Historisk arkiv

TBU: Endelig rapport fra Beregningsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget er nå publisert.

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget er nå publisert. 

Beregningsutvalget la 17. februar 2014 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran hovedoppgjøret i 2014. Rapporten gir bl.a. oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønn etter kjønn og utdanning og for samlet lønns- og inntektsfordeling. 

Les hovedrapporten fra TBU  (PDF)
- finnes også i word-format 

For lønnstakere i gjennomsnitt anslår utvalget lønnsveksten til 3,9 prosent i 2013, som er lavere enn året før. Siden februar foreligger det oppdaterte lønnstall for enkelte grupper. For industrien i NHO-bedrifter var lønnsveksten i 2013 samlet 3,9 prosent, 3,5 prosent for arbeidere og 4,3 prosent for funksjonærer. For kommuneansatte er samlet lønnsvekst beregnet til 3,7 prosent. For ansatte i helseforetakene og for statsansatte er lønnsveksten beregnet til henholdsvis 3,8 og 3,5 prosent fra 2012 til 2013.    

Lønnsoverhenget til 2014 i de største forhandlingsområdene anslås i gjennomsnitt til 0,8 prosent. Dette er 1 prosentpoeng lavere enn til 2013. 

Gjennomsnittslønnen for administrerende direktører i næringsvirksomhet økte med 2,9 prosent fra september/oktober 2012 til samme tidspunkt i 2013. Toppledere i offentlig sektor økte gjennomsnittslønnen med 4,2 prosent i 2013.

Lønnsforskjellene blant lønnstakere samlet sett økte noe fra 2012 til 2013. Over en noe lengre periode har lønnstakere med de høyeste lønningene økt sin andel av samlet lønnssum, mens lønnstakere med lavere lønninger har fått sin andel redusert. Andelen lavlønte var uendret fra 2012 til 2013. Over den siste tiårsperioden har andelen også vært om lag uendret totalt sett, mens den har gått ned for kvinner.

Kvinners gjennomsnittlige lønn utgjorde 85,8 prosent av menns i 2013. Dette er lavere enn i 2012, men høyere enn i årene før. En nærmere analyse viser at den økte lønnsforskjellen siste år særlig er knyttet til ulike uregelmessige tillegg for kvinner og menn. Etter tariffområder ble lønnsforskjellene i 2013 redusert for industrifunksjonærer og industriarbeidere i NHO-bedrifter, ansatte i helseforetakene og i øvrige virksomheter i Spekterområdet og for undervisningspersonell i kommunene/fylkeskommunene.

Utvalget anslår nå en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2¼ prosent fra 2013 til 2014. Anslaget er ¼ prosentpoeng lavere enn det som ble gitt i den foreløpige rapporten som ble lagt fram i februar. Den norske kronen har gjennomgående styrket seg den siste tiden og terminprisene i kraftmarkedet har falt. I 2013 var veksten i KPI 2,1 prosent. 

Utvalget merker seg at ulike anslag for utviklingen i norsk økonomi i 2014 tyder på en vekst under trendvekst. Det forventes at arbeidsledigheten øker litt i 2014.

 

Vedlegg

Tabell 1. Årslønnsvekst fra 2012 til 2013 og lønnsoverheng til 2014 i noen forhandlingsområder

 

Lønnsvekst i prosent fra 2012 til 2013

Lønnsoverheng i prosent til 2014

Industriarbeidere i NHO-bedrifter

3,5

1,2

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

4,3

1,4

NHO-bedrifter i industrien i alt

3,9

1,3

Virke-bedrifter i varehandel

4,0

1,0

Finanstjenester

6,7

1,0

Statsansatte

3,5

0,8

Kommuneansatte

3,7

0,5

Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

3,6

0,8

Ansatte i helseforetakene

3,8

0,7

 

Tabell 2 Gjennomsnittlig årslønn for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i noen store forhandlingsområder 

 

2012

2013

Industriarbeidere i NHO-bedrifter

88,8

89,2

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

80,4

81,2

Virke-bedrifter1 i varehandel

84,0

83,7

Hotell- og restaurantvirksomhet i NHO-området

95,6

95,7 

Finanstjenester

74,1

73,8

Statsansatte

92,3

92,5

Kommuneansatte

92,2

92,5

-          Undervisningspersonell i kommunene

97,1

97,7

-          Øvrige ansatte

91,9

91,2

Helseforetakene i Spekter

82,2

83,0

Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

96,3

96,8

1          Tallene er påvirket av strukturelle endringer, i første rekke sterk økning i antall kvinnelige butikkmedarbeidere, som er en yrkesgruppe med relativ lav lønn.

 

Tabell 3 Gjennomsnittlig månedslønn for alle kvinner som andel av gjennomsnittlig månedslønn for alle menn for hhv. heltidsansatte, per årsverk og medianlønn for heltidsansatte

 

2012

2013

Gjennomsnittslønn per dato for heltidsansatte

88,3

87,9

Gjennomsnittslønn per dato per årsverk

86,5

85,8

Median lønn per dato for heltidsansatte

94,2

93,4

 

Kontaktpersoner for ytterligere opplysninger:

Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå, tlf. 488 82 950 eller e-post: adne.cappelen@ssb.no