Historisk arkiv

Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter.

1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Målet er å frigjøre tid til praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter noen møtearenaer og tidsfrister for forebygging og oppfølging av sykefravær. Hensikten er å unngå unødig langvarig sykefravær.


De viktigste endringene:

  • Rapporterings- og sanksjonssystemet oppheves. Hovedfokuset i oppfølgingen skal være på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og ikke på skjemaer og sanksjoner.
  • Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstaker bare er gradert (delvis) sykmeldt oppheves. I slike tilfeller skal møtet kun avholdes når partene mener det er behov for det. 
  • Kravet om at sykmelder og bedriftshelsetjeneste alltid skal delta i dialogmøtet oppheves. Møtet skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta dersom partene har behov for det.  Last ned mer informasjon om endringene her:

   
Klikk på banneret for å laste ned ønsket brosjyre. 

Relevante lenker:

- Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere (NAVs nettsider)
- Tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere (Arbeidstilsynets nettsider)