Historisk arkiv

Styrket beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for å styrke hele samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden.

Flere politifolk

Regjeringen har bevilget midler til ytterligere 700 politistillinger, 350 i 2014 og 350 i 2015. I tillegg ble beredskapstroppen styrket med 13 stillinger i 2014. Regjeringen har også styrket den skarpeste enden i politidistriktene, såkalte UEH-mannskaper, med om lag 320 personer. Samlet er det nå 980 UEH-mannskaper i politidistriktene.

Raskere varsling, operasjonssentraler og nødnett

Det sivile situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet ble døgnbemannet i april 2014. Det er i tillegg ferdigstilt et gradert samband mellom departementene og underliggende etater.

Politiet har fått på plass et alarm- og varslingssystem som gjør at såkalte riksalarmer når frem til mottaker, som må kvittere for mottak innen 10 minutter.

Det er innført krav til minimumsbemanning på politidistriktenes operasjonssentraler – minst to på de minste operasjonssentralene og tre på de mellomstore.

Nasjonalt nødnett er ferdigstilt i store deler av landet, og vil være landsdekkende innen utgangen av 2015.

Raskere utrykning og reaksjonsevne

Fra 1. januar 2015 er det innført krav til responstid i politiet. Den første målingen etter at kravet ble innført viser at det gir resultater. I kommuner med under 2000 innbyggere var kravet at responstiden i 80 prosent av utrykningene skulle skje innen 45 minutter. Resultatet ble 30 minutter. I kommuner med mindre enn 20.000 innbyggere var kravet 80 prosent innen 30 minutter. Resultatet ble 22 minutter. I kommuner med mer enn 20.000 innbyggere var kravet 80 prosent innen 15 minutter. Resultatet ble 13 minutter.

Redningstjenesten er forsterket og regjeringen har bestilt 16 nye redningshelikoptre – de første kommer i 2017.

Nye rutiner for anmodning om bistand fra Forsvaret til politiet er etablert.

Vesentlig styrking av PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fått styrket spaningskapasitet, samt økt bemanning både til livvakttjenesten og sitt øvrige arbeide. Totalt er PST styrket med over 200 millioner kroner siden regjeringsskiftet. For å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten ble Felles kontraterrorsenter etablert i 2014.

Fremskutt lagring og pansrede kjøretøy

Det er innført fremskutt lagring av våpen i bil, båt og politiets helikoptre. Alle politidistrikt fikk fra 2014 tilgang på pansrede kjøretøy for å kunne håndtere skarpe situasjoner.

Helikopterstøtte

Det er nå to politihelikoptre i Oslo, mot kun ett før 2011. Beredskapstiden for støtte fra Forsvarets Bell-helikoptre på Rygge og Bardufoss ble fra første januar 2015 redusert fra to til en time.

Bedre kontroll med eksplosiver

Nasjonalt kontaktpunkt for kontroll med bombekjemikalier er opprettet ved Kripos fra 1. januar 2014.

Fysisk og ikke-fysisk sikring

Alle skjermingsverdige objekter i justissektoren er sikret i henhold til sikkerhetslovens krav. I samarbeid med Oslo kommune og staten er det utarbeidet prinsipper for åpenhet og sikkerhet i Oslo sentrum.

Norges evne til å håndtere IKT-angrep er styrket, blant annet ved at NorCERT, det nasjonale responsmiljøet, har blitt døgnbemannet og fått tilført ekstra ressurser, og at det er en økt satsning på etablering av sektorvise responsmiljøer.

Øvelse, ledelse og læring

Det er gjennomført opplæring av personale som har funksjon i stabene i politidistriktene, og opplæringen av operasjonsledere og innsatsledere er styrket. Det nasjonale beredskapssystemet er revidert, og fastsatt i statsråd i april 2015.

Justis- og beredskapsdepartementets kriseorganisasjon er profesjonalisert, kriseplanverket vesentlig forbedret og regelmessig øvet. Øvelser og hendelser evalueres mer systematisk, og funnene følges opp.