Historisk arkiv

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2015.

Bilde av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (til høyre) og statssekretær Thor Kleppen Sættem
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (t.h.) og statssekretær Thor Kleppen Sættem under årets trygdeoppgjør. Foto: ASD

– Jeg har også orientert organisasjonene om at regjeringen nå vil utrede reguleringsprinsippene.  Vi vil se på muligheten for å gjøre eventuelle endringer for å unngå en utvikling over flere påfølgende år hvor pensjonistene får redusert kjøpekraft. Det må skje på en måte som opprettholder bærekraften i pensjonssystemet, og pensjonsforliket ligger fast, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS og Unio. Det har ikke vært uenighet om tallgrunnlaget for årets regulering.

Årets trygdeoppgjør er gjennomført i henhold til gjeldende regler for regulering av grunnbeløpet og pensjoner. Gjennomgangen av reguleringsprinsippene som regjeringen nå starter opp, skal være ferdig før reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner fra 1. mai 2016. Eventuelle endringer vil tre i kraft i 2016, men det vil bli vurdert om en også skal ta hensyn til eventuell redusert kjøpekraft i 2015.  

Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,92 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 1,92 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 1,16 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: Minste pensjonsnivå for alderspensjonister utgjør etter reguleringen:

  • Lav sats: 139 728 kroner (ektefellen har pensjon)
  • Ordinær sats: 162 566 kroner (ektefellen har uføretrygd eller årlig inntekt over to G)
  • Høy sats: 175 739 kroner (enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under to G og som ikke har pensjon eller trygd)
  • Særskilt sats: 274 085 (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelle­tillegg)

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret. Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal reguleres i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Minste årlige ytelse for uføretrygdede utgjør etter reguleringen:      

  • Ordinær sats: 205 355 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  • Ordinær sats for ung ufør: 239 581 (2,66 G) 
  • Høy sats: 223 369 (2,48 G, enslig uføretrygdet)
  • Høy sats for ung ufør: 262 098 (2,91 G)