Historisk arkiv

Setter et verdig punktum for dykkersaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialministeren la 9. mai fram en proposisjon for Stortinget hvor tidligere nordsjødykkere tilbys en ny kompensasjon på 20 G, ca. 1,7 millioner kroner, som en ekstra anerkjennelse for sin innsats.

Arbeids- og sosialministeren la 9. mai fram en proposisjon for Stortinget hvor tidligere nordsjødykkere tilbys en ny kompensasjon på 20 G, ca. 1,7 millioner kroner, som en ekstra anerkjennelse for sin innsats. Dermed får hver av dykkerne en samlet kompensasjon på inntil 5,3 millioner kroner, noe som er tilnærmet på samme nivå som det krigsveteranene har fått.

–Vi mener at dette setter et verdig punktum i nordsjødykkersaken, som har vært svært krevende gjennom mange år. Dette er et godt tilbud, og jeg håper at flest mulig takker ja til tilbudet, slik at denne vanskelige saken nå kan avsluttes, sier Robert Eriksson.

Dykkerne har tidligere gjennom kompensasjonsordningen fra 2004 fått opp til 40 G i tillegg til oppreisning på 200 000 kroner. Omregnet til dagens verdi, vil den enkelte kunne få til sammen inntil ca 5,3 millioner kroner, og den samlede kompensasjonen til om lag 260 nordsjødykkere vil utgjøre ca 1,3 milliarder kroner. Vilkårene vil bli de samme som for den tidligere kompensasjonsordningen, men det foreslås en oppmykning når det gjelder etterlatte. Den forrige kompensasjonen gjaldt kun for barn som hadde rett på barnepensjon. Nå utvides ordningen til å gjelde alle barn av avdøde dykkere, og utbetalingene vil skje så fort som praktisk mulig.

For å få kompensasjonen på 1,7 millioner kroner må den enkelte dykker eller etterlatte anse seg som ferdig med saken og fraskrive seg muligheten til å gå videre med saken i rettsvesenet. Eventuelle pågående rettsprosesser må avsluttes.

Når Stortinget har behandlet saken, vil den enkelte dykker og etterlatte bli kontaktet om tilbudet. Ordningen skal administreres av Arbeids- og velferdsetaten.

Minneplakett skal hedre dykkere

Regjeringen foreslår i tillegg en kollektiv anerkjennelse ved at det blir satt opp en minneplakett i tilknytting til Norsk Oljemuseum for å hedre dykkernes innsats.

–Vi ønsker å vise vår anerkjennelse i mer enn ord og penger. Jeg håper et slikt minnesmerke kan være et sted hvor dykkerne og deres etterlatte kan komme og både kjenne på savn, men ikke minst også kjenne stolthet for den innsatsen de har gjort, sier statsråden.

Oppreisning fra EMD

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har gitt 7 nordsjødykkere medhold i at staten har brutt menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 om retten til privatliv. Dykkerne er tilkjent en oppreisning på 8000 euro, men ikke erstatning utover dette. Departementet har utbetalt oppreisning i tråd med dommen til de syv dykkerne. Departementet forstår imidlertid dommen slik at den må legges til grunn også for andre dykkere som har befunnet seg i tilsvarende situasjon som klagerne.

Regjeringens tilbud om ny kompensasjon er for øvrig uavhengig av EMDs dom og oppfølgingen av denne.