Historisk arkiv

Nyheter

Vil endre reglene for dagpenger og utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å fullføre en påbegynt utdanning.

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran blå pressevegg med departementslogo
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: ASD

Endringene som gjelder dagpenger under utdanning forutsetter endringer i dagpenge­forskriften, mens utvidelse av perioden med rett til dagpenger under etablering krever lovendring. Departementet jobber med sikte på å få endringene på plass i løpet av våren og sommeren. 

– Dagens regelverk er for rigid og firkantet. Vi ønsker nå å gjøre forbedringer i det for å rydde unna en del av urimelighetene som er der, sier statsråden.

Hovedregelen er at det ikke gis dagpenger til personer under utdanning. Dagpengene skal gi midlertidig inntektssikring for reelle arbeidssøkere, ikke finansiere utdanning. Det er likevel gjort enkelte unntak. Unntakene er begrensede, og oppfattes av noen som lite fleksible. Det gjelder blant annet muligheten for opplæring eller utdanning som ellers kan kombineres med fulltidsarbeid.

Tre konkrete endringer

Som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet, foreslår arbeids- og sosialministeren tre konkrete endringer; to forskriftsendringer og ett lovforslag:

 • Justering av vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid, blant annet å tillate noen studiesamlinger på dagtid per semester (forskriftsendring).
 • Utvidet mulighet for å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen (forskriftsendring).
 • Utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder (lovendring).

Hjelper folk videre

– Særlig i oljebransjen ser vi nå at mange blir permitterte eller arbeidsledige. Det er nå ekstra viktig at de som etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet, ikke hindres, men heies frem og oppmuntres, understreker statsråd Anniken Hauglie.

Hun vil jobbe for å få gjennomført regelendringene så fort som mulig.

– Forslaget om å kunne motta dagpenger under etablering av egen bedrift, krever en lovendring. Det må derfor behandles i Stortinget. De andre forslagene er forskriftsendringer, og kan iverksettes så raskt som praktisk mulig, sier ministeren. 

Mer om forslagene til endringer


Endring 1: Adgang til å ta utdanning med studiesamlinger på dagtid

 • For å imøtekomme ønsket om noe mer fleksibilitet, foreslår statsråden å øke antall undervisningsdager som tillates uten at dagpengene faller bort.
 • Endringen vil utvide valgfriheten til dagpengemottakerne, ettersom flere utdanningsinstitusjoner tilbyr samlingsbaserte utdanninger som skal kunne kombineres med fullt arbeid.
 • Flere av disse utdanningsoppleggene vil kunne godtas med den foreslåtte endringen.  
 • Vilkårene om å følge undervisningen og om minst 50 prosent redusert studieprogresjon opprettholdes. 

Endring 2: Utdanning som er påbegynt før ledigheten

I dag gjelder et unntak fra vilkåret om minst 50 prosent redusert studieprogresjon, for helt ledige og helt og delvis permitterte som har påbegynt utdanningen minst seks måneder forut for ledigheten.

 • For personer som har startet utdanningen før ledigheten – og ikke som en konsekvens av den – foreslår statsråden at det gjøres et mer generelt unntak fra kravet om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid, og fra vilkåret om å følge undervisningen.   
 • Forutsetningene om forhåndssøknad til Arbeids- og velferdsetaten, og plikt om å avslutte utdanningen ved tilbud om arbeid, vil fortsatt gjelde også disse.  


Endring 3: Utvidelse av adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet

Under etablering av egen virksomhet kan man etter folketrygdloven § 4-6 tredje ledd, få innvilget dagpenger i inntil ni måneder, på nærmere bestemte vilkår. 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet mener en etableringsperiode på ni måneder er for kort, og statsråden foreslår at perioden utvides til tolv måneder. 

Unntak

Gjeldende unntak fra hovedregelen er bl.a.:

 • Opplæring i form av arbeidsmarkedstiltak eller visse typer kortvarige utdanningsløp – inntil tre måneders varighet, på dagtid
 • Opplæring som er tilpasset fullt arbeid – utenfor normal arbeidstid
 • På særlige vilkår; utdanning/opplæring påbegynt minst seks mnd. før ledigheten.
 • Deltaking på full tid i godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i inntil 1 år.
 • Deltakelse i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

Nærmere om enkelte unntak

Det er gitt visse unntak fra hovedregelen om at dagpenger ikke kan kombineres med utdanning, i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3. Ved utdanning på dagtid må utdanningen i sin helhet være gjennomført innenfor en tremånedersperiode. Perioden på inntil tre måneder kan også deles opp i bolker, men den samlede tid som nyttes til undervisningen kan maksimalt tilsvare tre måneders utdanning på fulltid, jf forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3 fjerde ledd bokstav b. Utdanning som er normert til mer enn tre måneder vil ikke komme inn under unntaket i nevnte bokstav b.

Utdanning ut over 3 måneder må foregå utenfor normal arbeidstid, og i tillegg være tilrettelagt for fullt arbeid på dagtid. Progresjonen må også være redusert med 50 prosent.

Det er særlig dette sistnevnte unntaket som oppleves lite fleksibelt, og hvor det vurderes noen lempinger av vilkårene.