Historisk arkiv

Straffelovrådet foreslår endringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Oslo, 18. september 1996

Straffelovrådet foreslår endringer

Dagens krav om at den siktede må sannsynliggjøre sin uskyld for å fåerstatning bør bortfalle, mener Straffelovrådet. Rådet overleverer sinutredning om endring av reglene om erstatning i anledning strafforfølgning til justisminister Grete Faremo i dag.

En varetektsfengslet vil etter forslaget i utgangspunktet ha krav på erstatning dersom han frifinnes eller saken henlegges. Dette vil medføre atflere enn i dag vil få erstatning. Erstatningen skal tilsvare detøkonomiske tap for den fengslede, men minimum kr. 250,- per dag i varetekt.

For siktede som ikke har vårt fengslet, skal spørsmålet om erstatningavgjøres ut fra en skjønnsmessig vurdering. Dette medfører ingen vesentligendring i forhold til dagens regelverk.

For den som er frifunnet etter gjenopptagelse foreslår rådet ingenrealitetsendring, hvilket betyr at vedkommende fremdeles vil ha ubetingetkrav på erstatning.

Rådets flertall foreslår heller ingen endring i reglene om rett til å fåoppreisning for ikke-økonomisk tap.

Det foreslås videre at krav om erstatning fortrinnsvis avgjøres administrativt.

Forslagene vil i stor grad bringe norsk lovgivning på linje medlovreguleringen i Danmark, Sverige og Finland. Flere av forslagene erdessuten begrunnet i ønsket om å bringe norsk lovgivning i bedre samsvarmed de krav som kan utledes av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Lagt inn av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen