Historisk arkiv

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker

Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. desember 1993 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27 a jf. kgl.res. av 23. desember 1988 nr. 1073. Endret 6. juni 1995 nr. 549, 19. juni 1997 nr. 884.

Se forskriften på lovdata.no