Historisk arkiv

Nyheter

Foreslår endringer i kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår lovendringer som gir unntak fra aktivitetsplikt for mottagere av økonomisk sosialhjelp. Samtidig foreslås det at deltagere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal miste stønad eller få kortet ned perioden for deltagelse i programmet som følge av Covid-19-pandemien.

TILTAK FORLENGET 8. MAI:

Tiltak for kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten gjelder ut året 2020. Forskriften ble gitt 8. mai med virkning fra 16.mars. Dette er en midlertidig ordning som følge av covid-19. Reglene erstatter og supplerer foreløpige tiltak som i mellomtiden var tatt inn i forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

Les forskriften her

De to foreslåtte lovendringene i sosialtjenesteloven ble lagt fram i statsråd 3. april.

Det kan i dag settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. For sosialhjelpsmottakere under 30 år har kommunene en plikt til å stille vilkår om aktivitet med mindre tungtveiende grunner taler imot. I dagens situasjon vil det på grunn av restriksjoner som følge av Covid-19-pandemien være svært vanskelig eller umulig å gjennomføre avtalt aktivitet for rett til økonomisk stønad, eller aktivitet som er avtalt i kvalifiseringsprogrammet. 

Kvalifiseringsprogrammet er på fulltid og gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold. Programmet er et kommunalt ansvar som forvaltes i NAV-kontoret.

– Det har vært viktig for meg å sørge for at de som allerede mottar økonomisk stønad og deltakere i kvalifiseringsprogrammet sikres fortsatt inntekt i den vanskelige tiden vi nå står i. De tiltakene vi foreslår vil også bidra til å forenkle NAV-kontorets behandling av søknader om økonomisk stønad og oppfølging av deltakere i kvalifiseringsprogrammet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Grepene som er tatt vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer som allerede er i en vanskelig situasjon, sier statsråden.

Forslagene har ikke vært på alminnelig høring, men utkast til forskrifter med hjemmel i de to foreslåtte lovendringene vil bli sendt på en kort høring før de trer i kraft.