Historisk arkiv

Ekspertgruppe foreslår forbedringer i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Brukere med mange utfordringer bør få en fast kontaktperson og informasjonen fra NAV må forenkles slik at den blir lettere å forstå. Dette er to av forslagene fra ekspertgruppen som har vurdert forbedringer i NAV.

-Jeg er svært fornøyd med at ekspertgruppen kommer med enkle og konkrete forslag som kan bedre brukernes møte med NAV. Her er det mange gode forslag som jeg er innstilt på å følge opp raskt, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Ekspertgruppen har blant annet tatt utgangspunkt i de innspillene som kom da statsråden i mars innkalte NAV-brukere fra hele landet for å få forslag til hvordan NAV kunne bli bedre.

-Dette er et viktig skritt på veien bort fra en byråkratireform til en brukerreform. Skal vi lykkes med å gi de med sammensatte problemer bedre hjelp og oppfølging, må Nav bli flinkere til å sørge for bedre og klarere informasjon til hver enkelt bruker. Da blir det mindre behov for å gå ned til Nav-kontoret med spørsmål om hva som egentlig står i brevene man har fått, sier statsråden.

Ekspertgruppen ble nedsatt 20. mars i år og kommer til å legge fram to rapporter. En delrapport legges fram nå, og en sluttrapport skal legges fram 15. mars 2015.

Ekspertsgruppens forslag inkluderer:

  • NAV må gi bedre og enklere informasjon til brukerne, og departementet må stille tydeligere krav om dette.
  • Brukere med mange utfordringer bør få en fast kontaktperson i NAV, for eksempel foreldre med alvorlig syke barn.
  • Internett og telefon bør utvikles, slik at brukerne i større grad benytter dette framfor å gå på NAV-kontoret.
  • Brukermedvirkningen i NAV bør styrkes, blant annet gjennom en årlig brukermelding.  
  • NAV må bli flinkere til å veilede brukere som sender inn mangelfulle søknader, slik at det blir færre unødvendige avslag og klager som følge av at søknaden er mangelfull.
  • Feilmarginen i behandlingen av søknader om ytelser må reduseres, og departementet må stille tydeligere krav om dette.
  • Regelverket må bli enklere, blant annet ved at begrepsbruken i de forskjellige trygdeordningene harmoniseres. 

Les hele rapporten her