Historisk arkiv

Styrket grunnbemanning i politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Grunnbemanning er et avgjørende fundament for å sikre at politiet kan levere gode tjenester i hele landet.

Siden tiltredelsen har regjeringen bevilget midler til 700 nye politistillinger, 350 i 2014 og 350 i 2015.

Vårt mål er to politifolk per 1000 innbyggere som et landsgjennomsnitt innen 2020. Regjeringen legger til rette for at antallet nye  politistillinger i politiet øker tilsvarende antall studenter som består eksamen ved Politihøgskolen, inntil målet er nådd.

Samtidig iverksetter vi seniortiltak som skal bidra til at politifolk som ønsker å stå lenger i tjeneste skal få muligheten til det, uten å tape for mye økonomisk.

Foreslår kraftig styrkning av grunnbemanningen i straffesakskjeden

I 2015 har bevilgningene økt med om lag 420 millioner kroner for å styrke grunnbemanningen i politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Dette omfatter bevilgninger på:

  • 165 millioner kroner til jobb i etaten til nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2015. Dette tilsvarer om lag 350 nye politistillinger
  • nær 200 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av de 350 nye stillingene samt for flere sivile stillinger som opprettes for å frigjøre politiårsverk
  • 51,4 millioner kroner i økte bevilgninger til påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet
  • 10 millioner kroner til å styrke kapasiteten i domstolene gjennom omprioritering innenfor justissektorens budsjettramme.