Historisk arkiv

Vi moderniserer og omstrukturerer politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen la 6. mars 2015 fra sitt forslag til reform av politiet – nærpolitireformen. Reformen skal rulles ut i løpet av 2016.

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Forslaget ble fremmet i Prop. 61 LS (2014-2015) - Endringer i politiloven mv.  (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen), som tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

Les mer om nærpolitireformen