Historisk arkiv

Statsbudsjettet 1996 -Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Samferdselsdepartementet

linkdoc#doc

P R E S S E M E L D I N G
Samferdselsdepartementet


Nr.69/95

Dato: 04.10.95

STATSBUDSJETTET 1996 - SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

HORDALAND

Vegformål

Forslag til riksveginvesteringer over statsbudsjettet: 401,1 millioner kroner
Midler fra bompengeselskap: 129,7 millioner kroner

Til prosjektet Oppheimparsellen ( E16) er det avsatt 4 millioner kroner som gjelder tilbakeføring av midler som er lånt fra andre prosjekter til avsluttende arbeid i 1995. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember i år.

Til riksveg 1 gjennom fylket er det foreslått til sammen 139,1 millioner kroner, som blant annet skal nyttes slik:

  • 13 millioner kroner gjelder Eidsvågstunnelen i Bergen og skal brukes for å øke høyden i tunnelløpet, slik at det kan oppgraderes til full fri høyde 4,5 meter. Etter at det i 1988-89 ble bygd et nytt parallelt tunnelløp til Eidsvågtunnelen , har det gamle tunnelløpet to felt i sørlig retning. På grunn av høyderestriksjoner i tunnelen må de høyeste kjøretøyene benytte en fylkesveg utenom tunnelen. Anleggsarbeidene ventes å ta til i juni neste år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 1996.

  • 20 millioner kroner er ført opp til prosjektet Nordhordlandsbrua. Midlene vil bli nyttet til mindre restarbeider på brua og til arbeid med første byggetrinn av utvidelsen av Bognøystraumen.

  • 10,1 millioner gjelder prosjektet Nipetjønn - Matre, som omfatter bygging av 8,1 kilometer riksveg, hvorav 4,1 kilometer går i tunnel. Anleggsarbeidene tok til vinteren 1992, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember i år.

  • 10 millioner kroner skal brukes til prosjektet Moberg - Svegatjørn. Prosjektet omfatter bygging av 2,9 kilometer riksveg, 0,6 kilometer ny forbindelsesveg til eksisterende vegnett ved Svegatjørn, 350 meter tunnel, ei bru på 240 meter, samt to planskilte kryss med ramper. Deler av krysset ved Svegatjørn er forutsatt fullført når vegen mot Bergen blir bygget. I tillegg til bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet vil prosjektet bidra til bedring av miljøforholdene i Os sentrum . Anleggsarbeidene ventes å ta til i andre halvår 1997 og prosjektet ventes åpnet for trafikk i første halvår 2000. Midlene i 1996 vil bli brukt til grunnerverv og prosjektering.

Til strekningen Teigland - Håland på riksveg 11 langs Åkrafjorden er det avsatt 20,0 millioner kroner. Strekningen er siste delen av ny veg langs Åkrafjorden og omfatter bygging av 14 kilometer ny riksveg, hvorav om lag 9 kilometer går i tunnel. Strekningen er ennå ikke ferdig planlagt, og anleggsarbeidene ventes å komme i gang i siste halvdel av 1996, med åpning for trafikk i 1999. - Eventuell igangsetting av arbeidet i 1996 vil bli finansiert med bompenger. Arbeidet med reguleringsplanene har vist at det vil bli nødvendig med større tunnellengde enn opprinnelig forutsatt for de aktuelle alternativer. Sammen med større hensyn til landskapstilpasning av veg i dagen, vil dette medføre økte kostnader. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med kostnadsoverslag i forbindelse med budsjettforslaget for 1997.

Til prosjektet Nygårdstangen - Gyldenpris (riksveg 555), som er siste del av Vestre innfartsåre til Bergen, er det avsatt 84 millioner kroner. Den 1,6 kilometer lange strekningen knytter Vestre innfartsåre sammen med innfartsårene fra nord og sør på Nygårdstangen. Arbeidene på strekningen omfatter fullføring av 2-plankryss på Nygårdstangen, bygging av tunnel under Nygårdshøyden (to løp med tre felt i hver retning), 3-plankryss ved Møhlenpris, bygging av ny Puddefjordsbru parallelt med eksisterende bru og fullføring av 3-plankryss ved Gyldenpris. Arbeidene tok til i høst, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 1998.

