Historisk arkiv

Endrer forskriften om arbeidstid for avlastere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endrer forskriften om arbeidstid for avlastere. Det betyr at familier med syke barn kan ha avlastere også i ferien.

– Jeg er veldig glad for at jeg kan endre reglene, slik at regelverket fra nå av åpner for ferieavlastning for familier med syke barn. Dette betyr at flere familier får muligheten til å dra på ferie, sier Hauglie.

Departementet har i lengre tid jobbet med å få på plass endringen. Statsråden sier det har vært viktig for henne å få på plass endringen før sommerferien.

Bakgrunn

Avlastning for foreldre eller andre omsorgspersoner skal hindre overbelastning, gi nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter ved at en avlaster tar over omsorgsoppgavene i en periode.

Forskrift om arbeidstid for avlastere ble fastsatt i 2017. Det ble da åpnet for avlastning på ukedager og i helger, noe som gjorde at de aller fleste kunne få et tilbud om avlastning. I høringsrunden kom det fram at det også var behov for lengre avlastningsperioder i forbindelse med for eksempel ferie.

Departementet åpner i den nye forskriftsbestemmelsen for at avlastning på inntil en uke kan avtales dersom avlastningen ikke er svært belastende. I tillegg skal arbeidsgiver sikre at arbeidstakeren får tilstrekkelige muligheter for restitusjon og hvile i løpet av perioden. Arbeidstakeren kan ikke utføre annet arbeid samtidig, og skal ha en arbeidsfri periode etter avlastningsperioden.

Kravet om at avlastning ikke skal være svært belastende for avlaster

Det kom i høringsrunden fram at det kan oppstå usikkerhet om forståelsen av kravet om at avlastningen ikke skal være svært belastende. Inngangsvilkåret for å få tilbud om avlastning er at en familie har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Kravet om at avlastningen ikke skal være svært belastende for avlaster kan derfor fremstå som en selvmotsigelse.

I høringsnotatet gjorde departementet det klart at dette er to ulike vurderinger.

For å ha krav på avlastning etter helse- og omsorgstjenesteloven må familien ha særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette gjelder den permanente situasjonen i familien. Denne vurderingen gjøres i forbindelse med om det er behov for avlastning.

I vurderingen i denne forskriften (om arbeidstid) er det belastningen på avlasteren i det enkelte tilfellet som er tema. Vurderingen av om familiens omsorgsoppgaver er særlig tyngende er ikke et moment i vurderingen av belastningen på avlasteren i relasjon til arbeidstidsbestemmelsene.

I vurderingen av om avlastningen er svært belastende for avlaster kan flere momenter være relevante. Det kan tenkes tilfeller der barnet/brukeren er så belastende at det ikke er forsvarlig for en arbeidstaker å ha ansvaret sammenhengende i en uke. Begrensningen i forskriften er ment å forhindre nettopp dette. Avlastning i en uke vil ikke kunne gjennomføres i de aller mest krevende tilfellene. Det kan være der hvor det å være avlaster for eksempel kan medføre hyppig ødelagt nattesøvn, eller andre uforsvarlige fysiske eller psykiske belastninger. Terskelen for dette vil være høy (og utover den vurderingen som ligger grunn for om det er en særlig tyngende omsorgsoppgave som gir rett til lavlastning etter annet lovverk).

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at denne risikovurderingen gjøres på en god måte.

Avvikling av ferie

Konsekvensen av at avlastere er arbeidstakere og at avlastning er arbeid, er at avlastning ikke kan utføres i ferien dersom arbeidstakeren er ansatt hos samme arbeidsgiver. Dette er en konsekvens av reglene i ferieloven og arbeidstidsdirektivet. Dette gjelder bare for den lovbestemte ferien. Det er mulig for partene å avtale at avlastning kan utføres i den delen av ferien som følger av tariffavtale. Dette er allerede gjort i en rekke kommuner.

Forskrift om arbeidstid for avlastere