Historisk arkiv

Økt soningskapasitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen vil øke kapasiteten og bedre forholdene i kriminalomsorgen. I 2014 utvidet regjeringen soningskapasiteten med 88 nye plasser. Oslo fengsel skal utvides med 20 nye plasser og det er etablert 50 nye midlertidige plasser ved bruk av dublering i enkelte fengsler.

Vi har i tillegg gitt 10 millioner til mer kjøp av soningsplasser i institusjoner utenfor kriminalomsorgen. Dette frigjør ytterligere 18 fengselsplasser og forebygger samtidig ny kriminalitet gjennom et mer tilrettelagt tilbud for domfelte.

I desember 2014 la vi fram stortingsmeldingen "Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen" for å informere om kapasitetssituasjonen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt.

Avtale med Nederland

Norge har inngått en avtale om leie av fengelsplasser i Nederland. Dette kommer som et resultat av at justis- og beredskapsministeren har lett etter utradisjonelle løsninger for å bedre fengselskapasiteten. Den beste løsningen ble funnet i byen Veenhuizen nord i Nederland, der fengselet Norgerhaven med 242 plasser ligger.

Fengselet vil bli organisert som en avdeling under Ullersmo fengsel, med norsk ledelse og nederlandsk fengselsbemanning for øvrig. Norsk straffegjennomføringslov skal gjelde, og innsatte skal beholde tilsvarende rettigheter som de ellers ville hatt ved soning i et norsk fengsel.

Avtalen mellom Norge og Nederland om leie av fengselsplasser må forelegges Stortinget for godkjenning før den kan tre i kraft. Avtalen skal også forelegges det nederlandske parlamentet før sommeren. Etter planen vil de første norske innsatte bli overført til Norgerhaven 1. september 2015.