Historisk arkiv

Grønn konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen har et mål om å styrke Norges grønne konkurransekraft.

Klima, befolkningsvekst, urbanisering og endringer i energimarkedene gjør det nødvendig med et grønt skifte også i norsk økonomi. Omstilling til lavutslippssamfunnet er viktig for å unngå at Norge blir akterutseilt.

Dette gjør vi:

 • Regjeringen satte ned en grønn skattekommisjon15. august 2014. Utvalget la fram sin rapport 9. desember 2015 (pressemelding). Regjeringen foreslår i 2017-budsjettet flere tiltak for å følge opp forslagene fra Grønn skattekommisjon, se nærmere omtale under Skatter og avgifter.
 • Regjeringen har gjennomført tilpasninger i elsertifikatordningen. 1. januar 2016 trådte lovendringer i kraft som forlenger fristen for når anlegg må være idriftsatt for å kunne tildeles elsertifikater med ett år, fra 2020 til 2021. Dette reduserer risiko i prosjekter som ligger til beslutning hos aktører i Norge. I tillegg ble overgangsordningen utvidet. Mer om elsertifikatordningen.
 • Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om energipolitikken. Mer om energimeldingen.
  • Regjeringen har styrket Innovasjon Norges miljøteknologiordning siden den tok over. Miljøteknologiordningen skal stimulere til flere prosjekter innen miljøteknologi og bidra til å fremme forretningsutvikling som vil styrke norsk industris konkurranseevne på lengre sikt.
  • Regjeringen foreslår å tilføre 2,3 milliarder kroner til Enova sin virksomhet neste år. Samtidig varsler Regjeringen at overføringene til Enova fra og med 2018 erstattes med en ordinær utgiftspost, i stedet for avkastning fra klima- og energifondet. Regjeringen legger opp til en årlig overføring på 2 milliarder kroner fra og med 2018. Sammen med inntektene fra påslaget på nettariffen og renter på innestående kapital vil dette innebære at Enova tilføres om lag 2,7 milliarder kroner årlig fra og med 2018.
  • Regjeringen satte ned et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft 16. juni 2015. Utvalget la fram sin rapport 28. oktober 2016 (pressemelding).
  • Regjeringen har innført gunstigere avskrivningsregler for vindkraft med virkning fra 19. juni 2015 (pressemelding).
  • Regjeringen foreslår å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Investeringsselskapet skal i hovedsak investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, og skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger.
   • Regjeringen satser på en grønn fornyelse av skip som frakter gods i nærskipsfart, gjennom en innovasjonslåneordning for nybygg og etablering av en ny tilskuddsordning for kondemnering av skip. I forslag til statsbudsjett for 2017 er bevilgningen foreslått videreført.