Historisk arkiv

Tariffnemnda har fatta vedtak om vidareføring av allmenngjering av tariffavtalar for tre bransjar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda fatta 23. september vedtak om vidareføring av allmenngjering av tariffavtalar for tre bransjar, med heimel i allmenngjeringslova.

Vedtaka om vidareføring av allmenngjering av tariffavtalar gjeld følgjande bransjar:

  • Vidareføring av allmenngjering av tariffavtale for byggjeplassar med justerte lønnssatsar
  • Vidareføring av delvis allmenngjering av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien med endringar i § § 3 og 7 om lønn og utgifter til reise, kost og losji, medrekna justerte lønnssatsar
  • Vidareføring av allmenngjering av Landsoverenskomsten for elektrofaga med justerte lønnssatsar.

Vedtaka 

Vedtaka finn du her:

Dei nye lønnssatsane vil gjelde frå kunngjering i Norsk Lovtidend (Lovdata).