Historisk arkiv

Tvungen lønnsnemnd i tvistene mellom Unio – KS og Unio – Oslo kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen fremmer 11. juni to proposisjoner til Stortinget om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Unio og KS og Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021. Begge proposisjonene er behandlet i Statsråd fredag.

Når det gjelder konflikten mellom Unio og KS var det varsler om fare for en svært alvorlig brann ved FREVARs anlegg i Fredrikstad som gjorde at departementet ble nødt til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av vurderinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statsforvalteren og Fredrikstad brannvesen. 

I konflikten mellom Unio og Oslo kommune konkluderte Helsetilsynet med at det ville oppstå fare for liv og helse som følge av streikeuttaket, og pekte særlig på hjemmetjenesten.

Det ble i forkant av begge inngrepene innkalt til møte med partene. Med grunnlag i de faglige vurderingene og at partene i møte med departementet ikke kom til enighet om tiltak som kunne avverget faren for liv og helse, vurderte Arbeids- og sosialdepartementet at det var nødvendig å gripe inn i arbeidstvistene.

Saken ligger nå i Stortinget til videre behandling.