Historisk arkiv

Endringer i utlendingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

I Utlendingsforskriftens § 1-1 syvende ledd er det nå fastslått at personell på luftfartøy i internasjonal trafikk har rett til opphold i Norge etter grenseforordningens regler om grensepassering og grensekontroll.

Personell som benytter denne retten, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse. Dette er begrenset til den rett Schengenreglene gir knyttet til forenklet innreise ved "stop over"/mellomlanding. 

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag med hjemmel i utlendingsloven fastsatt Forskrift om endringer i utlendingsforskriften.

Denne beslutningen er en oppfølging av Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 14.3.2016. I brevet ba departementet om synspunkter på et forslag om å la Schengenregelverkets bestemmelser om rett til grensepassering gjelde. Dette for å løse den motstrid det har vært mellom Schengenreglene og utlendingsregelverkets krav om oppholdstillatelse for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly.

Les høringsnotatet her.