Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

TBU: endelig hovedrapport 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Pressemelding fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Grunnlaget for lønnsoppgjørene 2015 - endelig hovedrapport.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har foretatt en oppdatering av den foreløpige rapporten fra 16. februar som ble utarbeidet i forkant av besluttende møter i organisasjonene. Det har nå kommet mer statistikk og annet materiale som er innarbeidet i denne rapporten. Nytt materiale er blant annet statistikk over lønnsfordeling i 2014, lønn etter utdanning og lønnsutvikling for kvinner og menn.

Les rapporter fra TBU her

Beregningsutvalget anslår en lønnsvekst i 2014 på 3,2 prosent for ansatte i de største forhandlingsområdene. For lønnstakere under ett legger utvalget til grunn at lønnsveksten fra 2013 til 2014 var 3,1 prosent. Lønnsveksten i de største forhandlingsområdene varierte fra 3,0 prosent for industriarbeidere i NHO-bedrifter til 3,5 prosent i Virkebedrifter i varehandel, jf. tabell 1.

For industrien i NHO-bedrifter er lønnsveksten i gjennomsnitt beregnet til 3,3 prosent. I etterkant av lønnsoppgjøret i frontfaget i 2014 anslo NHO, i forståelse med LO, lønnsveksten samlet for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-området til å bli 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2013, noe som tilsa en årslønnsvekst på 3,3 prosent fra 2013 til 2014.

Lønnsoverhenget til 2015 i de største forhandlingsområdene anslås til 1,4 prosent i gjennomsnitt. Dette er 0,6 prosentpoeng høyere enn til 2014. 

Det har samlet vært en positiv utvikling i kvinners gjennomsnittslønn relativt til menns gjennomsnittslønn i 2014. Kvinners gjennomsnittslige lønn utgjorde 86,4 prosent av menns i 2014. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er lavere eller uendret fra 2013 til 2014 i de store forhandlingsområdene.

Gjennomsnittslønnen for administrerende direktører i næringsvirksomhet økte med 0,7 prosent fra september/oktober 2013 til samme tidspunkt i 2014. For toppledere i offentlig sektor økte gjennomsnittslønnen med 4,4 prosent i 2014.

Lønnsforskjellene har økt de siste ti årene, men endret seg ikke det siste året. Andelen av samlet lønn som gikk til lønnstakerne med de laveste lønningene var imidlertid noe lavere i 2014 enn i 2013. Andelen lavlønte var uendret fra 2013 til 2014. Det er større andel av kvinner enn menn som er lavlønte. Andelen lavlønte har holdt seg stabil over den siste tiårsperioden, men er redusert for kvinner og økt noe for menn.

Utvalget anslår nå en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2½ prosent fra 2014 til 2015. Store bevegelser i valutakursene i den senere tid innebærer at usikkerheten knyttet til inflasjonen oppfattes som spesielt stor i år. I 2014 var konsumprisveksten 2,0 prosent.

Svak vekst for Norges handelspartnere har lenge dempet eksporten. Selv om veksten internasjonalt kan ta seg noe opp i 2015, er økningen moderat. Fallet i oljeprisen gjennom andre halvår 2014 og inn i 2015 vil forsterke en forventet nedgang i etterspørselen fra petroleumsnæringen. I motsatt retning trekker ekspansiv finans- og pengepolitikk og den svake kronekursen. Anslag for veksten i BNP Fastlands-Norge for 2015 er gjennomgående klart lavere enn hva den var i 2014, og det forventes at arbeidsledigheten vil øke.

Vedlegg

Tabell 1. Årslønnsvekst fra 2013 til 2014 og lønnsoverheng til 2015 i noen forhandlingsområder

 

Lønnsvekst i prosent fra 2013 til 2014

Lønnsoverheng i prosent til 2015

Industriarbeidere i NHO-bedrifter

3,0

1,0

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

3,2

1,3

NHO-bedrifter i industrien i alt

3,3

1,3

Virke-bedrifter i varehandel

3,5

1,0

Finanstjenester

2,9

1,2

Statsansatte

3,4

2,1

Kommuneansatte

3,21  

1,81

Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

3,3

0,8

Ansatte i helseforetakene

3,4

1,2

1 Forskjøvet virkningstidspunkt for tarifftillegg i 2014 pga. streik i undervisningssektoren, trakk lønnsveksten i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng og overhenget til 2015 opp med 0,2 prosentpoeng for kommuneansatte i alt.

Tabell 2 Gjennomsnittlig årslønnfor kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i noen store forhandlingsområder

 

2013

2014

Industriarbeidere i NHO-bedrifter

89,2

89,5

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

81,2

81,6

Virke-bedrifter1 i varehandel

83,7

83,7

Hotell- og restaurantvirksomhet i NHO-området

95,7

95,7

Finanstjenester

73,8

74,2

Statsansatte

92,5

92,9

Kommuneansatte

92,5

92,5

- Undervisningspersonell i kommunene

97,7

97,8

- Øvrige ansatte

91,2

91,8

Helseforetakene i Spekter

83,0

83,6

Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

96,8

96,8

Tabell 3 Gjennomsnittlig månedslønnfor alle kvinner som andel av gjennomsnittlig månedslønn for alle menn for hhv. heltidsansatte, per årsverk og medianlønn for heltidsansatte

 

2013

2014

Gjennomsnittslønn per dato for heltidsansatte

87,9

88,4

Gjennomsnittslønn per dato per årsverk

85,8

86,4

Median lønn per dato for heltidsansatte

93,4

94,3

Kontakt

Kontaktpersoner for ytterligere opplysninger:

Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå,
tlf. 488 82 950 eller e-post: adne.cappelen@ssb.no.
Kontakt leder fortrinsvis per telefon.