Historisk arkiv

Forskrifter om tilvirking, merking og omsetning av smør og smørfett

Fastsatt ved kgl.res. 16. november 1962 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 29 april 1988 nr. 312, 9 jan 2004 nr. 163 (bl.a hjemmel).

Tilhørende lov