Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 161-180 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: : Vegformål: 22,7 milliardar kroner – aukar med 1,7 milliardar kroner

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ein sterk vekst i vegløyvingane betyr tryggare trafikk, betre vegstandard og kortare reisetid for folk og næringsliv. 17 større riksvegprosjekt blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millionar kroner, seier samferdselsminister

 • 42,81 millionar til regional utvikling i Aust-Agder

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Aust-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 42,81 millionar kroner i 2014.

 • 130,29 millionar til regional utvikling i Møre og Romsdal

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Møre og Romsdal fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 130,29 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: 7,7 milliardar kroner meir til velferd og utvikling i kommunane

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at kommunane og fylkeskommunane får ein reell inntektsvekst på 7,7 milliardar kroner i 2014. - Inntektsauken legg til rette for framleis vekst i kommunale tenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Heilskapleg næringspolitikk

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Næringsretta forsking, utvida garantirammer for eksportkredittar, tiltak for skogindustrien og romforsking er blant hovudprioriteringane i Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett for 2014.

 • Statsbudsjettet 2014

  14.10.2013 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Inntektsvekst i jordbruket. Bredskapslagring av korn. Strategi for skogsektoren, SKOG 22. Meir til forsking og kunnskapsformidling. Tre nasjonale senter for landbrukskunnskap.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Økt innsats for forebyggende sikkerhet

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Nasjonal sikkerhetsmyndighets kapasitet og evne til å forebygge sikkerhet i det digitale rom styrkes betydelig med regjeringens budsjettforslag for 2014.

 • Regjeringen styrker innsatsen for et seriøst og sikkert arbeidsliv

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 12 millioner kroner for å bedre forholdene for personer som er nye i arbeidslivet. Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet styrkes med i alt 4 millioner kroner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av

 • Forenklet selvangivelse for næringsdrivende

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge midler til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. - Den forenklede selvangivelsen vil være mye lettere å fylle ut, og jeg er glad vi på denne måten kan bidra til å

 • Styrker sjøtransporten med 110 millioner kroner

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til utbygging av havner og farleder, og følge opp kystdelen av nasjonal transportplan med 110 millioner. Regjeringen holder dermed rammene slik de er skissert i NTP.

 • Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til flom- og skredforebyggende arbeid med om lag 70 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) sitt budsjett.

 • Budsjettmålet for trosopplæringsreformen innfris

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den norske kirke er en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Bevilgningene til kirken foreslås økt med 109 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 6,6 prosent fra 2013. Det er satt av mer penger til

 • 621 millioner til sikring og drift av erstatningslokaler

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 621 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett som følge av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Midlene skal brukes til husleie og sikringstiltak i departementenes

 • Sterk satsing på digitalisering

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen har som mål at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som hovedregel skal skje digitalt. I budsjettforslaget for 2014 legger regjeringen opp til å øke bevilgningene til IKT- og digitaliseringstiltak på en rekke områder

 • Statsbudsjettet 2014: Nye områdesatsinger for indre Oslo øst og Fjell i Drammen

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen foreslår å bruke 40 millioner kroner til områdesatsing for indre Oslo øst og Fjell i Drammen. - Målet er å medvirke til å snu en negativ levekårsutvikling, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner til gratis kartdata

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  I september friga Miljøverndepartementet en rekke sentrale kartdatasett for gratis nedlasting. Det omfatter blant annet alle datasett som inngår i den landsdekkende hovedkartserien Norge 1:50.000, detaljerte data over alle kommunegrenser, en

 • Statsbudsjettet 2014: Styrket klima– og miljøforskning i Arktis og Antarktis

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen styrker klima- og miljøforskningen både i nord og i sør i 2014 med til sammen 31 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2014: Vegutbygging: Mindre bruk av bompenger i 2014 – i tråd med Nasjonal transportplan

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  For 2014 foreslår regjeringen å bevilge om lag 11,7 milliarder koner til investeringer på riksvegnettet. I tillegg er det regnet med om lag 9,3 milliarder kroner i ”annen finansiering”, i all hovedsak bompenger.

 • Statsbudsjettet 2014: : Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - økt satsing på telesikkerhet og -beredskap

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Tilskuddsordningen skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Det er satt av til sammen 150 millioner kroner til ordningen.

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker legevakten med 50 millioner

  14.10.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten.

Til toppen