Til prosjektet "Kvisti bru med tilstøtende veg" er det ført opp 66,4 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av 1,9 kilometer riksveg, inkludert bru mellom Garnes i Bergen og Haus på Osterøy. Opprinnelig overslag var 249,5 millioner kroner (i 1996-kroner). Som følge av vesentlig høyere anbud på stålarbeidene enn det som var ventet, ble samtlige anbud forkastet, og det ble invitert til ny anbudskonkurranse. Den nye anbudsrunden ga vesentlig lavere anbud. Det har likevel vært nødvendig å øke kostnadsoverslaget til 287 millioner kroner, det vil si med 15 prosent, som følge av markedssituasjonen og økte priser på stålarbeider. Anleggsarbeidene startet i februar 1994, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 1997.

45,7 millioner kroner skal nyttes til prosjektet Mo - Romarheim (riksveg 569). Prosjektet omfatter bygging av 11,2 kilometer riksveg, hvorav 3,3 kilometer går i tunnel. Kostnadsoverslaget er økt med 3 millioner kroner, i hovedsak som følge av at Fuglebergtunnelen er forlenget med om lag 400 meter. Anleggsarbeidene tok til vinteren 1991, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli neste år.

Til forskjellige arbeid på andre riksvegstrekninger er det foreslått i alt 85,9 millioner kroner.

Dessuten er 6,8 millioner kroner oppført til bygging av gang- og sykkelveger, 15,7 millioner kroner gjelder trafikksikkerhetstiltak, 7 millioner kroner skal brukes til miljøtiltak og 9,5 millioner kroner er avsatt til spesielle tiltak for kollektivtrafikken på riksvegnettet. I tillegg er 30,9 millioner kroner av bevilgningene oppført under posten "Annet", med sikte på at midlene blant annet skal brukes til planlegging.


I budsjettforslaget blir det vist til at de to prosjektene Trekantsambandet og Hardangerbrua (riksveg 1 og riksveg 7) vil bli behandlet i en egen proposisjon.


Tilskudd til rassikring

10 millioner kroner er foreslått som tilskudd til rassikringstiltak - i tillegg til andre rassikringsprosjekt som er prioritert i Norsk veg- og vegtrafikkplan for 1994-97. Midlene skal nyttes til forlenging av tunnelportal på Hettatunnelen på E16, nettsikring av strekning mellom tunnelene på E16 ved Stalheim, nettsikring på riksveg 57 ved Isdalsbakken, et 70 meter langt overbygg på riksveg 7 ved Veravikja og til rassikring mellom Romarheim og Matre på riksveg 1.

Videre er det foreslått 9,5 millioner kroner over post 71 "Tilskudd til rassikring". Disse midlene vil bli brukt til forlenging av rasoverbygg på riksveg 11 ved Svandalsflona, forlenging av portal og ledevoller på riksveg 11 ved Austmannalia og til mindre rassikringstiltak på riksveg 13 ved Oaldskår nord, E16 ved Romslolia og riksveg 7 ved Kattadalen. Tiltakene vil bli utført i år, men for midler som midlertidig er omdisponert fra riksveg 651 i Møre og Romsdal.

Jernbane

18 millioner kroner foreslås bevilget til Bergensbanen, fordelt med 14 millioner kroner til start av anleggsarbeidet med nytt kryssingsspor i tunnel ved Gråskallen og 4,3 millioner kroner til etterarbeid på parsellene Kongsnut og Uksabotn - på strekningen Tunga - Finse.

Luftfartsformål

En million kroner er satt av som tilskudd til Stord kommune, til opprustning av terminalbygningen på Stord lufthavn, Sørstokken.

Tilskudd til investeringer for kollektivtrafikken

Den foreslåtte bevilgningen på 187,3 millioner kroner til særskilte investeringer for kollektivtrafikk i storbyene har som mål å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken i de fire byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, med omkringliggende kommuner. Midlene skal brukes til investeringer som bedrer forholdene for kollektivtransport på kommunale veger, fylkesveger, lokale trikk- og banestrekninger, riksveger, jernbane, terminaler m.m.

linkdoc006005-990738#docFylkesoversikten


Kontaktperson

Informasjonssjef Ivar Torvik. Tlf. 22 34 81 08 (privat 22 60 21 43)


Lagt inn 12 oktober 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen