Historisk arkiv

Skatter og avgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen vil sikre konkurransedyktige skattebetingelser for norsk næringsliv.

Dette gjør vi: 

 • Regjeringen følger opp Stortingets enighet om en skattereform i 2017-budsjettet.
 • Regjeringen har allerede redusert skattesatsen på alminnelig inntekt fra 28 til 25 prosent. I tråd med Stortingets enighet om en skattereform reduseres satsen til 24 pst. i 2017 og videre til 23 pst. i 2018.
 • Formuesskatten er redusert med 4,9 mrd. 2016-kroner siden 2013. Fra 2017 innføres det en verdsettingsrabatt på 10 pst. på aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld (500 mill. kroner påløpt). I tillegg foreslår regjeringen å innføre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt (pressemelding) for å hjelpe eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike virksomheter.
 • Det foreslås det å øke skjermingsrenten i aksjonær-, deltaker- og foretaksmodellen og innføre en ordning med aksjesparekonto fra 2017.
 • Regjeringen har fjernet arveavgiften (pressemelding).
 • Regjeringen har nedsatt en produktivitetskommisjon og mottatt to rapporter. Kommisjonens første rapport ble levert til regjeringen 10. februar 2015 (pressemelding). Produktivitetskommisjonens andre rapport (NOU 2016:3) ble overlevert til regjeringen torsdag 11. februar 2016.  
 • Regjeringen satte ned en grønn skattekommisjon15. august 2014. Utvalget la fram sin rapport 9. desember 2015 (pressemelding). Regjeringen foreslår i 2017-budsjettet flere tiltak for å følge opp Grønn skattekommisjon:
 • Regjeringen har lagt fram forslag om en kompensasjonsordning for merverdiavgift for å fjerne insentivet til egenproduksjon av tjenester i helseforetakene som merverdiavgiften skaper. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2017.
 • Som en del av den samlede skattereformen, foreslår regjeringen enkelte innstramminger for næringsbeskatningen for 2017. I tillegg til å finansiere andre vekstfremmende skattereduksjoner bidrar disse endringene til en riktigere innretning av skattesystemet:
 • Det foreslås økte avgifter på drivstoff og utslipp av klimagasser. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale og bidrar til bedre prising av miljøskadelig virksomhet.
 • Samtidig legger regjeringen vekt på at økte inntekter fra miljøavgifter skal tilbake til skattyterne gjennom sektorvise reduksjoner i andre skatter og avgifter. Årsavgiften foreslås redusert med 12 pst. reelt, reisefradraget foreslås økt, avskrivningssatsene for kjøretøy mv. foreslås økt og bompenger utenom storbyene foreslås redusert.
 • Avgiftsbelastningen flyttes fra eie til bruk av bil. Det er et godt miljømessig grep for å bidra til reduserte utslipp. Omleggingen bidrar til å forsterke klimaforliket og redusere klimagassutslippene.
 • Regjeringen foreslår å avvikle startavskrivningene for maskiner mv.
 • Stortingets vedtak om å innføre en særskilt skatt for finanssektoren følges opp.