Historisk arkiv

Finans- og tolldepartementet

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finansdepartementet

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking har eksistert siden 1995, og medlemmene er oppnevnt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)  § 31, jf. Kgl. res. 25. november 2011. Bestemmelsene i hvitvaskingsloven utfylles av forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

Om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Opprettet: 1995

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO

Eget nettsted: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/kontrollutvalget-for-tiltak-mot-hvitvask/id544546/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger mottatt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven og forskrift om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger. Utvalget skal føre særlig kontroll med at ØKOKRIM følger fastsatte saks- behandlingsregler og skal også vurdere de interne retningslinjer for ØKOKRIM. Utvalget skal særlig vektlegge ivaretakelse av rettssikkerhets- og personvern og også undersøke eventuelle klager fra enkeltpersoner/ organisasjoner vedrørende ØKOKRIMs behandling av saker. Utvalget skal avgi årlig rapport til Finansdepartementet.