Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 161-180 av 72662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: Jernbaneinvesteringene økes med 63 prosent og kollektivtransporten i storbyene styrkes

  14.10.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Siden 2005 har regjeringen femdoblet jernbaneinvesteringene, fra om lag 2 milliarder kroner i 2005 til om lag 10 milliarder kroner i 2014. Foreslått bevilgning til jernbaneinvesteringer for 2014 er 63 prosent større enn i budsjettet for 2013. Det

 • 20 millionar kroner til styrkt beredskap mot akutt forureining

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  -Med denne bevillinga til beredskap og overvaking, vil vi styrke sjøtransporten og sikre ei god miljø- og ressursforvaltning, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 • Omvendt merverdiavgiftsplikt ved omsetning av gull

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår å innføre omvendt merverdiavgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av gull. - Ved å endre oppkrevingsmetoden ved omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, reduseres muligheten for svindel, sierSigbjørn

 • Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014 er et nytt steg i retning av mer omfordeling, mindre muligheter for skattetilpasning, mer likebehandling og et bedre miljø. Det samlede skatte- og avgiftsnivået holdes uendret i tråd med

 • Et budsjett for arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er godt tilpasset en situasjon der

 • Holder løftet om en prosent til bistand

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil bevilge 31,522 milliarder kroner til utviklingssamarbeid i 2014. Dette er en økning på 1,314 milliarder kroner fra saldert budsjett 2013. Med dette videreføres prinsippet om å gi 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt til

 • Auka fiskarfrådrag for å kompensere for auka CO2-avgift for fiskeflåten

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å auke fiskarfrådraget, samtidig som at satsen for CO2-avgifta blir auka. - Forslaget vil stimulere til eit meir energieffektivt fiske. Avgiftsauken blir kompensert med auke i fiskarfrådraget, seier

 • Vil gje norsk næringsliv betre tilgjenge til europeiske marknader

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Regjeringa foreslår å setje av 35 millionar kroner til norsk deltaking i EU sitt program for konkurransekraft i næringslivet og for små og mellomstore verksemder i 2014.

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når regjeringa foreslår å styrke løyvinga til klyngeutvikling.

 • Statsbudsjettet 2014: Løftet om dobling av støtta til dataspel overoppfylt

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til utvikling av dataspel med 5 millionar til 25 millionar kroner i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Auka mediestøtte og ny støtteordning

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - For demokratiet vårt er det avgjerande at nyhendemedia kan oppretthalde si rolle som produsentar og formidlarar av kvalitetsjournalistikk og vere arena for samfunnsdebatt. Regjeringa ønskjer difor å vidareføre sitt bidrag til mediemangfaldet,

 • Statsbudsjettet 2014: 5 millionar for å få fleire unge med

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Ny ordning skal gjere det lettara for born og unge i familiar med låg inntekt til å delta i kultur- og organisasjonslivet. Regjeringa set av 5 millionar kroner til den nye ordninga.

 • Styrkjer yrkesfaga og tiltaka for auka gjennomføring

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa følgjer opp stortingsmeldinga «På rett vei» med totalt 156 millionar kroner til å heve kvaliteten i yrkesopplæringa og auke gjennomføringa i den vidaregåande skolen.

 • Satsar på kunnskap – frå barnehagar til forsking

  14.10.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsbudsjettet for 2014 inneholder betydelige satsinger på hele kunnskapsfeltet. Blant annet utvider regjeringen retten til barnehageplass og foreslår omfattande tiltak for å heve kvaliteten i yrkesfagopplæringen og øke gjennomføringen i

 • Statsbudsjettet 2014: Eit distriktspolitisk lyft

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa har halde fram med sitt distriktspolitiske lyft gjennom heile regjeringsperioden. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å løyve 2,76 milliardar kroner til ein ekstrainnsats i distrikts- og regionalpolitikken. Fylkeskommunane skal

 • Nytt program for næringsklynger

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når Regjeringa foreslår å styrkje løyvinga til klyngeutvikling.

 • Statsbudsjettet 2014: Bustader til fleire vanskelegstilte

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  - I Noreg skal alle bu trygt og godt. Difor gjer regjeringa framlegg om å løyve 20 milliardar kroner til lån frå Husbanken og til saman 4,2 milliardar kroner til bustøtte og tilskot til ulike bustadtiltak i 2014, seier kommunal- og regionalminister

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringa aukar innsatsen på kulturminnefeltet

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringa føreslår ei satsing på kulturminne og kulturmiljø på i alt 620 millionar kroner, ei auke på om lag 49 millionar kroner eller 8,7 prosent frå 2013.

 • Statsbudsjettet 2014: Tippenøkkelen vert endra – meir til idretten

  14.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å endre tippenøkkelen. Framlegget inneber at overskotet til Norsk Tipping i 2014 blir fordelt med 56 prosent til idrettsformål, 14,9 prosent til kulturformål utanfor statsbudsjettet og 18 prosent til humanitære og

 • 83,20 millionar til regional utvikling i Hordaland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Hordaland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 83,20 millionar kroner i 2014.

Til toppen