Historisk arkiv

Et velferdsløft for eldre og syke

Vi skal skape pasientenes helsetjeneste i dag, fordi raskere behandling og høyere kvalitet vil få flere tilbake i arbeid i fremtiden. Vi tar et løft for eldre fordi vi skylder dem som har bygget landet et anstendig tilbud.

Gode velferdstjenester er grunnleggende for vårt samfunn, og bidrar til å gi mennesker som trenger det en ny sjanse og nye muligheter.

Gode helse- og omsorgstjenester når behovet oppstår skaper trygghet. Mange venter unødvendig lenge, eller får et for dårlig omsorgstilbud. Dette gjør at sykdom forverrer seg, folk blir sykmeldte og faller ut av arbeidslivet, og det skaper utrygghet.

Regjeringen vil derfor gjennomføre flere reformer i helsevesenet.

Pasientenes rettigheter skal styrkes og den enkelte skal få rett til fritt behandlingsvalg. Det vil sikre at pasienter slipper å stå i kø når det er ledig kapasitet hos private og ideelle aktører.

Regjeringen vil gi den enkelte mulighet til å mestre livet også med sykdom. Derfor vil regjeringen etablere en opptrappingsplan for rehabilitering som skal sikre brukerne nødvendig kapasitet og kompetanse.

Regjeringen vil løfte frem dem som sitter nederst ved bordet i helse- og omsorgstjenesten; rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Helseregionene skal pålegges å prioritere disse pasientgruppene høyere. Tilbudet skal forbedres, fra lavterskeltilbud til et bedre ettervern.

Våre eldre og pleietrengende fortjener et bedre helse- og omsorgstilbud. Staten må ta et større ansvar for å få til en utbygging av kapasiteten i omsorgen. Regjeringen vil utvikle en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å løfte veldferden for eldre og syke.