Historisk arkiv

Nyheter

Nytt anbudssystem fikk flere i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringens tiltaksreform virker. Konkurranse mellom leverandører av oppfølgingstiltak i arbeidslivet gjør at flere fikk jobb. Det nye systemet er også billigere.

Proba Samfunnsanalyse har på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet sammenlignet oppfølgingstiltak i NAV som drives på tre ulike måter: Kjøp av tiltak fra forhåndsgodkjente leverandører, kjøp ved anbudskonkurranse og oppfølgingstiltak i NAVs egen regi.

– Tiltaksreformen fungerer. Ved å legge tiltakene på anbud har flere fått jobb gjennom oppfølging til en billigere pris, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Det nye anbudssystemet har gitt et positivt løft når det gjelder effektivitet, kvalitet og oppfølging sammenliknet med de gamle oppfølgingstiltakene.

Det nye anbudsbaserte oppfølgingstiltaket hadde 13 prosent bedre resultater enn de gamle tiltakene. De gamle tiltakene var i stor grad forbeholdt kun forhåndsgodkjente leverandører. Det er i analysen tatt hensyn til at sammensetningen av deltakerne har endret seg.  Rapporten viser også at den gjennomsnittlige prisen per deltaker det første året var redusert med 17 prosent.

Inkluderer flere

Rapporten viser at det var lettere for alle grupper å få ny jobb i det nye systemet sammenliknet med det gamle. Også personer med nedsatt arbeidsevne har fått bedre sjanser for å komme i arbeid med det nye oppfølgingstiltaket som startet i 2015.

Det nye oppfølgingstiltaket er mer arbeidsrettet enn de tidligere oppfølgingstiltakene. Det er mye som tyder på at det også gjøres bedre kartlegging og karriereveiledning enn tidligere.

Bedre tilpasset

Jobbspesialistene i det nye oppfølgingstiltaket har mer kontakt ut mot det ordinære arbeidsmarkedet enn det som var tilfelle i de tidligere tiltakene, markedsarbeidet målrettes mer til deltakerne, og det kommuniseres i større grad tydelige mål til arbeidsgiverne.

Probas undersøkelse viser at kommersielle leverandører har en noe høyere andel innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne i tiltaket enn de forhåndsgodkjente leverandørene.

Rapporten viser også at utvidet oppfølging i NAVs egen regi har noe bedre resultater enn anbudsbaserte oppfølgingstiltak, men er mye dyrere. Proba konkluderer med at de bedre resultatene derfor ikke veier opp for de høyere kostnadene.

Rapporten

Resultater av oppfølgingstiltak - delrapport 2 (sluttrapport)