommunane skal

 • Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014 er et nytt steg i retning av mer omfordeling, mindre muligheter for skattetilpasning, mer likebehandling og et bedre miljø. Det samlede skatte- og avgiftsnivået holdes uendret i tråd med

 • Statsbudsjettet 2014: Innfører vaksine mot rotavirus

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

 • En million kroner til kvensk språk og kultur

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  - Regjeringen ønsker å støtte opp om gode tiltak som er med på å styrke og videreutvikle kvensk språk og kultur. Vi har derfor satt av 1 million kroner ekstra til dette formålet i 2014, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor

 • Styrker sjøtransporten med 110 millioner kroner

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til utbygging av havner og farleder, og følge opp kystdelen av nasjonal transportplan med 110 millioner. Regjeringen holder dermed rammene slik de er skissert i NTP.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når Regjeringa foreslår å styrkje løyvinga til klyngeutvikling.