Historisk arkiv

Det handler om arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Men på tross av dette er sykefraværet i og frafallet fra arbeidslivet fortsatt for høyt. I tillegg vil et arbeidsmarked i stadig raskere endring tilsi at vi trenger en ny giv i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Styrker arbeidsmiljøarbeidet

For å styrke innsatsen i det forebyggende arbeidsmiljøarbeid, er det i IA-avtalen (2018-2022) etablert en arbeidsmiljøsatsing som skal sørge for bransjerettet kunnskap, kompetanse og verktøy til hjelp og støtte for virksomhetene.

Arbeidsmiljøportalen ble lansert på et webinar 7. desember 2020 med representanter fra myndighetene og partene til stede.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og vil kunne bidra til redusert sykefravær, at flere står lengre i jobb, økt produktivitet og et kvalitetsløft i arbeidet. I IA-avtalen jobber partene i arbeidslivet sammen for et mer kunskapsbasert og målrettet arbeidsmiljø.

Arbeidsplassen i sentrum

Regjeringen og partene er enige om to hovedmå i IA-avtalen 2018-2022:

  • Å få ned sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med 2018-nivået
  • Å redusere frafallet i arbeidslivet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) anslår at over en tredjedel av sykefraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. På webinaret trakk arbeids- og sosialminister Henrik Asheim frem hva han tror skal til for å nå IA-avtalens mål om lavere sykefravær og mindre frafall fra arbeidslivet.

– Det er trolig sykefraværet på arbeidsplassen vi har størst sjanse til å gjøre noe med. Vi må få til en nytenkning om hva arbeidsmiljø egentlig handler om: Arbeidsmiljø handler om arbeid. Enkelt og greit. Det betyr at vi skal fokusere enda mer på hvordan arbeidet planlegges, organiseres og utføres ute på arbeidsplassene, sier arbeids- og sosialministeren.

Bransjevis kunnskap

Arbeidsmiljøportalen samler bransjespesifikk kunnskap og verktøy rettet mot arbeidsplassene. Den bransjevise kunnskapen og verktøyene vil utvikles over tid og formidles i portalen. I første omgang er de syv bransjene som har egne IA-bransjeprogrammer prioritert. Disse bransjene er sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien -olje og gass, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk og bygg og anlegg.

Arbeidsplasser er forskjellige og har utfordringer som må løses på ulik måte. Derfor er det viktig å vite hvilke tiltak og virkemidler som fungerer fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Portalen skal bidra til  å samle, koordinere og lenke opp relevant informasjon som skal være lett tilgjengelig for virksomhetene og som har bransjenes og virksomhetenes behov som utgangspunkt.

 

Det er de fire (store) IA-etatene (STAMI, NAV, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet) som, i samarbeid med partene, har jobbet frem den nye Arbeidsmiljøportalen. Portalen skal være en felles plattform for utveksling av bransjespesifikk og virksomhetsrettet kunnskap om og erfaringer med arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidsmiljøportalen inneholder blant annet:

  • Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)
  • En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI)
  • Fakta om bransjen (statistikk fra STAMI og Petroleumstilsynet)
  • Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV)
  • Enkle bransjespesifikke verktøy

Les mer her: