Historisk arkiv

Fjerne tidstyver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Flere undersøkelser viser at mange yrkesgrupper i offentlig sektor i dag bruker mer tid på administrasjon og mindre på dem de skal hjelpe enn de gjorde før.

Hvordan oppstår
tidstyver?
Hvordan kan IKT bidra til å
fjerne tidstyver?
Hva har UDI gjort for å
fjerne tidstyver?

Flere undersøkelser viser at mange yrkesgrupper i offentlig sektor i dag bruker mer tid på administrasjon og mindre på dem de skal hjelpe enn de gjorde før.

Tidstyver er unødvendig administrasjon. Det er tungvinte arbeidsrutiner, regler og rapporteringer som stjeler tid fra de brukerrettede oppgavene. Det kan handle om manuelt arbeid som kunne vært løst digitalt, eller kronglete IT-systemer. Det kan være overflødig rapportering; kompliserte, unødvendig tidkrevende planprosesser; feil kompetanse eller for mye/for lite ressurser for oppgaven som skal løses.  Å fjerne tidstyver i det offentlige vil gi mer tid til de brukerrettede oppgavene.

Tidstyver rammer også innbyggerne direkte. Når det offentlige krever samme opplysninger flere ganger skaper de merarbeid for innbyggerne. Innbyggerne møter en tidstyv når de må møte opp på et kontor for å få løst en oppgave som kunne ha vært løst digitalt, eller når de digitale tjenestene er vanskelig å bruke. Dårlig språk i regelverk, brev, skjema og på nettsider stjeler også tid fra innbyggerne. Det skaper misforståelser, og innbyggerne må søke råd og forklaring for å forstå rettigheter og plikter.

Regjeringen vil fjerne tidstyver, både foran og bak skrankene. Regjeringen vil

  • fjerne unødvendige oppgaver for å gi arbeidstakerne mer tid til de brukerrettede oppgavene
  • forenkle prosedyrer og regelverk som skaper unødvendig byråkrati
  • utvikle flere brukervennlige digitale tjenester og digitalisere saksbehandlingen i det offentlige
  • stimulere til at stat og kommune skriver klart og forståelig slik at innbyggerne kan ivareta sine rettigheter og plikter og bruke mindre tid på kommunikasjon med det offentlige.

Dette gjør regjeringen

  • Regjeringen har forenklet styringen mellom departementer og underliggende virksomheter. Antall mål til hver enkelt virksomhet skal reduseres. Dette legger til rette for enklere rapportering.
  • Regjeringen har bedt alle statlige virksomheter om å melde inn tidstyver som andre forårsaker, og dessuten identifisere og fjerne tidstyver de kan gjøre noe med selv. Innspillene fra statlige etater ventes høsten 2014. Difi har fått i oppgave å være faglig ressurs i arbeidet. De vil dele kunnskap om hvordan man jobber systematisk med å identifisere og fjerne tidstyver.
  • Regjeringen fremmer klart språk i kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt støtte til pilot for systematisk klarspråksarbeid i kommunesektoren.
  • Kulturdepartementet har startet arbeidet med å forenkle tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner i Norge. Departementene vil gå gjennom sine tilskuddsordninger for å forenkle disse.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gjennomgå administrative funksjoner i departementene. Hensikten er å skaffe mer kunnskap om hvordan tjenestene kan løses mer effektivt.