Forsiden

Historisk arkiv

Forslag til lovendringer fra Arbeids- og sosialdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet la 11. april 2014 fram en lovproposisjon (Prop. 73 L (2013-2014)) om endringer i ferieloven, i selskapslovenes regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven.

Ferieloven
De foreslåtte endringene i ferieloven innebærer blant annet at din rett om arbeidstaker til å få utsatt ferie i forbindelse med sykdom, blir utvidet.
Etter dagens regler kan en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien bare kreve å få den utsatt dersom arbeidsuførheten varer i minst seks dager. Det ”seksdagers” vilkåret foreslås opphevet, slik at arbeidstaker allerede fra første sykedag kan kreve å få utsatt ferien. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.
Samtidig foreslår departmentet å oppheve dagens mulighet til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon. I slike tilfeller skal all ferie som ikke er avviklet i stedet overføres til påfølgende ferieår.
Lovforslagene er nødvendige tilpasninger til EUs arbeidstidsdirektiv. Forslaget er at disse vil tre i kraft 1. juli 2014.

Styrerepresentasjon
Arbeids- og sosialdepartmentet foreslår i proposisjonen videre å forenkle reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Lovforslaget åpner for at det kan inngås avtale om en såkalt konsernordning. Etter forslaget kan en slik avtale inngås mellom  konsernet og et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte. I tillegg foreslår departementet å endre kravet til de lokale fagforeningenes representasjonsgrad for å kunne søke Bedriftsdemokratinemnda om en slik ordning, fra to tredeler til et flertall av de ansatte.
Forslaget er at endringene trer i kraft fra 1. juli 2014.

Arbeidsmiljøloven
I proposisjonen foreslår departmentet at arbeidsgivers plikt til å gi melding til Arbeidstilsynet når det er opprettet arbeidsmiljøutvalg blir opphevet. Endringen foreslås å tre i kraft straks den er vedtatt av Stortinget.