Historisk arkiv

Næringsfremme og vertskapsattraktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen gjennomfører et taktskifte i arbeidet med å fremme norske næringsinteresser internasjonalt.

Norge er en eksportnasjon og gode rammebetingelser for norsk næringsliv i utlandet er avgjørende for norsk økonomi. Regjeringen vil føre en offensiv handelspolitikk som vektlegger norske interesser og støtter opp om omstillingen av norsk økonomi. 

Dette gjør vi:

  • Regjeringen vil etablere frihandelsavtaler som sikrer norske bedrifter markedsadgang og konkurransedyktige vilkår, både for eksport av varer og tjenester og for etableringer i utlandet. Det er særlig viktig for regjeringen å oppnå like gode vilkår som det EU har oppnådd i sine frihandelsavtaler, fordi EUs bedrifter tradisjonelt er de viktigste konkurrentene for norsk næringsliv. 
  • Regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler der dette er hensiktsmessig. Et utkast til ny modellavtale har nylig vært på høring. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider nå med oppfølgingen.
  • Stabile, forutsigbare og konkurransedyktige finansieringsvilkår kan ha stor betydning for om norske bedrifter vinner eksportkontrakter eller ikke. Eksportkreditt Norge og GIEK er viktige virkemidler for dette. Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2017 å videreføre rammene for GIEKs garantiordninger for å bidra til forutsigbarhet for norsk eksportrettet næringsliv, og for å fremme verdiskaping og sysselsetting i Norge. Videre skal Eksportkreditt Norge og GIEK samarbeide for å bidra til økt eksport, særlig med å øke kjennskapen til eksportfinansieringstilbudet, også hos små og mellomstore bedrifter og bedrifter innenfor fastlandsnæringer.
  • Norge er avhengig av et velfungerende indre marked, både hva gjelder eksport og import. EU jobber aktivt med å videreutvikle rammebetingelsene i det indre marked, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Europakommisjonen har for dette formål presentert en rekke strategier. Regjeringen arbeider i lys av disse strategier aktivt for å bidra til å videreutvikle rammebetingelsene i det indre marked i EØS i en retning som også Norge er tjent med.
  • Utenrikstjenesten styrkes som instrument for å fremme norske næringsinteresser i utlandet. Norge skal også fremmes som et attraktivt land å investere, etablere seg, bo og arbeide i.