Historisk arkiv

Nyheter

Ny IA-avtale fører til endringer i statsbudsjettet 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i statsbudsjettet 2019 som følge av ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen 2019–2022).

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalens mål er å bidra til høy sysselsetting ved å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Endringer i virkemidlene

Sammenlignet med tidligere avtaleperioder er det gjort betydelige endringer i avtalens virkemidler. Avtalepartene er enige om at finansiering av nye virkemidler skal gjøres gjennom omprioritering av midler som tidligere har blitt benyttet til andre tiltak innenfor IA-avtalen. For at nye tiltak og virkemidler skal kunne iverksettes, må man gjøre bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2019.

Omprioriterer midler

Departementet foreslår å omprioritere bevilgninger på til sammen 273 millioner kroner for å følge opp og etablere nye tiltak og virkemidler:

  • bransjeprogrammer
  • ny arbeidsmiljøsatsing
  • forsøk med kompetansetiltak
  • tilskudd til ekspertbistand
  • bedre data- og kunnskapsgrunnlag
  • utvikling av ny kursmodul om sykmeldingsarbeid

Forslaget er basert på en foreløpig vurdering av hvordan man bør fordele og budsjettere midler til de ulike virkemidlene. Dersom det viser seg at en annen fordeling og budsjettering er mer hensiktsmessig, vil departementet komme tilbake med forslag om ytterligere bevilgningsendringer på et senere tidspunkt.

Forslag til endringer i statsbudsjettet 2019