Historisk arkiv

Fikk tiltakspakke for bedre varsling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sikrer bedre varslerrutiner hos offentlige myndigheter.

Arbeidstilsynet har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet samarbeidet med 13 andre tilsynsmyndigheter om å styrke varslervernet. Dette har resultert i en tiltakspakke, som ble overrakt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 24. januar.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.v.) og direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Hauglie holder et speil og papirer. De står foran blå vegg med hvite panellister.
Anniken Hauglie (t.v.) mottok tiltakspakke for håndtering av ekstern varsling fra Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim. Foto: ASD

– Dette er viktige tiltak som skal sikre at arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold vet hvor de skal henvende seg og blir mottatt på en god måte hos de ulike offentlige tilsynsmyndighetene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Lite brukt

Offentlige myndigheter skal alltid være en trygg, åpen og tilgjengelig vei for arbeidstakere som varsler. Likevel er det nesten ingen som bruker denne kanalen. Kun 2 prosent varsler i dag til tilsynsmyndighetene (Trygstad & Ødegård 2016:33 – Fafo).

Arbeidstilsynet har også nylig gjennomført en kartlegging som viser at kompetansen hos offentlige myndigheter om hva varsling er, og hva rollen som varslingsmottaker innebærer, ikke er god nok.

Flere må varsle

Regjeringen ønsker at flere varsler om kritikkverdige forhold. Varsling er et viktig verktøy for å avdekke og forbedre og håndtere ulovligheter og andre kritikkverdige forhold.

Anniken Hauglie i mørk jakke og hvit bluse på talerstol med oppslått pc.
Anniken Hauglie holdt innlegget «Varsling er viktig!» på lanseringen av opplæringstiltak i håndtering av ekstern varsling. Foto: ASD

– Vi trenger arbeidstakere som er villige til å si ifra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Varsling er viktig og deres varsling er samfunnsøkonomisk nyttig.  Det er mange eksempler på at varsling har vært avgjørende for å avdekke lovbrudd, korrupsjon og andre uakseptable forhold, sier Hauglie. 

Bedre varslervern

Arbeidstilsynet har en viktig oppgave med å gi informasjon og veiledning om varsling, og har fått styrket budsjettet for å kunne prioritere dette.

Tiltakspakken som ble presentert i dag, sammen med lovendringene som ble vedtatt i 2017 og oppfølgingen av Varslingsutvalget våren 2019, er viktige bidrag i arbeidet for å legge til rette for trygg varsling på norske arbeidsplasser.

Tiltakene består av:

 • felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel
 • e-læring i varsling til offentlige myndigheter
 • guide i veiledning av varslere
 • dagkurs i varsling til offentlige myndigheter.

Regjeringens arbeid for bedre varslervern

Tiltakene som er igangsatt av regjeringen og arbeid som pågår i Arbeids- og sosialdepartementet:

 • Lovendringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler vedtatt i juli 2017:
  • Reglene skal gjelde også for innleide arbeidstakere
  • Virksomheter med ti ansatte eller flere har plikt til å utarbeide varslingsrutiner
  • Utvidet taushetsplikt for offentlige myndigheter om hvem som har varslet.
 • Varslingsutvalgets utredning NOU 2018: 6 har vært på høring og departementet arbeider med oppfølgingen.
 • Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeidstilsynet i oppdrag å utvikle tiltak for bedre kompetanse, mottak og håndtering av varsling til offentlige myndigheter.
 • Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeidstilsynet i oppdrag å lage nasjonal varslingsveileder i samarbeid med partene i arbeidslivet.