Historisk arkiv

Foreslår endringer i permitteringsregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår flere endringer i permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

Nytt 20. mars 2020: Midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer og dagpenger ble vedtatt i Kongen i statsråd i dag.  Endringene trer i kraft fra og med 20. mars 2020. Les pressemelding om endringene i permitterings- og dagpengeregelverket:

 

*

Permitteringer er en måte for bedriftene å beholde arbeidsfolk på i vanskelige tider. Det er stor grunn til å tro at omfanget av permitteringer vil øke betydelig som følge av det som nå skjer i Norge. 

Tre viktige endringer

Regjeringen vil ta en større del av regningen og foreslår tre ting:

  • Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt i starten av en permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Dette innebærer at arbeidsgiverne slipper å betale lønn siden de permitterte raskere går over på dagpenger betalt av NAV.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Dette innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Det foreslås at endringene trer i kraft så raskt som praktisk mulig. Regjeringen jobber for at endringene sanksjoneres allerede torsdag 19. mars. For den første endringen (lønnsplikt) vil dette medføre umiddelbar ikrafttredelse, mens målet er å få den siste endringen (dagpengeendringene) på plass til 1. april.

Iverksatte permitteringer

Endringene gjelder alle nye permitteringer. Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager. Endringene vil i første omgang gjelde til og med 31. oktober 2020.

Et eksempel på hvordan dette fungerer:

Arbeidsgiver A varsler permittering 10. mars. Permitteringen ble iverksatt 12. mars. Arbeidsgiver betaler permitteringslønn fram til nye regler trer i kraft. Hvis nye regler trer i kraft torsdag 19. mars, vil bedriften ha betalt permitteringslønn fra 12. mars til og med 18. mars. Deretter går de permitterte over på dagpenger. De resterende dagene med lønnsplikt etter gamle regler faller bort.